งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. กำหนดเป้าหมายขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน จัดทำแผนตรวจสอบ ประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. กำหนดเป้าหมายขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน จัดทำแผนตรวจสอบ ประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. กำหนดเป้าหมายขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน จัดทำแผนตรวจสอบ ประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ บริหารและดำเนินงานของ ส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วน ราชการและข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ รวมถึงระบบ งบประมาณของทางราชการ โดยคำนึงถึงความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ส่วนราชการ 2. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) ประเมินผลการคลังใน ภาพรวมของส่วนราชการ 3. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing) 4. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า (Performance Auditing) 5. ประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม ภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด 6. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ ผู้บริหารงานของหน่วยรับตรวจ

2 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ปฏิบัติได้ตามมาตรการ ลดการใช้พลังงานของ ส่วนราชการ ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ การให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหา พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร แผนที่กลยุทธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ประสิทธิภาพของการ ตรวจสอบและประเมินผลมี ความถูกต้องตามมาตรฐาน ติดตามและจัดทำระบบ บริหารความเสี่ยง

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด หน่วยตรวจสอบ ภายใน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำห นัก ( ร้อย ละ ) ประสิทธิภาพของการ ตรวจสอบและประเมินผลมี ความถูกต้องตามมาตรฐาน ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 45 ครั้ง 20 การให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหา จำนวนข้อเสนอแนะที่นำไป ปฏิบัติและเข้า Web site ร้อยละ 90 15 ควบคุมคุณภาพในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้งในการจัดประชุม ผู้ตรวจสอบฯ เพื่อสรุป ประเด็นปัญหาและอุปสรรคใน การตรวจสอบข้อตรวจพบและ แนวทางแก้ไข ปีละ 5 ครั้ง 15 พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติ ร้อยละ 80 15

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด หน่วยตรวจสอบ ภายใน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าห มาย น้ำห นัก ( ร้อย ละ ) ปฏิบัติให้ลดการใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัด พลังงานส่วนราชการ ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 15 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อย ละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง แบบประหยัดพลังงาน ร้อย ละ 100

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด หน่วยตรวจสอบ ภายใน เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าห มาย น้ำห นัก ( ร้อย ละ ) ติดตามและจัดทำระบบ บริหารความเสี่ยง ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอ น 20


ดาวน์โหลด ppt หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. กำหนดเป้าหมายขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน จัดทำแผนตรวจสอบ ประจำปีและแผนตรวจสอบระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google