งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ ( ภ. ร. ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ยื่นแบบเกินกำหนดพนักงาน สอบสวนเปรียบเทียบปรับ 200,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแยก ประเภทแห่งทรัพย์สินและ ดำเนินการคำนวณค่ารายปีและค่า ภาษี แจ้งผลการประเมิน ( ภ. ร. ด.8) ชำระภาษีภายใน 30 วัน ไม่พอใจ พอใจ อุทธรณ์ภายในเวลา 15 วัน ( ภ. ร. ด.9) ชำระภาษีภายใน 30 วัน ภายใน กำหนด เกินกำหนด รับชำระภาษี ชำระเงินเพิ่ม ออกใบเสร็จรับเงิน ภ. ร. ด.12 คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณา ภร.. ด.11 พอใจ ดำเนินการตามผล พิจารณา ไม่พอใจ อุทธรณ์ต่อศาลในเวลา 30 วัน ดำเนินการตามคำสั่งศาล สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร.08-1760-3573 Website:/koratloc.com/303047

2 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ - เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง ป้าย - - ผู้แทน ผู้จัดการ มรดก ทายาท กรณีเปลี่ยนป้ายใหม่ เมื่อต้องการเสียภาษี เพิ่ม ภายใน 15 วัน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยื่นแบบเกินกำหนดให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 กรณีโอนป้าย ภายใน 30 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ป้าย ไม่พอใจ แจ้งผลการประเมิน ( ภป.3) อุทธรณ์ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายใน 30 วัน ( ภป.4) พอใจ ชำระภาษีภายใน 15 วัน รับชำระภาษีแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน ( ภป. 5) พอใจ ออกใบเสร็จรับเงิน ( ภป.7) ดำเนินการตามผล การการวินิจฉัย อุทธรณ์ ไม่พอใจ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล อุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดง รายการป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับ แจ้งการประเมิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร.08-1760-3573 Website:/koratloc.com/303047

3 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุง ท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ ( ภบท.5) ภายในเดือนมกราคม ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน ชำระค่าภาษีเกินกำหนดต้อง เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ยื่นแบบใหม่ทุก 4 ปี ถ้าไม่ ยื่นแบบเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 และเรียกเก็บภาษี ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 10 ปี ชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ เดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร.08- 1760-3573 Website:/koratloc.com/303047

4 ขั้นตอนการชำระภาษีค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตยื่นตั๋วรูปพรรณ โค กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอ อนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์ ชำระค่าธรรมเนียมขอ อนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตรับแบบตอบรับ แจ้งการฆ่าและจำหน่าย ( ฆจส.5), ( ฆจส.9) ผู้ขออนุญาตฆ่าโคและ จำหน่ายเนื้อโค ( ขอตั๋ว รูปพรรณโคได้ที่ว่าการ อำเภอ ) ผู้ขออนุญาตฆ่าสุกรและ จำหน่ายเนื้อสุกร


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google