งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2) ยื่นแบบเกินกำหนดพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ 200,000บาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแยกประเภทแห่งทรัพย์สินและดำเนินการคำนวณค่ารายปีและค่าภาษี ไม่พอใจ แจ้งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8) อุทธรณ์ภายในเวลา 15 วัน (ภ.ร.ด.9) พอใจ ชำระภาษีภายใน 30 วัน ชำระภาษีภายใน 30 วัน ภายในกำหนด เกินกำหนด คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณา ภร..ด.11 รับชำระภาษี ชำระเงินเพิ่ม พอใจ ดำเนินการตามผลพิจารณา ไม่พอใจ ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.ร.ด.12 อุทธรณ์ต่อศาลในเวลา 30 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047 ดำเนินการตามคำสั่งศาล

2 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
-เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย- -ผู้แทน ผู้จัดการมรดก ทายาท ยื่นแบบแสดงรายการ กรณีเปลี่ยนป้ายใหม่เมื่อต้องการเสียภาษีเพิ่ม ภายใน 15 วัน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยื่นแบบเกินกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 กรณีโอนป้าย ภายใน 30 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้าย ไม่พอใจ แจ้งผลการประเมิน (ภป.3) อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน (ภป.4) ยื่นแบบแสดงรายการป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน พอใจ ชำระภาษีภายใน 15 วัน ชำระภาษีภายใน 15 วัน รับชำระภาษี แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน (ภป. 5) ออกใบเสร็จรับเงิน (ภป.7) พอใจ ดำเนินการตามผลการการวินิจฉัยอุทธรณ์ ไม่พอใจ อุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047 ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

3 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการ (ภบท.5) ภายในเดือนมกราคม ยื่นแบบใหม่ทุก 4 ปี ถ้าไม่ยื่นแบบเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่เกิน 10 ปี ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม- เมษายน ของทุกปี หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ชำระค่าภาษีเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047

4 ขั้นตอนการชำระภาษีค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์
ผู้ขออนุญาตยื่นตั๋วรูปพรรณโค ผู้ขออนุญาตฆ่าโคและจำหน่ายเนื้อโค (ขอตั๋วรูปพรรณโคได้ที่ว่าการอำเภอ) กรอกแบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสุกร ชำระค่าธรรมเนียมขออนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตรับแบบตอบรับแจ้งการฆ่าและจำหน่าย (ฆจส.5), (ฆจส.9)


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google