งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ ( ภ. ร. ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ยื่นแบบเกินกำหนดพนักงาน สอบสวนเปรียบเทียบปรับ 200,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแยก ประเภทแห่งทรัพย์สินและ ดำเนินการคำนวณค่ารายปีและค่า ภาษี แจ้งผลการประเมิน ( ภ. ร. ด.8) ชำระภาษีภายใน 30 วัน ไม่พอใจ พอใจ อุทธรณ์ภายในเวลา 15 วัน ( ภ. ร. ด.9) ชำระภาษีภายใน 30 วัน ภายใน กำหนด เกินกำหนด รับชำระภาษี ชำระเงินเพิ่ม ออกใบเสร็จรับเงิน ภ. ร. ด.12 คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา อุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณา ภร.. ด.11 พอใจ ดำเนินการตามผล พิจารณา ไม่พอใจ อุทธรณ์ต่อศาลในเวลา 30 วัน ดำเนินการตามคำสั่งศาล สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047

2 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ - เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง ป้าย - - ผู้แทน ผู้จัดการ มรดก ทายาท กรณีเปลี่ยนป้ายใหม่ เมื่อต้องการเสียภาษี เพิ่ม ภายใน 15 วัน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ยื่นแบบเกินกำหนดให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 กรณีโอนป้าย ภายใน 30 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ป้าย ไม่พอใจ แจ้งผลการประเมิน ( ภป.3) อุทธรณ์ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายใน 30 วัน ( ภป.4) พอใจ ชำระภาษีภายใน 15 วัน รับชำระภาษีแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน ( ภป. 5) พอใจ ออกใบเสร็จรับเงิน ( ภป.7) ดำเนินการตามผล การการวินิจฉัย อุทธรณ์ ไม่พอใจ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล อุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน ยื่นแบบแสดง รายการป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันได้รับ แจ้งการประเมิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047

3 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุง ท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ ( ภบท.5) ภายในเดือนมกราคม ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน ชำระค่าภาษีเกินกำหนดต้อง เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ยื่นแบบใหม่ทุก 4 ปี ถ้าไม่ ยื่นแบบเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 และเรียกเก็บภาษี ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 10 ปี ชำระภาษีภายในเดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ เดือน สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บ รายได้ ส่วนการคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โทร Website:/koratloc.com/303047

4 ขั้นตอนการชำระภาษีค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตยื่นตั๋วรูปพรรณ โค กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอ อนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์ ชำระค่าธรรมเนียมขอ อนุญาตฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์ ผู้ขออนุญาตรับแบบตอบรับ แจ้งการฆ่าและจำหน่าย ( ฆจส.5), ( ฆจส.9) ผู้ขออนุญาตฆ่าโคและ จำหน่ายเนื้อโค ( ขอตั๋ว รูปพรรณโคได้ที่ว่าการ อำเภอ ) ผู้ขออนุญาตฆ่าสุกรและ จำหน่ายเนื้อสุกร


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตั้งแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระ ภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google