งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า บทที่ 9 การบันทึกบัญชีสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า บทที่ 9 การบันทึกบัญชีสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า บทที่ 9 การบันทึกบัญชีสินค้า

2 แนวคิด การบันทึกบัญชีของกิจการที่จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีบัญชีภาษีขายเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกรณีที่กิจการ ซื้อสินค้าเชื่อและมีนโยบายที่จะ ชำระหนี้ภายในกำหนด ที่จะได้รับส่วนลด จะบันทึกบัญชีวิธี หักส่วนลด (Net Method) ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กัน โดยทั่งไป คือวิธีไม่หักส่วนลด (Gross Method)

3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้ามี 2 ระบบคือ บันทึกแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System) และ บันทึกแบบต่อเนื่อง (Periodic Inventory System) ซึ่งแบบต่อเนื่องจะบันทึกสินค้าทุกครั้งที่ซื้อและบันทึก ต้นทุนขายทุกครั้งที่มีการขายจึงทราบยอดต้นทุนขาย และยอดสินค้าจากบัญชีแยกประเภทส่วนการปิดบัญชี ในสมุดรายวันทั่วไปแบบ Periodic จะปิด 6 ขัน แต่แบบ Perpetual จะปิดเพียง 4 ขั้น

4 การบันทึกบัญชีของกิจการที่จด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม การ จัดทำบัญชียังคง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย มีบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย เพิ่มเข้ามา ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เป็น บุคคลธรรมดา คณะ บุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องยื่นแบบ ภ. พ. 30 พร้อมชำระ ภาษี ( ถ้ามี ) รายเดือน ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไปในอัตราภาษี 7% ของยอดรายรับ ซึ่งการบันทึกบัญชี ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จะบันทึกดังนี้

5 1. บันทึกบันรายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ 1.1 ซื้อสินค้าทั้งเงินสดและเงินเชื่อ บันทึกการซื้อ และจัดทำรายงานภาษีซื้อ เดบิต ซื้อสินค้า xx เดบิต ภาษีซื้อ xx เครดิต เจ้าหนี้หรือเงินสด xx 1.2 จ่ายชำระหนี้ เดบิต เจ้าหนี้ xx เครดิต เงินสดหรือธนาคาร xx

6 1.3 ส่งคืนสินค้าและได้รับใบลดหนี้แล้ว บันทึกการ คืนสินค้า และจัดทำรายงานภาษีซื้อ เดบิต เจ้าหนี้ xx เครดิต ส่งคืน xx เครดิต ภาษีซื้อ xx 1.4 เมื่อได้รับส่วนลดเงินสดจากการชำระหนี้ เดบิต เจ้าหนี้การค้า xx เครดิต เงินสดหรือธนาคาร xx เครดิต ส่วนลดรับ xx

7 การบันทึกบัญชีซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับ กิจการซื้อสินค้ามาแล้วขายสินค้าไป หรือกิจการ ที่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตและได้รับส่วนลดรับส่วนลดจะหัก จากราคาทุนของสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อ ต้นทุนของสินค้าและสินค้าคงเหลือซึ่งส่วนลด (Discounts) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1. ส่วนลดการค้า (Trade Discounts) 2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts)

8 2.1 บันทึกบัญชีวิธีหักส่วนลด (Net Method) ตัวอย่างที่ 9-1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 กิจการซื้อ สินค้า 10,500 บาท ส่วนลด การค้า 500 บาท เงื่อนไข 3/10,n/30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะ บันทึกบัญชี ดังนี้

9 พ. ศ. 2546 เดือน วัน ที่ รายการเลข ที่ บัญ ชี เดบิตเครดิต ธ.ค.ธ.ค. 15 ซื้อสินค้า (10,500-500-300) ภาษี (10,000x7%) เจ้าหนี้ ซื้อสินค้าได้รับส่วนลดบันทึกวิธี หักส่วน 9,700 700- 10,400- 25 เจ้าหนี้ เงินสด จ่ายชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา ที่ได้ส่วนลด 10,400- -

10 2.2 บันทึกบัญชีวิธีไม่หักส่วนลด (Gross Method) ตัวอย่างที่ 9-2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 บริษัทซื้อสินค้า 10,000 บาท เงื่อนไข 3/10,n/30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พ. ศ. 2546 เดือน วัน ที่ รายการเล ขที่ บัญ ชี เดบิตเครดิต ธ.ค.ธ.ค. 15 ซื้อสินค้า ภาษี เจ้าหนี้ ซื้อสินค้า 10,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,000 700- 10,700-

11 พ. ศ. 2546 เดือน วัน ที่ รายการเลข ที่ บัญ ชี เดบิตเครดิต ธ.ค.ธ.ค. 15 เจ้าหนี้ เงินสด ส่วนลด จ่ายชำระหนี้ภายใน กำหนดเวลา ที่ได้ส่วนลด 10,700 - 10,400 300 ------

12 การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การปิดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชีตามแบบ Periodic นั้นจะปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 6 ขั้น แต่การ บันทึกบัญชีแบบ Perpetual จะปิดบัญชีในสมุด รายวันทั่วไปเพียง 4 ขั้นเพราะไม่ต้องปิดบัญชีเข้าต้นทุน ขาย เนื่องจากทราบยอดต้นขายจากบัญชีแยกประเภท แล้วจึงนำมาปิดบัญชีได้เลย จะลดขั้นตอนการปิดบัญชี ไป 2 ขั้น จะแสดงดังนี้

13 การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป รายการปิดบัญชีแบบ Periodic แบบ Perpetual ขั้นที่ 1 ปิดบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนขายที่มียอด เดบิต ต้นทุนขาย 36,000.- สินค้าต้นงวด 8,000.- ซื้อสินค้า 27,000.- ค่าขนส่งเข้า 1,000.- ไม่ได้ปิดบัญชีขั้นนี้ ขั้นที่ 2 บันทึกสินค้าปลาย งวดและปิดบัญชีที่เกี่ยวกับ ต้นทุกขายที่มียอด เครดิต สินค้าปลายงวด 13,410.- ส่งคืน 800.- ส่วนลดรับ 1,090.- ต้นทุนขาย 15,300.- ไม่ได้ปิดบัญชีขั้นนี้ ขั้นที่ 3 ปิดบัญชีขายและ รายได้ต่างๆ ขายสินค้า 36,000.- รายได้เบ็ดเตล็ด 2,800.- กำไรขาดทุน 28,800.- ขายสินค้า 36,000.- รายได้เบ็ดเตล็ด 2,800.- กำไรขาดทุน 38,800.-

14 ขั้นที่ 4 ปิดบัญชีต้นทุน ขายรับคืน ส่วนลดจ่ายและ ค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ากำไร ขาดทุน กำไรขาดทุน 25,085.- ต้นทุนขาย 20,700.- รับคืน 1,000.- ส่วนลดจ่าย 285.- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,600.- ดอกเบี้ยจ่าย 500.- กำไรขาดทุน 25,085.- ต้นทุนขาย 20,700.- รับคืน 1,000.- ส่วนลดจ่าย 285.- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,600.- ดอกเบี้ยจ่าย 500.- ขั้นที่ 5 โอนกำไรสุทธิเข้า บัญชีทุน กำไรขาดทุน 13,715.- ทุน - จริงใจ 13,715.- กำไรขาดทุน 13,715.- ทุน - จริงใจ 13,715.- ขั้นที่ 6 ปิดบัญชีเงินถอน เข้าบัญชีทุน ทุน - จริงใจ 5,000.- ถอนใช้ส่วนตัว 5,000.- ทุน - จริงใจ 5,000.- ถอนใช้ส่วนตัว 5,000.-


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชีเดี่ยว และสินค้า บทที่ 9 การบันทึกบัญชีสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google