งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น สมบัติของความน่าจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น สมบัติของความน่าจะเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น สมบัติของความน่าจะเป็น

2 สมบัติบางประการของความน่าจะเป็น สามารถหาความน่าจะเป็นโดยใช้สมบัติบางประการ ของความน่าจะเป็นได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ

3 ตัวอย่างที่ 1 หยิบไพ่ 1 ใบจากสำรับจงหาความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่รูป A หรือ โพแดง วิธี ทำ E 1 = { A ดอกจิก, A ข้าวหลามตัด, A โพแดง, A โพดำ } ดังนั้น n(E 1 ) = 4 ความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่รูป A คือ E 2 แทนไพ่โพแดง ความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่รูปโพแดง คือ แทนไพ่รูป A ที่ เป็นไพ่โพ แดง มี 1 ใบ ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ได้ไพ่รูป A ที่เป็นไพ่โพแดง คือ ไพ่หนึ่งสำรับมี 52 ใบ ดังนั้น n(S) = 52 มี 13 ใบ ดังนั้น ต่อหน้า ถัดไป

4 จาก จากที่หา ใช้สมบัติของความน่าจะ เป็นในการหา

5 ตัวอย่าง จากการสำรวจใบลงทะเบียนของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 100 คน พบว่า มีนักเรียน 60 คน เลือกเรียน คณิตศาสตร์ 25 คน เลือกเรียนภาษาอังกฤษ 15 คน เลือกเรียนภาษาเยอรมัน 15 คน เลือกเรียนทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 7 คนเลือกเรียนทั้งคณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน 8 คนเลือกเรียนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน 3 คนเลือกเรียนทั้ง 3 วิชา ถ้าสุ่มใบลงทะเบียนขึ้นมา 1 ใบ จงหาความน่าจะ เป็นที่จะได้ใบลงทะเบียนของนักเรียนที่เลือกเรียน คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน จากโจทย์กำหนดให้ E1 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ E2 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ E3 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาภาษาเยอรมัน จะ ได้ ต่อหน้า ถัดไป

6 จากโจทย์ จะได้ n(S) = 100, n(E 1 ) = 60, n(E 2 ) = 25, n(E 3 ) = 15,

7 แบบฝึก ทักษะที่ 4 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น

8 1. หยิบไพ่ 1 ใบจากสำรับจงหาความ น่าจะเป็นที่ได้ไพ่รูป A หรือ โพแดง ไพ่ A มี 4 ใบ ไพ่โพแดง มี 13 ใบ ไพ่รูป A ที เป็นโพแดง มี 1 ใบ ไพ่หนึ่งสำรับมี 52 ใบ ดังนั้น n(S) = 52

9 ตัวอย่าง จากการสำรวจใบลงทะเบียนของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 100 คน พบว่า มีนักเรียน 60 คน เลือกเรียน คณิตศาสตร์ 25 คน เลือกเรียนภาษาอังกฤษ 15 คน เลือกเรียนภาษาเยอรมัน 15 คน เลือกเรียนทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 7 คนเลือกเรียนทั้งคณิตศาสตร์ และ ภาษาเยอรมัน 8 คนเลือกเรียนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน 3 คนเลือกเรียนทั้ง 3 วิชา ถ้าสุ่มใบลงทะเบียนขึ้นมา 1 ใบ จงหาความน่าจะ เป็นที่จะได้ใบลงทะเบียนของนักเรียนที่เลือกเรียน คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน จากโจทย์กำหนดให้ E1 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ E2 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ E3 แทน นักเรียนเลือกเรียนวิชาภาษาเยอรมัน จะ ได้ ต่อหน้า ถัดไป

10 จากโจทย์ จะได้ n(S) = 100, n(E 1 ) = 60, n(E 2 ) = 25, n(E 3 ) = 15,

11 3. กำหนดให้ P(A) = P(B) = และ P(A B) = แล้ว จาก สูตร

12 มาช่วยในการคำนวณจะ สะดวก ดังนั้น 3.2 กำหนดใ ห้ ถ้าคำนวณจากสูตรดังกล่าวทำได้ลำบาก จึงต้อง ใช้ความรู้เรื่อง เซตที่ว่า A B

13 3.3 กำหนดใ ห้ ใช้ความรู้เรื่อง เซตที่ว่า จากสมบัติความน่าจะ เป็นที่ว่า จากจาก ดังนั้ น

14 4. กำหนดให้ P(A) = P(B) = และ P(A B) = แล้ว

15 จากโจทย์

16 เนื่อง จาก ดัง นั้น U B A

17

18

19

20 5. ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน และมี P(A) = P(B) = จงหา

21

22 6. กำหนดให้ A, B และ C ไม่ เกิดร่วมกันทั้งหมด โดยที่ P(A) = P(B) = และ P(C) = จงหา

23 7. ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน และมีค่า P(A) = และ P(A B) = แล้ว

24 8. โยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง กำหนด เหตุการณ์ดังนี้ A เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มรวม เป็น 7 และ B เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม 4 อย่างน้อย 1 ลูก n(s) = 36 n(A) = 6 n(B) = 11 A = { ( 1, 6 ), ( 2, 5 ), ( 3, 4 ), ( 4, 3 ), ( 5, 2 ), ( 6, 1 ) } B = { ( 4, 1 ), ( 4, 2 ), ( 4, 3 ), ( 4, 4 ), ( 4, 5 ), ( 4, 6 ), ( 1, 4 ), ( 2, 4 ), ( 3, 4 ), ( 5, 4 ), ( 6, 4 ) } A∩B = { (3,4), (4,3) } ดังนั้น n(A∩B) = 2


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น สมบัติของความน่าจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google