งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ศธ / สพฐ./ สพป. ขอนแก่น เขต 4 โดย นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ศธ / สพฐ./ สพป. ขอนแก่น เขต 4 โดย นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ศธ / สพฐ./ สพป. ขอนแก่น เขต 4 โดย นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 3. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน 5. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ ปฏิรูประบบความรู้ของสังคม 6. สร้างโอกาสทางการศึกษาโดย คำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม ให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่ม 7. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ ชั้นสูงอย่างแท้จริง เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ นโยบายรัฐบาล ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร )

3 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ( นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา )

4 ประเด็นหลัก ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยผู้ที่มี ความรอบรู้ทั้งภายใน - ภายนอกกระทรวง การศึกษาเป็นหัวใจการแข่งขันของประเทศ ให้ ศธ. มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆ ของ รัฐบาลด้วย ไม่เน้นเฉพาะการศึกษา ประกาศ ๑๐ นโยบาย ศธ. ที่จะขับเคลื่อน การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ

5 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและ ระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑.๑. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ คุณภาพผู้ศึกษา ๑๐ นโยบาย

6 ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพล ภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๐ นโยบาย ( ต่อ ) ๒.๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ศธ / สพฐ./ สพป. ขอนแก่น เขต 4 โดย นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google