งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ศธ/สพฐ./สพป.ขอนแก่น เขต4 โดย นางสังวาลย์ พลวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
1.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 5.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคม 6.สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่ม 7.ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

3 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

4 ประเด็นหลัก ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยอาศัยผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งภายใน-ภายนอกกระทรวง การศึกษาเป็นหัวใจการแข่งขันของประเทศ ให้ ศธ.มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆ ของรัฐบาลด้วย ไม่เน้นเฉพาะการศึกษา ประกาศ ๑๐ นโยบาย ศธ.ที่จะขับเคลื่อน การผลักดันกฎหมายและงานอื่นๆ 4

5 ๑๐ นโยบาย ๑. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 5

6 ๑๐ นโยบาย (ต่อ) ๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 6


ดาวน์โหลด ppt นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google