งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ R."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ R

2 2 ความหมายของการวางแผน การวางแผนคือ กระบวนการในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย และแนวทาง ในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การวางแผนวัยเด็ก การวางแผนวัยรุ่น การวางแผนวัยทำงาน การวางแผนวัยเกษียณ

3 3 ประโยชน์ของการวางแผน สร้างความชัดเจน (Focus) และคล่องตัว (Flexible) สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งแผนการดำเนินงานของ หน่วยงานนั้นจะนำไปสู่วัตถุประสงค์หลักของ องค์การ (Hierarchy of objectives) ทำให้เกิดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการบริหารเวลาได้ดีขึ้น

4 4 สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ( ภาครัฐ )

5 5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม มีความซับซ้อนมากขึ้น มีพลวัตรสูงขึ้น

6 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางการบริหาร ( ภาครัฐ ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมระดับมหภาค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

7 7 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro-environment) ระหว่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

8 8 การเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารประเทศ การกำหนดนโยบายของผู้บริหารในพื้นที่ การถูกกระแสกดดันจากข้าราชการการเมือง การถูกกระแสกดดันจากองค์กรนานาชาติ ฯลฯ

9 9 เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจของ ประเทศ สถานการณ์ทางการเงินของประชาชน สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจของ ประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุน ฯลฯ

10 10 สังคม การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคาดหวังของ ประชาชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน กระแสสังคม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ

11 11 เทคโนโลยี ค. ศ. 1900 - 1960- อุตสาหกรรม ค. ศ. 1960 - 1975- บริการ ค. ศ. 1975 – 2020- ข้อมูลข่าวสาร (Information Tech.)

12 12 เทคโนโลยี ผู้บริหารระดับกลาง บุคลากร Automation เทคโนโลยี ผู้บริหาร ระดับสูง

13 13 แบบจำลองการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน

14 14 แบบจำลองการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน

15 15 สภาพแวดล้อมภายใน ประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพ นวัตกรรม ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า

16 16 การตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม

17 17 ทิศทางในการวางยุทธศาสตร์ SOST WOWT

18 TOWS Matrix SW 0 T

19 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ( ทำอะไร ?) เป้าประสงค์ ( เพื่ออะไร ?)

20 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ และตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ( เพื่ออะไร ?) ตัวชี้วัด ( วัดอย่างไร ?)

21 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดและ กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมาย สภาพ ปัจจุบัน แผนงาน / โครงการ

22 22 ประเภทและลักษณะของ เป้าหมายที่ดี เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว สำคัญ วัดได้ มีกำหนดเวลาชัดเจน ท้าทายและทำได้

23 23 คำถาม ? kangwan@tu.ac.th kangwan_thailand@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ R.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google