งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
R ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ความหมายของการวางแผน
การวางแผนคือ กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การวางแผนวัยเด็ก การวางแผนวัยรุ่น การวางแผนวัยทำงาน การวางแผนวัยเกษียณ

3 ประโยชน์ของการวางแผน
สร้างความชัดเจน (Focus) และคล่องตัว (Flexible) สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งแผนการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นจะนำไปสู่วัตถุประสงค์หลักขององค์การ (Hierarchy of objectives) ทำให้เกิดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการบริหารเวลาได้ดีขึ้น

4 สภาพแวดล้อมทางการบริหาร (ภาครัฐ)

5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
มีความซับซ้อนมากขึ้น มีพลวัตรสูงขึ้น

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร (ภาครัฐ)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมระดับมหภาค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

7 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro-environment)
ระหว่างประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

8 การเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารประเทศ
การกำหนดนโยบายของผู้บริหารในพื้นที่ การถูกกระแสกดดันจากข้าราชการการเมือง การถูกกระแสกดดันจากองค์กรนานาชาติ ฯลฯ

9 เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ
สถานการณ์ทางการเงินของประชาชน สถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุน ฯลฯ

10 สังคม การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน กระแสสังคม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ

11 เทคโนโลยี ค.ศ. 1900 - 1960 - อุตสาหกรรม ค.ศ. 1960 - 1975 - บริการ
ค.ศ อุตสาหกรรม ค.ศ บริการ ค.ศ – ข้อมูลข่าวสาร (Information Tech.)

12 เทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง Automation เทคโนโลยี
บุคลากร Automation เทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง

13 แบบจำลองการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

14 แบบจำลองการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

15 สภาพแวดล้อมภายใน ประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพ นวัตกรรม
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า

16 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

17 ทิศทางในการวางยุทธศาสตร์
SO ST WO WT

18 TOWS Matrix S W T

19 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
กลยุทธ์ (ทำอะไร?) เป้าประสงค์ (เพื่ออะไร?)

20 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ (เพื่ออะไร?) ตัวชี้วัด (วัดอย่างไร?)

21 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการ
เป้าหมาย สภาพปัจจุบัน แผนงาน/โครงการ

22 ประเภทและลักษณะของเป้าหมายที่ดี
เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว สำคัญ วัดได้ มีกำหนดเวลาชัดเจน ท้าทายและทำได้

23 kangwan@tu.ac.th kangwan_thailand@yahoo.com
คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google