งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557

2 การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2557 ประเด็นรายละเอียด เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ จากการได้รับการดูแลอย่างครบวงจร วัตถุประสงค์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการฝึกการใช้อุปกรณ์เฉพาะราย เป้าหมาย คนพิการทุกประเภทเข้าถึงบริการฟื้นฟูฯ และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความ พิการที่เหมาะสมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง คนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะ O&M กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด มีการบริหารจัดการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้านการฟื้นฟู อย่างน้อย 3 ประเภทความพิการต่อเขต 2

3 สิ่งที่แตกต่างจากปี 2556 รายละเอียดปี 57 1. งบประมาณ1)งบค่าบริการ/อุปกรณ์ จัดสรรไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/ปชก.UC งบสนับสนุนส่งเสริม จัดสรรไม่เกิน 1.50 บาท/ปชก.UC 2)เกณฑ์คำนวณการจัดสรร 2.1 งบค่าบริการฟื้นฟูฯและอุปกรณ์เครื่องช่วยตามจำนวนปชก.UC : ท.74 : ผลงานการให้บริการ สัดส่วน 30:40:30 2.2 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ ตามจำนวนปชก.UC:ท.74 สัดส่วน 50:50 2.3 แยกงบเฉพาะบริการ O&M และจัดสรรเครื่องช่วยฟัง 2. การจัดบริการ 1) บริการเครื่องช่วยฟัง 1.1 กำหนดโควตาให้แต่ละพื้นที่ตามความจำเป็นของความต้องการ และความสามารถในการให้บริการของหน่วยบริการ วงเงินสนับสนุน ร้อยละ 10 ของงบค่าอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูฯ 1.2 โครงการนำร่องโดยความร่วมมือกับ NECTEC เป้าหมาย 1,000 เครื่อง/ พื้นที่เป้าหมาย/หน่วยบริการ คัดเลือกจากหน่วยบริการที่มีความพร้อม ตามความสมัครใจทุกเขต 2) อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สนับสนุนตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ประกาศ และ รายการซ่อมแซม ยกเลิกรายการอื่นๆ ตามความจำเป็น 3. การจัดสรร ค่าบริการ 1) จัดสรรให้หน่วยบริการ ตามผลงานการให้บริการ ภายในวงเงินที่ได้รับ จัดสรร 2 งวด งวดที 1) จัดสรรล่วงหน้า 60% ตามผลงานที่ผ่านมา ภายใน ธค.56 งวดที่ 2) จัดสรรตามผลงานการให้บริการ (คำนวณปิด Global ผลงาน 3 เดือนสุดท้าย ของปี56+9 เดือนของปี57) ภายในเดือน สค.57 2) กรณีรับบริการข้ามเขต - สปสช.เขต ส่งเบิกจากงบส่วนกลาง 3) กำหนดอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ การให้บริการฟื้นฟูรายกลุ่มในแต่ละกิจกรรม

4 งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ (ไม่เกิน 1.50 บาท/73.278 ลบ.) งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ (ไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/657.059 ลบ.) งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 730.337 ลบ. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ / 730.337 ลบ. สำหรับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วย บริการตามความพร้อม  ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ / ผู้ดูแล  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนา องค์ความรู้ สำหรับหน่วยบริการ และกองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด  ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ( จัดหา ผลิต ซ่อม )  ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย sub acute ( บริการผู้ป่วย OPD และในชุมชน )  ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 4 กรอบการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2557 เหมือนปี 2556 POP UC = 48.852 ล้าน คน

5 งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 1) ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เฉพาะบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และในชุมชน  จ่ายตามผลงานการให้บริการ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ภายใต้การบริหารจัดการของเขต  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ UC, วดป.ที่ให้บริการ - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9  การส่งข้อมูล - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังให้บริการ อัตราการจ่ายค่าบริการ รายกลุ่ม - กิจกรรมบำบัด ครั้งละ 75 บาท พฤติกรรมบำบัด ครั้งละ 150 บาท จิตบำบัด ครั้งละ 150 บาท อัตราการจ่ายค่าบริการ รายกลุ่ม - กิจกรรมบำบัด ครั้งละ 75 บาท พฤติกรรมบำบัด ครั้งละ 150 บาท จิตบำบัด ครั้งละ 150 บาท

6 2) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต และจ่ายไม่เกินราคากลางที่ สปสช. กำหนด  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ประกาศและรายการซ่อมแซม  เกณฑ์การจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการจัดสรร - ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 - ใช้รหัสหัตถการตาม ICD-9 - ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ ท.74, วดป.ที่ให้บริการ  การส่งข้อมูล - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ - ภายใน 30 วัน หลังการให้บริการ

7 แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 1) การจัดบริการในกรณีปกติ หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง ที่สปสช.กำหนด - หน่วยบริการแจ้งความจำนงการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่สปสช.กำหนด (เฉพาะหน่วยบริการใหม่) - สปสช.เขต ตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลหน่วยบริการ ที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อม  วงเงินสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง 10% จากงบอุปกรณ์ฯที่สปสช.เขต ได้รับจัดสรร  เงื่อนไขการได้รับค่าใช้จ่าย - เมื่อมีรหัสโรค รหัสหัตถการตามที่กำหนด รหัสโรคหลัก H900, H903, H906, Z461 รหัสหัตถการ 9548 (ถ้ามี +21 เฉพาะเด็ก )

8 แนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 2) การจัดบริการในโครงการนำร่อง - เป้าหมายการให้บริการเครื่องช่วยฟัง 1,000 เครื่อง - พื้นที่/เป้าหมาย หน่วยบริการที่มีความพร้อมและสนใจ คัดเลือกโดย สปสช. ส่วนกลางร่วมกับเขตและประสานหน่วยบริการแจ้งความจำนงเข้าร่วม โครงการ ภายในเดือน ธันวาคม 2556 - หน่วยบริการไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน - NECTEC/บริษัทผลิตจัดส่งเครื่องช่วยฟังให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ - สปสช. ร่วมกับ NECTEC ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง

9  เป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการและองค์กรที่ร่วมดำเนินงานจัดบริการฝึกใช้ อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นให้กับคนพิการ เป้าหมาย 3,000 ราย  ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมฯ (O&M) รายละ 9,000 บาท จ่ายตามผลงานการให้บริการจริงจากหน่วยบริการ  ค่าพัฒนาและบริหารจัดการระยะเริ่มแรกศูนย์ละ 100,000 บาท  การส่งข้อมูล - ส่งผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3) ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O&M)

10 10 กรอบระยะเวลาการจัดสรรงบ  งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน้า 60% ภายในเดือน ธค.56 ประมาณการจากผลงานการให้บริการในปีที่ผ่านมา  งวดที่ 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือน สค.57 ใช้ผลงาน 3 เดือนสุดท้ายของปี 56 และผลงาน 9 เดือน ของปี 57

11 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมกิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม  ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ / ผู้ดูแล  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท.  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่และพัฒนาองค์ความรู้  เป็นการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยบริการ และองค์กรคนพิการ เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  รูปแบบการจ่าย ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

12 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  จัดสรรงบให้กองทุนตามจำนวน ปชก.UC ของจังหวัด ในสัดส่วนที่เท่ากัน (จากงบอุปกรณ์/บริการฟื้นฟูฯ และงบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูฯ)  กองทุนดำเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด เน้น - สนับสนุนให้มีศูนย์ผลิต และซ่อมกายอุปกรณ์ - การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการ - สนับสนุนการ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและคุณภาพชีวิต  การติดตามผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ฯ

13 การกำกับติดตามในด้าน - การจัดสรรและเบิกจ่ายงบกองทุนส่วนกลาง เขต - ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายไตรมาส รายปี เครื่องมือ/วิธีการกำกับติดตาม - KPI - การตรวจเยี่ยม/นิเทศ/การติดตามในพื้นที่ของเขต/ ส่วนกลาง/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

14 ข้อมูลการกำกับติดตาม รายการแหล่งข้อมูล 1. บริการฟื้นฟูฯ และการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2. กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัดโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ excel file 3. งบส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูรายงานผลงานตามสัญญา/ข้อตกลง/ โครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

15 แนวทางบริหารงบ สปสช.เขต 8 อุดรานี

16 กรอบบริหารงบ 66,634,857 1. สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูที่ จำเป็นต่อสุขภาพระดับ จังหวัด 8 -10 บ./ปชก.UC 2.การบริหารจัดการในระดับเขต 2.2การส่งเสริมและ สนับสนุนบริการ (จำนวน 5,833,864บาท) 2.1บริการกายอุปกรณ์และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ บริการฝึก ทักษะ O&M ชดเชยบริการ เครื่องช่วยฟัง กันงบจัดสรร เพิ่มเติมกาย อุปกรณ์และ บริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ปรับเกลี่ยทุกรายการ หากสมทบน้อยกว่า 8 บ./ปชก. UC ปรับไปหมวด 2.1

17 กรอบแนวทางบริหารจัดการกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

18 1. เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ ในระยะที่ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายอุปกรณ์ทาง การแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และรายการที่สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด 2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ในระดับชุมชน และในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่าง ทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น วัตถุประสงค์ (1)

19 4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง ขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้ สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดู แลสุขภาพ ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว 5. เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ 6. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น วัตถุประสงค์ (2)

20 20 ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI KPITarget 1 ร้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 90% 2 ร้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการ ฝึกทักษะ O&M 13% (3,000 ราย) 3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด ที่มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 60% 4 องค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้าน การฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ประเภทความพิการ/เขต ทุกจังหวัด 5 ร้อยละคนพิการที่ได้รับการประเมินความพิการโดย ใช้รหัส ICF 80%


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google