งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักในการทำงานของ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สห เมธาพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักในการทำงานของ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สห เมธาพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักในการทำงานของ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สห เมธาพัฒน์

2 1. ธรรมาภิบาล 2. การปฏิรูประบบ สุขภาพ 3. การพัฒนาระบบ การเงิน 4. ปฏิรูปกำลังคน หลักในการทำงาน

3 1. ธรรมาภิบาล การแต่งตั้งโยกย้าย อย่างเป็น ธรรม การจัดซื้อ จัดจ้างที่ยุติธรรม จริยธรรม แผนจัดซื้อยา เงินสวัสดิการ

4 2. การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเน้นการบริหารจัดการแบบเขต สุขภาพ better service, Service plan 3. การพัฒนาระบบการเงิน ที่ ปรองดองและสมานฉันท์ แบบ Financial Mechanism และ six building blocks 4. ปฏิรูปกำลังคน - ข้าราชการ, FTE, พกส.

5 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของ กระทรวงสาธารณสุข 1. การบริหารกองทุน UC ให้ทำแบบเขต สุขภาพ (Global Regional budget) 2. บริหารงบเหมาจ่ายรายหัว ให้มี ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด - IPD บริหารระดับเขต - OPD บริหารระดับจังหวัด - PP บริหารระดับอำเภอผ่าน DHS และ - อื่นๆ เช่น ม.41 ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

6 3. การตัดเงินเดือนให้บริหารระดับเขต - ให้มีการปรับเกลี่ยระดับกระทรวง เพื่อช่วยเหลือเขตที่มีความเสี่ยง 4. เป้าหมาย / ผลลัพธ์ ระดับเขต - จาก สปสช. เสนอของบประมาณ จากสำนักงบประมาณ ภายใต้ KPI ต้อง ให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารระดับเขต แทน 5. การลดรายจ่าย 6. การจัดการโรคเฉพาะ เช่น ตาต้อ กระจก ต้องหาวิธีการให้เหมาะสมกว่า ปัจจุบัน

7 7. ปรับลดการจัดซื้อ ให้ไปจัดซื้อรวมที่ ระดับเขต 8. งบส่งเสริมป้องกัน (PP) กระทรวง สาธารณสุข ให้มีการบริหารในระดับ DHS 9. เงินกองทุนตำบล 45 บาท / ประชากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ DHS บริหาร ระดับอำเภอ 10. การตัดเงินเดือน ตาม GF ( จ.18) ระดับจังหวัด และให้มีการเกลี่ยระดับ จังหวัดได้

8 12. การลดภาระการคีย์ข้อมูล 12.1 รพ. สต. ใช้ 31 แฟ้ม 12.2 รพ. ใช้ 43 แฟ้ม 12.3 ให้ทำการ SURVEY เพิ่มเติม ในกรณีไม่มีใน 1 และ 2 11. เงินเหลือจากกองทุน ให้จ่าย PREPAID ร้อยละ 80 : OUTCOME ร้อยละ 20 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หลักในการทำงานของ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สห เมธาพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google