งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. การเตรียมตัวในการ สอบ O-NET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. การเตรียมตัวในการ สอบ O-NET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 การเตรียมตัวในการ สอบ O-NET

3 ครูที่ ปรึกษา ควรให้คำแนะนำนักเรียน ในการตรวจสอบเลขที่นั่ง สอบ บัตรแสดงตน และ ย้ำเตือนไม่ให้นักเรียนเข้า สอบช้ากว่ากำหนดเวลา (30 นาที )

4 เตรียมอุปกรณ์ให้ พร้อมในการสอบใช้ เวลาในการสอบในการ คิดหาคำตอบ ให้ถี่ถ้วน และใช้เวลา คิดทบทวนให้ รอบคอบ

5 อุปกรณ์ที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้การสอบ ๑. ปากกา ใช้สำหรับ กรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษคำตอบ ๒. ดินสอดำ 2B สำหรับระบาย คำตอบ

6 ๓. ยางลบ ๔. กบเหลา ดินสอ

7 หลักฐานที่ใช้ นักเรียนต้องใช้ ในการเข้าสอบ บัตรประจำตัว ประชาชนหรือ หลักฐานที่ใช้แสดง ตัวตนของนักเรียนได้

8 นักเรียนควรเตรียม ความพร้อม ๑. ศึกษา กระดาษคำตอบให้ เข้าใจ ดังนี้ กระดาษคำตอบมี ๒ ประเภท

9 ประเภทที่ ๑ กระดาษคำตอบของผู้ เข้าสอบที่ได้ระบุข้อมูล ชื่อ – สกุล รหัสเลข ประจำตัวประชาชน เลขที่นั่งสอบ รหัสชุดวิชา ที่สอบ วันที่สอบ และ สถานที่สอบไว้แล้ว *** นักเรียนต้องตรวจสอบ รายละเอียด อย่างรอบคอบ ***

10 ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ ประเภทที่ ๑ ลงลายมือชื่อ นักเรียน

11 ประเภทที่ ๒ กระดาษคำตอบ สำรอง จะใช้กรณี กระดาษคำตอบไม่ ตรงกับผู้เข้าสอบหรือ ชำรุด หรือมีผู้เข้า สอบกรณีพิเศษ

12 ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ ประเภทที่ ๒ นักเรียนต้องกรอก รายละเอียดเอง

13 ๒. ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่นำเครื่องมือสื่อสาร เข้ามาในห้องสอบ ไม่ลอกข้อสอบหรือส่ง สัญญาณให้กับผู้เข้า สอบคนอื่น

14 ๓. ตั้งใจและพยายาม ทำข้อสอบอย่างสุด ความสามารถ ต้องมี ความละเอียดรอบคอบ ในการทำข้อสอบทั้งใน เรื่องของการอ่านโจทย์ คำถามและการตอบ ข้อสอบ

15 การแต่งกายและ มารยาทของนักเรียนที่ ควรปฏิบัติ

16 ๑. นักเรียนควรแต่งกาย ด้วยชุดนักเรียน และ สวมรองเท้านักเรียนให้ เรียบร้อย

17 ๒. กล่าวคำทักทาย กรรมการคุมสอบ และ คุณครูด้วยถ้อยคำที่ สุภาพ ( สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ ) และกล่าวคำ ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ เมื่อ กรรมการคุมสอบแจก หรือเก็บข้อสอบ

18 ๔. เชื่อฟังคำตักเตือน ของกรรมการคุมสอบ และคุณครู ๓. ขณะอยู่ในห้อง สอบไม่ควรพูดคุยกัน


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. การเตรียมตัวในการ สอบ O-NET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google