งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol1 การสร้างรูปแบบ การบริหาร ผลงานวิจัยและ สิ่งประดิษฐ์ ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol1 การสร้างรูปแบบ การบริหาร ผลงานวิจัยและ สิ่งประดิษฐ์ ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol1 การสร้างรูปแบบ การบริหาร ผลงานวิจัยและ สิ่งประดิษฐ์ ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สชวท ) scmcl@mahidol.ac.th วช 24 ธค 52

2 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol2 ประเด็น วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม การเผยแพร่และการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัย ปัจจุบัน : อุทยาน วิทยาศาสตร์ TLO UBI อนาคต : เมืองวิจัย

3 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol3 Research & Innovation Idea + $$$Knowledge $$$$$$$$$$$$$$ RESEARCH INNOVATION New research Local World

4 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol4 Process Model of R&D Current state of knowledge Idea generation Problem solving Implementation & diffusion Current economic & social utilization

5 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol5 Knowledge to action and feedbacks Data Knowledge Action Theory Experience Filter Feedback Info Feedback

6 ผลงานวิจัย การเผยแพร่ บทความ วิชาการ เสนอที่ประชุม วิชาการ สื่อมวลชน การรักษาทรัพย์สินทาง ปัญญา การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol6

7 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol7 Copy Imitation Innovation IPR Global R&D & technologies Local R&D $$$$$ $ $ $ $ $$ $ “Global R&D is much more than local R&D; Speed matters in competition.” “Iminovation” = Imitation + Innovation

8 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol8 Innovation Innovation = Creativity x Risk-taking Creativity (new ideas) Evaluation (test; modify; R&D; reject or accept) Innovation (new products, New processes New services New policies) Implementation (Launch; Marketing: 4 P: Product, price, place, promotion) Need (problem) $$$$ Risk-taking Incremental or radical $ knowledge Montri Chulavatnatol

9 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol9 นวัตกรรมสร้าง มูลค่า และ / หรือ คุณค่าจาก ผลงานวิจัย นวัตกรรมมีความ เสี่ยง การวิจัยช่วยลด ความเสี่ยงใน กระบวนการ นวัตกรรม

10 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol10 InWEnt: Capacity Building International Goal: Creation of Wealth (new companies, products, services, innovation, tech transfer, jobs) Industry R&D Higher education institutes Regional Potentials Industrial zones Science parks Technology parks Business parks Business incubators Innovation centers

11 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol11 Thailand Science Park

12 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol12 Technology Licensing Office (TLO) & University Business Incubator (UBI) University R&D Technology; Know-how; Creativity TLO UBI License users: Industry & Commercial enterprises New enterprises; Start-up businesses “Royalty fees” Researchers & students + National competitiveness Montri Chulavatnatol

13 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol13 http://tmc.nstda.or.th/tlo/main.php?filename=intro_eng สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)

14 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol14 กฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาของไทย (Thai IP Laws) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พศ 2522 แก้ไข พศ 2535, พศ 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พศ 2537 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พศ 2534 แก้ไข พศ 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พศ 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแผนผังภูมิ วงจรรวม พศ 2543 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พศ 2545 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ พศ 2546

15 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol15 Google patent search “Toothpick” Patent number: 209566 Filing date: Dec 7, 1877 Issue date: Nov 1878 Inventor: JOHN HOLLAND Application number: 11/852,621 Publication number: US 2008/0004648 A1 Filing date: Sep 10, 2007 Inventors: Douglas J. Hohlbein, Chi Shing Wong Patent number: D301072 Filing date: Jul 11, 1986 Issue date: May 9, 1989 Inventors: Andrew J. Ross, Jr. Primary Examiner: Kay H. Chin http://www.google.com/patents

16 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol16 Inspire, Teach, Connect, & Create Inputs: Faculty members Researchers Students Alumni Private business UBI: Inspiring Consulting Training Networking Outputs: New businesses IPs New entrepreneurs

17 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol17 http://www.ubi.mua.go.th/map.htm

18 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol18 http://www.nia.or.th/

19 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol19 คลัสเตอร์นวัตกรรม 1. ตลาด ผู้ใช้ สินค้า / บริการใหม่ 2. ผู้ประกอบการ นักลงทุน ( เจ้าภาพ ) 3. แหล่งเทคโนโลยี 5. นักวิจัย 4. แหล่งวัตถุดิบ สนช สร้าง หรือ ซื้อ ; ไทย หรือ เทศ Montri Chulavatnatol

20 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol20 การสร้างมูลค่าและคุณค่า จากผลงานวิจัยโดย – การปรับให้ตรงตาม ความต้องการของตลาด หรือสังคม – การบ่มเพาะให้เป็น สินค้าและบริการใหม่ – การร่วมวิจัยและพัฒนา กับผู้ใช้

21 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol21 http://web-japan.org/atlas/technology/tec01.html

22 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol22 http://www.netvalley.com/svhistory.html

23 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol23 BANGKOK | CDC Crystal Design Center http://www.crystaldesigncenter.com/

24 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol24 SCG Experience Co.,Ltd

25 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol25

26 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol26

27 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol27

28 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol28 Research Town เมืองวิจัย รัฐ – เอกชน – ประชาชน เมืองน่าอยู่ นักวิจัยมีอาชีพที่ชัดเจน มี คุณภาพชีวิตที่ดี สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม อยู่ ร่วมกัน การลงทุนการวิจัยเชื่อมกับการ สร้างเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt 14/12/57Dr. Montri Chulavatnatol1 การสร้างรูปแบบ การบริหาร ผลงานวิจัยและ สิ่งประดิษฐ์ ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google