งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 เมษายน 2550. ความเสี่ยง  เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 เมษายน 2550. ความเสี่ยง  เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 เมษายน 2550

2 ความเสี่ยง  เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้

3 ความเสี่ยงทางการเงิน  ภาวะความไม่แน่นอนที่ผู้ดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลตามที่คาด หวังไว้โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้ ความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศ  ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน การซื้อขาย การกู้ยืม หรือการทำสัญญาต่างๆ ที่มา : ผศ. ชูศรี เที้ยศิริเพชร

4 RISK MANAGEMENT ( การจัดการความเสี่ยง )  กระบวนการในการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้มากที่สุด

5 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน 2. การระบุความเสี่ยง : ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน 3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง : วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง 4. การจัดการความเสี่ยง : กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 5. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน : ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผน จัดการความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการบริหารความ เสี่ยงขององค์กร

6 กิจกรรมโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 1. กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่  ระบบการขนส่ง (Transportation)  การบริหารสินค้าใน stock ( Inventory Management)  ขบวนการสั่งซื้อ (Order Processing)  การจัดการด้านข้อมูล ( Information Management)  การจัดการด้านการเงิน ( Financial Management) 2. กิจกรรมสนับสนุน ( Supporting Activities) ได้แก่  การบริหารคลังสินค้า ( Warehouse Management)  การจัดการควบคุมวัสดุในการผลิต ( Material Handling)  การจัดซื้อ ( Purchasing)  การบรรจุหีบห่อ ( Packaging)  การบริหารความต้องการของสินค้า ( Demand Management )

7 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์  ระบบการขนส่ง  การบริหารสินค้าใน stock  ขบวนการสั่งซื้อ  การจัดการด้านข้อมูล  การจัดการด้านการเงิน  ราคาน้ำมัน  อุบัติเหตุ, อัคคีภัย, ภัย ธรรมชาติ  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราดอกเบี้ย  สภาพคล่อง  งบประมาณ  ความสามารถในการชำระ หนี้  ความน่าเชื่อถือทางการเงิน กิจกรรมความเสี่ยง

8 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของกิจกรรมโลจิสติกส์  อุบัติเหตุ, อัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ : การจัดทำประกันภัย  อัตราแลกเปลี่ยน : เครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward Contract  อัตราดอกเบี้ย : การทำกระจายความเสี่ยง ด้วยวิธี Hedging  สภาพคล่อง : การบริหารสินทรัพย์ หมุนเวียนและ หนี้สิน หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ  งบประมาณ : การจัดทำงบประมาณจาก ข้อมูลที่เชื่อถือได้  ความสามารถในการชำระหนี้ : การพิจารณาสัดส่วนการก่อ หนี้ของกิจการ  ความน่าเชื่อถือทางการเงิน : การทำธุรกรรมกับสถาบัน การเงิน เช่น การเปิด L/C, การ ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร

9

10


ดาวน์โหลด ppt 25 เมษายน 2550. ความเสี่ยง  เหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google