งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและลดความเสี่ยงด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและลดความเสี่ยงด้านการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและลดความเสี่ยงด้านการเงิน
นายบุญชู เทพสุนทร สมาคมธนาคารไทย 25 เมษายน 2550

2 ความเสี่ยง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้

3 ความเสี่ยงทางการเงิน
ภาวะความไม่แน่นอนที่ผู้ดำเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลตามที่คาด หวังไว้โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้ ความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน การซื้อขาย การกู้ยืม หรือการทำสัญญาต่างๆ ที่มา : ผศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร

4 RISK MANAGEMENT (การจัดการความเสี่ยง)
กระบวนการในการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้มากที่สุด

5 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
1. การกำหนดวัตถุประสงค์ : กำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน 2. การระบุความเสี่ยง : ค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน 3. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง : วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง 4. การจัดการความเสี่ยง : กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 5. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน : ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผน จัดการความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

6 กิจกรรมโลจิสติกส์ แบ่งเป็น
1. กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่ ระบบการขนส่ง (Transportation) การบริหารสินค้าใน stock ( Inventory Management) ขบวนการสั่งซื้อ (Order Processing) การจัดการด้านข้อมูล ( Information Management) การจัดการด้านการเงิน ( Financial Management) 2. กิจกรรมสนับสนุน ( Supporting Activities) ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า ( Warehouse Management) การจัดการควบคุมวัสดุในการผลิต ( Material Handling) การจัดซื้อ ( Purchasing) การบรรจุหีบห่อ ( Packaging) การบริหารความต้องการของสินค้า ( Demand Management)

7 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์
ระบบการขนส่ง การบริหารสินค้าใน stock ขบวนการสั่งซื้อ การจัดการด้านข้อมูล การจัดการด้านการเงิน ราคาน้ำมัน อุบัติเหตุ, อัคคีภัย,ภัยธรรมชาติ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง งบประมาณ ความสามารถในการชำระหนี้ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน

8 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของกิจกรรมโลจิสติกส์
อุบัติเหตุ, อัคคีภัย,ภัยธรรมชาติ : การจัดทำประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน : เครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward Contract อัตราดอกเบี้ย : การทำกระจายความเสี่ยงด้วยวิธี Hedging สภาพคล่อง : การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและ หนี้สินหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณ : การจัดทำงบประมาณจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความสามารถในการชำระหนี้ : การพิจารณาสัดส่วนการก่อหนี้ของกิจการ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน : การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิด L/C , การชำระเงินผ่านระบบธนาคาร

9 ข้อสงสัยและคำถาม

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและลดความเสี่ยงด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google