งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กย. 2557. ค่าใช้จ่าย รพ. (Hos. Expenditure) ค่าแรง Labor Cost 50 % ค่า Material Cost 35-40 % ยา วัสดุ Lab วัสดุทันตกรรม วัสดุ X-Ray วัสดุการแพทย์ วัสดุสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กย. 2557. ค่าใช้จ่าย รพ. (Hos. Expenditure) ค่าแรง Labor Cost 50 % ค่า Material Cost 35-40 % ยา วัสดุ Lab วัสดุทันตกรรม วัสดุ X-Ray วัสดุการแพทย์ วัสดุสำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กย. 2557

2 ค่าใช้จ่าย รพ. (Hos. Expenditure) ค่าแรง Labor Cost 50 % ค่า Material Cost 35-40 % ยา วัสดุ Lab วัสดุทันตกรรม วัสดุ X-Ray วัสดุการแพทย์ วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมา 5-20 % ค่าสาธารณูปโภค 5-8 %

3 ตัวอย่าง เรื่องยา มูลค่า ประมาณ 2.5 แสนล้าน ถึง 3 แสนล้าน 75 % จาก Original (PREMA) 36 บริษัท 25 % จาก General (TPMA) 140-150 บริษัท

4 ETHICS (จริยธรรม) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ สภาวิชาชีพ เฉพาะเรื่อง (ส่งเสริมการขาย) เจ้าหน้าที่พัสดุ

5 กลไกขับเคลื่อน 1. นโยบาย - ธรรมาภิบาล - เพิ่มประสิทธิภาพ 2. ข้อมูล - Compare เขต/จว./ประเภท และขนาดสถานบริการ - Benchmark 3. CQI - แต่ละด้าน (ยา Lab ฯลฯ) - ธรรมาภิบาล - วัฒนธรรมองค์กร - ประสิทธิภาพ ค่ายา ค่า Lab/1 RW

6 กลไกขับเคลื่อน 4. คุณภาพ รพ. การติดตาม - การนำนโยบาย - การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ - การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง 5. ประเมินผล - ประจำงวด - ประจำปี - สัมพันธ์การส่งเสริมการขาย 6. บังคับใช้ - ให้รางวัล เชิดชูเกียรติ - การลงโทษ ผู้ละเมิด - การติดดาวผู้บริหาร

7 ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ระเบียบแม่) ประกาศ (ลูก) แนวทางบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยคณะ กรรมการฯ แนวทางจัดทำแผนจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

8 ความคาดหวัง กำหนดกระบวนการที่ควรดำเนินการก่อน การจัดซื้อจัดหายาตามระเบียบพัสดุฯ การดำเนินการที่เป็นระบบโปร่งใส ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ มีการบริหารจัดการร่วมกันระดับ จังหวัดและเขต เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

9 ข้อ 4 คำนิยาม “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า กรมหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข

10 ข้อ 1 ชื่อระเบียบ ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

11 ข้อ 4 คำนิยาม “ หน่วยงาน ” หมายความว่า หน่วยบริการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งดำเนินการอันเป็นไปเพื่อการส่งเสริม สุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค การศึกษา การ ค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนการชันสูตรและวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่งหรือ มากกว่า และให้หมายรวมถึงหน่วยงานระดับกองหรือ เทียบเท่าขึ้นไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี การดำเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

12 ข้อ 4 คำนิยาม “ กลุ่มของหน่วยงาน ” หมายความว่า หน่วยบริการและหน่วยงาน ที่รวมกลุ่มกันเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบนี้ตามที่หัวหน้าส่วน ราชการมอบหมาย “ ยา ” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่า ด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่า ด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตาม กฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาท

13 ข้อ 4 คำนิยาม “ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และให้ หมายความรวมถึงอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย

14 ข้อ 5 การบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ดำเนินการโดย คณะกรรมการระดับหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือ ดำเนินการโดยคณะกรรมการร่วมระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือกลุ่มของหน่วยงาน ของส่วนราชการ แล้วแต่กรณีโดย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อยตาม ประเภทของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามความ เหมาะสม

15 การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการของ หน่วยงาน ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาลชุมชนหรือระดับกองขึ้นไป ทั้งนี้ การบริหารจัดการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ร่วมตามวรรคหนึ่ง ในระดับอำเภอหรือจังหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการร่วมให้เป็นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น ผู้รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ กำกับ และ ประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้

16 เป้าหมายข้อ 5 การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการ หน่วยงา น ยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รพศ./ รพ. ชุมชน PTC รพ PTC จังหวัด คณะกรรมการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ แบ่งกรรมการตามประเภท เวชภัณฑ์ เป็น วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ ระดับรพ. / จังหวัด รพ. สต คณะกรรมการร่วมระดับอำเภอ หรือ จังหวัด

17 องค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธาน ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการหรือ ผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย กรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้สั่งใช้ ผู้ใช้ และ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดหา หน่วยงาน กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น ๆ

18 หน้าที่คณะกรรมการ กำหนดนโยบาย : กำหนดความต้องการ การจัดซื้อจัดหา การความคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย การใช้ และรวมถึงมาตรการ ด้านความปลอดภัย จัดทำกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ฯ ควบคุมกำกับ การดำเนินการตามนโยบาย และแผน สรุปรายงานผลการควบคุมกำกับ และ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชา

19 ข้อพิจารณาการดำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในระดับรพ / จังหวัด ( รวม or แยกกลุ่ม เวชภัณฑ์ ?) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้ง คณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดและระดับ อำเภอ

20 ข้อ 6 การจัดทำบัญชีรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค ให้คณะกรรมการตามข้อ 5 เป็นผู้จัดทำ ให้สอดคล้องกับกรอบบัญชีรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามวรรคสอง เพื่อใช้เป็น แนวทางในการจัดทำแผนจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานหรือส่วน ราชการ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่ง บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ

21 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดให้มีกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในจังหวัดที่มีความสอดคล้อง ลดหลั่นตามศักยภาพ และระดับของหน่วยงาน รวมถึงกำหนดกรอบบัญชี รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่จะมีการใช้ร่วมกัน ในหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน จังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อการ ให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย การจัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาของหน่วยงานสังกัดส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ หัวหน้าส่วนราชการกำหนด

22 เป้าหมายข้อ 6 การจัดทำกรอบ บัญชียา & เวชภัณฑ์ ที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ รพศ. รพช. M รพช. F รพ. สต. นโยบาย “ ได้พบหมอ รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน”

23 ข้อ 7 การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี ให้หน่วยงานจัดทำและ นำเสนอคณะกรรมการตามข้อ 5 หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย พิจารณา อนุมัติตามลำดับ จากนั้นให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อฯ ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณา อนุมัติ

24 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเสนอขอปรับ แผนจัดซื้อฯ ให้เสนอผู้มีอำนาจตามวรรค หนึ่งและวรรคสอง ( นพ. สสจ.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติการปรับแผน แนวทางในการจัดทำแผนและปรับ แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กำหนด

25 เป้าหมายข้อ 7 การจัดทำแผนจัดซื้อยา & เวชภัณฑ์ ให้ทุกรพ. จัดทำแผนการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี ( รายละเอียดตาม ประกาศกระทรวงฯ ) โดยกลุ่มงานที่ รับผิดชอบยาและเวชภัณฑ์นั้นๆ เป็น ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน นำเสนอ คณะกรรมการตามข้อ 5 และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

26 เป้าหมายข้อ 7 การจัดทำแผนจัดซื้อยา & เวชภัณฑ์ ส่วนภูมิภาคให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเป็นผู้อนุมัติแผนและการปรับแผนเมื่อ ต้องการใช้ยา / เวชภัณฑ์ฯนอกแผน อัตราการใช้สูง > แผน, วงเงินเดิมไม่พอ

27 ข้อพิจารณาการดำเนินการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำหนดรายละเอียดขั้นตอน ช่วงเวลาการเสนอขออนุมัติแผน ช่วงเวลา / ความถี่ในการขอปรับแผน เกณฑ์ / เงื่อนไขมอบหน. หน่วยงานอนุมัติปรับแผนได้ เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ แล้วแจ้งสสจ. ทราบ มิชักช้า รพ. จัดทำแผนจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี 2558 ตามร่างประกาศแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เสนอนพ. สสจ. อนุมัติ

28 องค์ประกอบของแผน (1) รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (2) ประมาณการจัดซื้อประจำปี (3) ประเภทเงินที่จะจัดซื้อ (4) งวดในการจัดซื้อ

29 รูปแบบแผน

30 รวบรวมข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ประมาณการการใช้ในช่วงปีงบประมาณต่อไป ข้อมูลปริมาณคงเหลือยกมาในปีนี้ กำหนดปริมาณที่จะจัดซื้อ ข้อมูลราคาต่อหน่วย ( ราคากลาง ราคาอ้างอิง ราคาจัดซื้อ ที่ผ่านมา 2 ปี ฯลฯ ) ประมาณการ / กำหนดวงเงินการจัดซื้อ

31 การจัดทำแผนและการกำหนดวงเงินการจัดซื้อให้ กำหนด เป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 จัดซื้อในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ไตรมาสที่ 2 จัดซื้อในเดือน มกราคม – มีนาคม ไตรมาสที่ 3 จัดซื้อในเดือน เมษายน – มิถุนายน ไตรมาสที่ 4 จัดซื้อในเดือน กรกฎาคม – กันยายน สิ้นปี สรุปผลการจัดซื้อ ( จำนวน / มูลค่า )

32 ดำเนินการจัดซื้อตามที่ กำหนดในแผน สรุปผลและควบคุมกำกับ รายไตรมาส ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผน ในเดือนตุลาคม

33 ข้อ 8 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือ ตั้งอยู่ในเขตเดียวกัน สามารถดำเนินการจัดหายาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งมีมูลค่าสูงหรือมีปริมาณการใช้ มากร่วมกันในระดับจังหวัดหรือเขตเดียวกันได้ตาม ความจำเป็นและตามความเหมาะสม หน่วยงานสังกัดส่วนราชการเดียวกัน อาจ ดำเนินการจัดหายา ร่วมกันในกลุ่มของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือดำเนินการร่วมกับจังหวัดหรือ เขต ในพื้นที่เดียวกัน ตามความจำเป็นและตามความ เหมาะสม

34 สำหรับแผนบริหารจัดการร่วมของยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ กลุ่มของหน่วยงาน ระดับส่วนราชการ ทั้งในเรื่อง แผนการจัดซื้อร่วม ต่อรองราคาร่วม แผนการสำรอง ร่วม แผนการจัดการคลังร่วม เป็นต้น ให้ได้รับการ อนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงประจำเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย แล้วแต่กรณี หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา แผนการจัดซื้อร่วม ต่อรองราคาร่วม แผนการสำรอง ร่วม แผนการจัดการคลังร่วม เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

35 เป้าหมายข้อ 8 การจัดการร่วมระดับจังหวัดและเขต หลักการคือ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที ใช้ ร่วมกัน และมูลค่าสูง ให้ดำเนินการจัดซื้อร่วมกันใน ระดับจังหวัดหรือระดับเขต ยา มติคณะรัฐมนตรี 13 มีค 50 ได้รับการ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ สามารถ ดำเนินการซื้อร่วมระดับเขต ใช้สัญญาจะซื้อจะขายฯ มอบอำนาจรพ. ออกใบสั่งซื้อเองตามความต้อง ให้การ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที กสธ. กำลังขอยกเว้นการ ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ เหมือนยา หากยกเว้นแล้ว จะแจ้งให้ทราบ

36 ข้อพิจารณาการดำเนินการ กำหนดรายการยา / เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มูลค่าสูง เพื่อทำแผนจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด กำหนดรายการ ต่อรองร่วมกันระดับจังหวัด แผนการ สำรองร่วม แผนการจัดการคลังร่วม

37 ข้อ 9 ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากรณีจำเป็นบาง รายการ และแจ้งเวียนให้ทราบให้ส่วน ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ นำ คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวไปใช้เป็น แนวทางในการจัดซื้อต่อไป เป้าหมาย ไม่ให้ล็อก spec

38 ข้อ 10 ยา แต่ละรายการให้ดำเนินการจัดซื้อตาม แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี โดย วิธีสอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีการจัดซื้อทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตามวงเงินที่กำหนดในแผนการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี และทำสัญญาจะซื้อ จะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ยกเว้นกรณี จำเป็นหรือเร่งด่วน ทั้งนี้ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้เป็นไปตามที่กระทรวง สาธารณสุขประกาศกำหนด เป้าหมาย เมื่อทำแผนแล้ว ให้วางแผนดำเนินการ จัดซื้อตามวงเงินในแผน ตามระเบียบพัสดุฯ ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ ถ้ายาขาดจากคลัง ให้ ซื้อวิธีตกลงราคาก่อน

39 ข้อ 11 วิธีดำเนินการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานหรือส่วน ราชการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและหนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ ของกระทรวงการคลัง กระทรวง สาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

40 ข้อ 12 ในการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน จะต้องจัดระบบการควบคุมตรวจสอบซึ่ง กันและกันระหว่างผู้ทำหน้าที่จัดซื้อและ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาให้รัดกุม สำหรับหน่วยงานที่มี ความพร้อมอาจบริหารจัดการโดย แยกหน่วยจัดซื้อและหน่วยคลังยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาออกจากกันเพื่อให้มี ระบบตรวจสอบกันที่ชัดเจน

41 รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีมูลค่า ต่อหน่วยสูง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษหรือยาที่มีส่วนประกอบเป็น สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ให้ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ส่วนราชการ จัดระบบในการควบคุมกำกับและ ตรวจสอบที่เข้มงวด รัดกุม และรายงานเป็น ลำดับชั้น เป็นประจำทุกเดือนหรือรายไตรมาส ตามความเหมาะสม

42 เป้าหมายข้อ 12 ระบบควบคุมตรวจสอบ แยกผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ เก็บรักษา / เบิกจ่าย กุญแจคลัง 2 ชุด แยกผู้จัดเก็บกุญแจ ไม่เปิดประตูคลังตลอดเวลา จัดทำทะเบียนควบคุมเวชภัณฑ์ 2 ชุด แยกผู้รับใบเบิก และผู้จัดยาตามใบเบิก แยก การจ่ายของ / การลงบัญชีเบิกจ่าย วางระบบที่สามารถตรวจสอบการเบิกจ่าย จากคลังได้

43 ข้อ 13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต และส่วนราชการ ต้องควบคุมและกำกับติดตาม การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความ เสี่ยงในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในจังหวัดและเขตหรือ ส่วนราชการ โดยให้สรุปรายงานเป็นรายไตร มาส และรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ ปีละ 2 ครั้ง หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมกำกับ ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามที่กระทรวง สาธารณสุขประกาศกำหนด

44 ข้อ 14 ให้หน่วยงาน ส่วนราชการรายงาน ผลการดำเนินงานจัดซื้อ การใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาให้สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ ดำเนินการในการบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และจัดทำราคาอ้างอิงยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้หน่วยงานหรือส่วน ราชการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการ จัดซื้อต่อไป หลักเกณฑ์และแนวทางการรายงานผลการ ดำเนินงานจัดซื้อ การใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กำหนด

45 ข้อ 15 การสั่งใช้และการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้คณะกรรมการ ตามข้อ 5 ของแต่ละหน่วยงาน จัดให้มี นโยบายและระบบการกำกับประเมินและ ตรวจสอบการใช้ (Utilization Evaluation) ทั้งในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า และความปลอดภัย และ รวมถึงการรายงานผลการกำกับ ประเมิน ตรวจสอบที่ชัดเจน

46 เป้าหมายข้อ 15 Utilization Evaluation เพื่อมั่นใจว่า การสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีมูลค่า สูง เหมาะสม คณะกรรมการกำหนดรายการยา / เวชภัณฑ์ฯ ที่ ต้องกำกับติตดามการใช้ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ กำกับติดตามว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ เพื่อการ วางแผนการดำเนินการต่อไป

47 ข้อพิจารณา การดำเนินการ คณะกรรมการเวชภัณฑ์ พิจารณา จัดให้มีนโยบาย ระบบ UE ในกลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

48 ข้อ 16 หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน ราชการ ต้องประกาศแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาไว้ในที่เปิดเผย และเป็นลายลักษณ์ อักษร เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

49 ข้อ 17 การบริหารจัดการยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่จะทำ ให้เกิดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กำหนด เป้าหมาย กสธ. จะประกาศแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ

50 ข้อ 18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต และส่วนราชการ พึงจัดกลไกส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร ให้มีการยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีการประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบและเกณฑ์จริยธรรมที่ดี รวมถึงกลไกการ กำกับการปฏิบัติตามระเบียบและเกณฑ์จริยธรรม ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต และ ส่วนราชการวิเคราะห์ ประเมิน และรายงานการ ปฏิบัติที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการขายต่อ กระทรวงสาธารณสุขทั้งที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

51 ข้อ 19 เขต และส่วนราชการ สามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมเพื่อ ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบและ ประกาศแนบท้ายระเบียบนี้

52 ข้อ 20 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการและให้มีอำนาจในการออก ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ และ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

53 (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ พ.ศ.... คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด คณะกรรมการบริหาร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ บัญชีรายการ ยา / เวชภัณฑ์ฯ แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อตาม ระเบียบพัสดุฯ กรรมการ หลักเกณฑ์ฯ รายงาน แผนจัดซื้อร่วม สำรองร่วม / คลังร่วม กรอบบัญชีรายการ ยา / เวชภัณฑ์ฯร่วม Utilization Evaluation จัดทำ อนุมัติ กำกับ รายงาน กำกับ ติดตาม

54 54 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 กย. 2557. ค่าใช้จ่าย รพ. (Hos. Expenditure) ค่าแรง Labor Cost 50 % ค่า Material Cost 35-40 % ยา วัสดุ Lab วัสดุทันตกรรม วัสดุ X-Ray วัสดุการแพทย์ วัสดุสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google