งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคงตัวของ ยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และ สารละลายเจือ จางที่เหมาะสม โดย ภญ. ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคงตัวของ ยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และ สารละลายเจือ จางที่เหมาะสม โดย ภญ. ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคงตัวของ ยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และ สารละลายเจือ จางที่เหมาะสม โดย ภญ. ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ

2 300 mg/kg แบ่งให้ 3 ครั้ง  150 mg/kg ผสม D5W 200 ml infused นานกว่า 60 นาที  50 mg/kg ผสม D5W 500 ml infused นานกว่า 4 ชม.  100 mg/kg ผสม D5W 1000 ml infused นานกว่า 16 ชม. IV infusion only Acetylcysteine Antidote ยา paracetamol

3 Amoxicillin+clavulanic acid 1.2 g  1 vial ละลายด้วย SWFI 20 ml ควรใช้ทันทีหลังละลาย แล้ว หรือไม่เกิน 20 นาที  IV push 3-4 นาที  IV infusion : 1 vial ผสมกับ NSS 100 ml drip in 30-40 นาที  หลังผสมแล้วเก็บได้ไม่เกิน 3 ชม.

4 Ampicillin IV push : เฉพาะขนาดยา 125- 500 mg ละลายใน SWFI 5 ml push นาน กว่า 3-5 นาที IV infusion :  ขนาดยา ≤1g ผสม NSS 50-100 ml  ขนาดยา >1g ผสม NSS 100 ml  Drip นานกว่า 15 นาที หลังละลายผง ยาเก็บได้ 1 ชม. ที่ อุณหภูมิห้อง 4 ชม. ในตู้เย็น หลังผสมยา เก็บได้ 8 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง,48 ชม. ใน ตู้เย็น ** แนะนำให้ผสมยา ใน NSS ไม่ควรผสมใน สารละลาย Dextrose เนื่องจากความคง ตัวของยาจะลดลง

5 Cefazolin 1g/vial IV infusion :  ขนาดยา ≤2g ผสม D5W,NSS 50-100 ml  Drip นานกว่า 30 นาที IV push : ละลายผงยาด้วย SWFI 5 ml และ push ช้าๆ นานกว่า 5 นาที  หลังผสมยาเก็บได้ 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง

6 Ceftazidime1 g/vial IV push  1 g ละลายผงยาด้วย SWFI 10 ml นานกว่า 3-5 นาที IV drip  ผสม D5W,NSS 50-100 ml นานกว่า 15-30 นาที  หลังละลายแล้วคงตัว 12 ชม. ที่ อุณหภูมิห้อง,3 วันในตู้เย็น

7 Ceftriaxone  ขนาดยา ≤2 g ผสม NSS,D5W 100 ml นานกว่า 30 นาที ( เพื่อลดอาการข้างเคียงของยาเรื่อง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ )  หลังผสมยาแล้วเก็บได้ 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง,3 วัน ในตู้เย็น แนะนำ ให้ IV infusion

8 Ceftriaxone ควร push หรือ drip ดี ???  จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จาก Drug information handbook 2008-2009  วิธีการบริหารยาที่เหมาะสมที่แนะนำคือ i.m. และ iv infusion  และความเข้มข้นที่แนะนำ คือ 10 mg/ml – 40 mg/ml  หาก push หลังละลายผงยาแล้ว ความเข้มข้น คือ 100 mg/ml

9 ยา Ceftriaxone นั้นจัดเป็นยาที่ผู้ป่วยสามารถทนต่อการใช้ ยาได้ดี อย่างไรก็ตามระหว่างรักษาด้วยยานี้ก็อาจเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถหายได้เองหรือหายได้ เมื่อหยุดใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ที่มีรายงานเกิด มีได้ หลายอย่าง ดังนี้ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย ( หรือไม่ต่ำกว่า 1%) ได้แก่  อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร ( เกิดประมาณ 2%) ได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เยื่อบุเมือกในปากอักเสบ (stomatitis) และลิ้นอักเสบ (glossitis) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ไม่บ่อย ( พบได้มากกว่า 0.1%- น้อยกว่า 1%)  ผื่นแพ้ คัน ผื่นลมพิษ บวม และอาจพบ erythema multiforme, Stevens Johnson Syndrome และ TEN ได้  ภาวะ Phlebitis มีรายงานเกิดน้อยกว่า 1% ในรายที่ได้รับ Ceftriaxone แบบฉีด  มีรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ จากยา Ceftriaxone น้อยกว่า 1% เช่น ภาวะเหงื่อออก หน้า ร้อนแดง ปวดมึนศีรษะ เชื้อราในปาก (oral candidiasis) และเชื้อราในช่องคลอด (candidal vaginitis)

10 “ พบรายงานว่าในรายที่ได้รับยาขนาด 2 กรัม แบบ push มากกว่า 5 นาที ( โดยไม่ตั้งใจหรือ โดยพลั้งเผลอ ) ทำให้เกิดอาการสั่นสะท้าน กระวนกระวาย อยู่ไม่สุข เหงื่อแตก รูม่านตา ขยายและใจสั่น ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นี้ จะไม่เกิดหากฉีดยาเข้า iv infusion โดย ใช้เวลามากกว่า 30 นาที ตามคำแนะนำ ของบริษัทผู้ผลิต ”

11 Clindamycin  ขนาดยา ≤ 300 mg ผสม NSS,D5W 50 ml  IV infuse นานกว่า 10 นาที  ขนาดยา > 300 mg NSS,D5W 50-100 ml  IV infuse นานกว่า 20 นาที  ความเข้มข้นไม่เกิน 18 mg/ml  ห้าม IV push ห้าม IV Push

12 Cloxacillin  ขนาดยา ≤2 g ผสม NSS( คงตัวมากกว่า )),D5W 100 ml  IV infuse นานกว่า 60 นาที  หลังละลายผงยาเก็บได้ 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง  หลังผสมยาเก็บได้ 8 ชมที่อุณหภูมิห้อง (D5W):24 ชั่วโมง (NSS) ห้าม IV push ควรให้ IV infusion ช้าๆ ลด อาการ ปวดและป้องกัน การเกิด phlebitis

13 Dimenhydrinate 50 mg  ผสม NSS 10 ml IV Push นานกว่า 2 นาที

14 Ranitidine  IM : ไม่ต้องเจือจาง  IV push : ต้องเจือจางด้วย D5W,NSS  5 ml ( ในกรณีผู้ป่วยเกิด ผลข้างเคียงจากยาให้ใช้ 20 ml) และ push นานกว่า 5 นาที  ** การให้ยาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ เกิด bradycardia และ tachycardia ได้ ยาทั้งสองตัวพบมีรายงาน pain at injection site ( ปวดบริเวณที่ฉีดแผล )

15 Halodec® (Haloperidol decanoate)  IM only / 1 ครั้งต่อเดือน

16 Haloperidol (5 mg/ml) IM (IV ไม่ แนะนำ ให้ใช้ใน กรณี ผู้ป่วย delirium ใน ICU)

17 Insulin  ป้องกันแสงด้วยนะ  เมื่อเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็น (2-8°c) อยู่ได้ 3 เดือน  อุณหภูมิห้อง ( ไม่เกิน 30 °c ) คงตัวอยู่ได้ นาน 28 วัน  Insulin ที่บรรจุในปากกาให้ใช้ภายใน 28 วันเก็บทีอุณหภูมิห้อง (<30 °c ) โดยไม่ต้อง แช่ตู้เย็น

18 KCL syrup  หลังเปิดใช้แล้ว กำหนดวันสิ้นสุดการใช้ ไม่เกิน 25% ของอายุผลิตภัณฑ์ที่ เหลือ เช่น KCL ทางผู้ผลิตได้กำหนดให้หมดอายุ วันที่ 12/06/55 และ KCL syrup lot นี้ได้ถูกเปิดใช้ เมื่อวันที่ 12/10/54  ดังนั้น อายุผลิตภัณฑ์ที่เหลือ คือ 12-4 = 8 เดือน และ 25% ของ 8 เดือน คือ 2 เดือน เพราะฉะนั้น KCL syrup นี้หลังจากเปิดใช้แล้วจะใช้ได้นาน 2 เดือน

19 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความคงตัวของ ยาฉีดหลังผสม / วิธีบริหารยา และ สารละลายเจือ จางที่เหมาะสม โดย ภญ. ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google