งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ ยุทธนา พรหมณี. การจัดการ / การ บริหาร Manage ment Administ ration การ บริหาร การ จัดการ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องนโยบาย Policy เป็นไปทางธุรกิจเป็นทางราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ ยุทธนา พรหมณี. การจัดการ / การ บริหาร Manage ment Administ ration การ บริหาร การ จัดการ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องนโยบาย Policy เป็นไปทางธุรกิจเป็นทางราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ ยุทธนา พรหมณี

2 การจัดการ / การ บริหาร Manage ment Administ ration การ บริหาร การ จัดการ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องนโยบาย Policy เป็นไปทางธุรกิจเป็นทางราชการ

3  การบริหารคือ อะไร  ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์ (Harold D. Koontz) การบริหาร คือ การ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ลุล่วง สมบูรณ์โดยอาศัยผู้อื่น  จอห์น จี ฮัทชิสัน (John G. Hutchinson) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะ หรือความสามารถ ใน การรวบรวมวัตถุ และกำลังคนเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้  เออร์เนส เดล (Ernest Dake) การ บริหารคือ กระบวนการจัดการ องค์กร และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า

4  สรุปการบริหาร คือ ศิลปะหรือ ความสามารถในการรวมวัตถุ รวม บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ โดยคำนึงถึงการจัดการ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การ บริหารจึงประกอบด้วย ◦ มีวัตถุประสงค์ ◦ มีทรัพยากรในการบริหาร ◦ มีการประสานงานระหว่างกัน หรือมี ปฏิกิริยาร่วมกัน (Interaction)

5 การบริหาร Administration การจัดการ Management 1. เป็นเรื่องการกำหนด นโยบาย 1. เป็นเรื่องการนำ นโยบายไปปฏิบัติ 2. เป็นการกำหนด นโยบายขั้นสูงของ องค์กร 2. เป็นการทำงานระดับ ต่ำขององค์กร 3. เป็นการบริหารทุก วิถีทางที่จะทำให้ บรรลุผลสำเร็จโดยที่ คำนึงถึงผลตอบแทน ตนเอง 3. เป็นการบริหาร โครงการ เพื่อบรรลุ เป้าหมาย เพื่อให้ องค์กรอยู่รอด 4. ใช้ในหน่วยงานของรัฐ / หรือหน่วยงานไม่หวัง ผลกำไร 4. ใช้ธุรกิจเอกชน มุ่ง ผลกำไร 5. เป็นการบริหารระดับสูง ระดับการกำหนด นโยบายวางแผน 5. เป็นเรื่องการจัดการ องค์กรโดยตรง

6 หมายถึง การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

7  1. คน (Men)  2. เงิน (Money)  3. วัตถุ (Material)  4. วิธีปฏิบัติงาน (Method)

8  1. คน (Men)  2. เงิน (Money)  3. วัตถุ (Material)  4. วิธีปฏิบัติงาน (Method)  5. Market ( ตลาด )  6. Machine ( เครื่องจักร )  7. Morale ( ขวัญ / กำลังใจ )

9  ทราบวัตถุประสงค์และ หน้าที่ของการปฏิบัติงาน  เกิดการประสานงาน  เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ  เกิดผลลัพธ์หรือเกิด ประสิทธิผลสูงสุด

10 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

11  ลดความเสี่ยงจากโครงการ  การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ วางไว้  เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดำเนินไปตาม ทิศทางที่กำหนดไว้  เกิดระบบประสานงานและความ ร่วมมือ  สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ ทันท่วงที  ทราบผลการดำเนินงานว่าประสบ ผลสำเร็จเพียงใด

12 3 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 8 ขั้นตอน 1. ขั้นการวางแผน โครงการ 1. ขั้นการศึกษาและ กำหนดโครงการ 1. ขั้นกำหนด หลักการ 2. ขั้นการจัดเตรียม โครงการ 2. ขั้นกำหนด โครงการ 2. ขั้นการ ดำเนินงานตาม โครงการ 3. ขั้นการประเมินและ อนุมัติ โครงการ 3. ขั้นการวิเคราะห์ และ ประเมิน โครงการ 4. ขั้นอนุมัติ โครงการ 3. ขั้นการติดตาม และ ประเมินผล โครงการ 4. ขั้นการดำเนินงาน และติดตาม โครงการ 5. ขั้นการ ปฏิบัติงาน 6. ขั้นติดตามและ รายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน 5. ขั้นการติดตามและ ประเมิน ผลการประเมินผล โครงการ 7. ขั้นเปลี่ยนเป็น งานบริหาร ตามปกติ 8. ขั้นการ ประเมินผล โครงการ

13 ปัญหา ควบคุมจัดองค์กร วางแผน นำไปปฏิบัติ วงจรการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Cycle)

14 ◦ กระบวนการบริหารโครงการ  การวางแผน  การจัดหน่วยงาน  การอำนวยการ / ติดตาม / ควบคุม

15  การวางแผน หมายถึง การ วางแผนหรือการกำหนด อนาคตล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภาระกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะกระทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

16 วัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดทิศทางของการ ดำเนินงาน  เพื่อลดผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลง  เพื่อลดความสูญเสียจากความ ผิดพลาด  เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการ ควบคุม

17  มีความเฉพาะเจาะจง (Specific)  มีความยืดหยุ่น (Flexibility)  มีการประสานที่ดี (Improved Coordination)  มีการวางแผนการควบคุมที่ ดี (Better Control)

18  การกำหนดภาพรวมของโครงการ  การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  การกำหนดเนื้อหาทั่วไปของโครงการ  การพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงาน  การกำหนดเวลาในการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารโครงการ  บุคคลในการดำเนินโครงการ  เครื่องมือหรือเทคนิคในการประเมิน โครงการ  การพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

19  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตั้งสมมุติฐาน  การกำหนดเป้าหมาย  ทบทวนโอกาสและความ เป็นไปได้  พิจารณาแนวทางการวางแผน ควบคุมและผลักดัน

20  คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors)  ผู้บริหารระดับสูง (Senior Management)  ผู้จัดการตามสายงาน (Functional Manager)  ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ผู้จัดการกลุ่มงาน (Work Package Manager)  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญพิเศษ (Professionals)  ผลผลิตของการวางแผน คือ ตัวแผน (Plan)

21  มีความชัดเจน (Clearness)  มีความสมบูรณ์ (Completeness)  มีความแม่นตรง (Accuracy)  มีความครอบคลุม (comprehensiveness)  มีความยืดหยุ่น (Flexibility)  มีความเป็นพิธีการ (Formality)

22  มีความง่ายในการปฏิบัติ  (Ease of Implementation)  มีความง่ายในการควบคุม (Ease of Control)  มีความประหยัด (Economy)

23 สวัสดีครับ ขอบพระคุณ 12/14/2014 เพ่ง บัวหอม นักศึกษาหลักสูตร นักเจรจา ไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๓ 23


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ ยุทธนา พรหมณี. การจัดการ / การ บริหาร Manage ment Administ ration การ บริหาร การ จัดการ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องนโยบาย Policy เป็นไปทางธุรกิจเป็นทางราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google