งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“อาเซียน: โอกาสที่ไร้พรมแดน” สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“อาเซียน: โอกาสที่ไร้พรมแดน” สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “อาเซียน: โอกาสที่ไร้พรมแดน” สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2557

2 2 ASEAN Economics Community

3 3 เป็นตลาดและ ฐานการผลิตร่วม แผนงานที่จะ ส่งเสริมการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน และ เงินทุนที่เสรี โดย ลดอุปสรรคใน ด้านต่างๆ เป็นภูมิภาคที่มี ขีดความสามารถ ในการแข่งขันสูง แผนงานที่จะส่ง ขีดความสามารถ ในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการ แข่งขัน ทรัพย์สิน ทางปัญญา e-commerce ฯลฯ การพัฒนาทาง เศรษฐกิจ อย่างเท่าเทียมกัน แผนงานที่จะ ส่งเสริมการ รวมกลุ่มของ ประเทศสมาชิก และลดช่องว่าง/ ความแตกต่าง ของระดับการ พัฒนาระหว่าง สมาชิกเก่าและ ใหม่ การเชื่อมโยงของ อาเซียนเข้ากับ เศรษฐกิจโลก แผนงานที่จะ ส่งเสริมการ รวมกลุ่มเข้ากับ ประชาคมโลก โดยการปรับ ประสานนโยบาย ในระดับภูมิภาค และสร้าง เครือข่ายการ ผลิต/จำหน่าย Single Market and production base High competitive economic region Equitable economic development Fully Integrated into global economy

4 4 นโยบายการลดภาษี ของประเทศอาเซียน

5 5 ประเทศ รายการลดภาษีของสินค้าปกติ (สินค้าประเภท Inclusion List) สินค้าที่มี อัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว % ของสินค้า ที่ลดภาษี เป็น 0 แล้ว อัตราภาษี 0% อัตราภาษี 1-5% อัตราภาษี 1-5% อัตราภาษี 11-15% อัตราภาษี 16-20% อัตราภาษี >20% บรูไน1,115000003,89199% กัมพูชา1843,653485202137652549% อินโดนีเซีย3,965000001,02699% ลาว3,7161,13566511511874% เมียนมาร์694,6767231721544% มาเลเซีย2,309000002,68599% ฟิลิปปินส์4,908000009999% สิงคโปร์2000005,049100% เวียดนาม1,3462,0097011101,62959% ไทย4,005000001,03799% หมายเหตุ: ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ลดเหลือร้อยละ 0 ภายใน 1 มกราคม 2553 ประเทศอาเซียนใหม่ ลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 2546 สำหรับเวียดนาม ในปี 2548 ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ในปี 2550 และเหลือร้อยละ 0 ภายใน 31 ธันวาคม 2558 ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2557)

6 6 ประเทศ รายการสินค้า Highly Sensitive List อัตราภาษีมากกว่า 0% รายการสินค้า Sensitive List อัตราภาษีมากกว่า 0% บรูไน-กาแฟ ชา กัมพูชา- เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด อินโดนีเซีย ข้าว (อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 25 ในปี 2558) น้ำตาล (อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 5-10 ในปี 2558) - ลาว- สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สุกร ไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว ยาสูบ เมียนมาร์-ถั่ว กาแฟ น้ำตาล ไหม ฝ้าย มาเลเซียข้าว (อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 20 ในปี 2553) สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชและผลไม้บางชนิด ยาสูบ ฟิลิปปินส์ ข้าว (อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 35 ในปี 2558) น้ำตาล (อัตราภาษีลดเหลือร้อยละ 5 ในปี 2558) สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด สิงคโปร์-- เวียดนาม- สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง น้ำตาล ไทย-กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก หมายเหตุ: สินค้า Highly Sensitive List เก็บภาษีได้มากกว่า 5% สินค้า Sensitive List เก็บภาษีได้ไม่เกิน 5% ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2557)

7 7 สินค้าข้าว (รหัส 10.06)หมายเหตุ บรูไน0%- กัมพูชา ข้าวเปลือกเพื่อ เพาะปลูก (1006.10) = 0% ข้าวกล้อง ข้าวที่สีแล้ว ปลายข้าว (1006.20 – 1006.40) = 5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 อินโดนีเซีย30% (ปี 57)25% (ปี 58)สินค้า Highly Sensitive สปป.ลาว5%สินค้า Sensitive List มาเลเซีย20%ปลายข้าว (1006.40) = 15%สินค้า Highly Sensitive เมียนมาร์0% ข้าวกล้อง ข้าวที่สีแล้ว ปลายข้าว (1006.20 – 1006.40) =5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 ฟิลิปปินส์40% (ปี 57)35% (ปี 58)สินค้า Highly Sensitive สิงคโปร์0%- ไทย0%- เวียดนาม5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58

8 8 สินค้าน้ำตาล (รหัส 17.01)หมายเหตุ บรูไน0%- กัมพูชา5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 อินโดนีเซีย น้ำตาลดิบจากหัวบีต (1701.12) = 20% (ปี 57) = 10% (ปี 58) น้ำตาลดิบจากอ้อย (1701.13 - 1701.14) = 10% (ปี 57) = 5% (ปี 58) น้ำตาลดิบอื่นๆ ที่เติม สารปรุงแต่งกลิ่นรส (1701.91) = 20% (ปี 57) = 10% (ปี 58) สินค้า Highly Sensitive สปป.ลาว5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 มาเลเซีย0%- เมียนมาร์0%- ฟิลิปปินส์10% (ปี 57)5% (ปี 58)สินค้า Highly Sensitive สิงคโปร์0%- ไทย0%- เวียดนาม5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58

9 9 สินค้ากาแฟ (รหัส 09.10)หมายเหตุ บรูไน0%สินค้า Sensitive List กัมพูชา5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 อินโดนีเซีย0%- สปป.ลาว 0% ยกเว้น กาแฟคั่ว ทั้งบดและไม่บด และกาแฟอื่นๆ (0901.21 - 0901.90) = 5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58 มาเลเซีย0%- เมียนมาร์ 0% ยกเว้น กาแฟคั่วและแยกกาเฟอีน และกาแฟอื่นๆ (0901.12.90, 0901.90.10, 0901.90.20) = 5% สินค้า Sensitive List ฟิลิปปินส์0%- สิงคโปร์0%- ไทย 0% ยกเว้น กาแฟอื่นๆ (เปลือกและเยื่อกาแฟ) (0901.90.10) = 5% สินค้า Sensitive List เวียดนาม5% ลดเหลือ 0% ภายใน 31 ธันวาคม 58

10 10 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin)

11 11 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin) คือ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ตัดสินว่า สินค้าแต่ละประเภทมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด ซึ่ง สินค้าที่ได้แหล่งกำเนิดจะต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิด Origin Conferred (Certificate of Origin : C/O)

12 12 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าจำแนกตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 1.กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO) ใช้ในกรณีที่สินค้าส่งออกผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด หรือสินค้าที่ทั้งหมดได้จากประเทศผู้ส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่สกัด จากพื้นดิน พื้นน้ำ หรือท้องทะเลของประเทศนั้น ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ง เก็บเกี่ยวได้ในประเทศนั้น สัตว์ที่มีกำเนิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศนั้น เป็นต้น

13 13 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าจำแนกตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 2.กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ใช้ในกรณีที่สินค้าไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด จะต้องเป็นสินค้า ที่ผ่านกระบวนการผลิตภายในประเทศที่ทำให้สินค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลง สภาพอย่างเพียงพอ หรือถ้ามีมากกว่าหนึ่งประเทศเกี่ยวข้องในกระบวนการ ผลิต จะพิจารณาให้กับประเทศที่กระบวนการผลิตทำให้มีการเปลี่ยนแปลง สภาพอย่างเพียงพอครั้งสุดท้าย (Last Substantial Transformation) การพิจารณาว่าสินค้าที่มีกระบวนการผลิตโดยการแปรสภาพอย่าง เพียงพอพิจารณาได้จาก 3 ลักษณะ ดังนี้  การใช้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (Regional Value Content: RVC)  การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC)  เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิต (Processing Operation)

14 14

15 15 กรมศุลกากร ใช้อัตราภาษี AFTA ใช้อัตราภาษี ทั่วไป

16 16 1. การตรวจ ถิ่นกำเนิด สินค้า 2. การขอรับ หนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิด สินค้า Form D

17 17 สินค้าเกษตร (พิกัดฯ 01-24) สินค้าอุตสาหกรรม (พิกัดฯ 25-97) ยื่นแบบขอรับการตรวจฯ พร้อม กับการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ยื่นแบบขอรับการตรวจฯและคำรับรองการผลิต ก่อน ยื่นขอหนังสือรับรองฯ

18 18 ระบบ ELECTRONIC ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รอรับ เอกสารได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

19 19 ส่วนกลาง กรมการค้า ต่างประเทศ สนามบินน้ำ อาคารตรวจสอบสินค้า ขาออก สุวรรณภูมิ อาคารตรวจสินค้าขา ออกท่าเรือกรุงเทพฯ ศูนย์บริการส่ง ออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริม การ ส่งออก ส่วนภูมิภาค สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี) สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว) สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย) สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย) สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด 76 จังหวัด

20 20 มาตรการที่มิใช่ภาษี Non Tariff Measures : NTMs 2. มาตรการนำเข้าสินค้า เช่นใบอนุญาตนำเข้า

21 21 มาตรการฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) สินค้าประเภทพืช ต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงการเกษตร ยกเว้น ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ เครื่องเทศ ธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องได้รับการตรวจสอบที่ต้นทางก่อนนำเข้าไม่เกิน 14 วัน ก่อนการจนส่งจริง สินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร เนื้อสัตว์ ไก่สดแช่แข็ง น้ำมันและไขมันสัตว์ ต้องผ่านการตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะฮาลาล ฮาลาล ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลอย่างเข้มงวด โรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับรองจาก หน่วยงาน รวมทั้งไก่สดแช่แข็งสามารถนำเข้าได้จากบรัษัทผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต ( Control Cold Co.,Ltd และ Storage Data Group of Companies ) จากประเทศมาเลเซียเท่านั้น มาตรการควบคุมการนำเข้า ข้าวและน้ำตาล ต้องผ่านการเจรจาระดับรัฐต่อรัฐ และผู้ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าเป็ร กรณีพิเศษ เวชภัณฑ์ ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ กาว สบู่ เครื่องสำอาง สารเคมีการเกษตร ไม้ซุง พาหนะใช้แล้ว อะไหล่เครื่องบิน เรดาห์ โทรศัพท์ไร้สาย เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศบรูไน มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

22 22 การออกใบอนุญาตการนำเข้า สินค้าและบริการ ต้องได้รับความเห็นชอบการนำเข้าสินค้าเกษตรจากกรม Camcontrol กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า สุขอนามัย วันเดือนปีผลิต/ หมดอายุ มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามันพืช สินค้าทุกชนิด ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศผู้ผลิตตามความต้องการของประเทศผู้ นำเข้า ผักผลไม้ ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช และกักกันสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้า เนื้อสัตว์ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย และกักสุ่มตรวจ ณ ด่านนำเข้า มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) ผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนดให้สลากต้องระบุข้อมูลรายละเอียดผู้ผลิต วันเดือนปี ผลิตและ หมดอายุ ส่วนผสม การใช้งาน บริโภค โดนต้องเป็นภาษาเขมร หากนำเข้ามาเพื่อบริโภค การห้ามนำเข้า (Import Prohibiton) สินค้าที่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม ภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในทางการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ ประเทศกัมพูชา มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

23 23 มาตรการควบคุมการนำเข้า อุปกรณ์เกษตร สินค้าจอบ เสียม และพลั่ว เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากต้องการปกป้องสินค้าที่ ผลิตในประเทศ ได้แต่งตั้งบริษัทผู้รับนำเข้าเพียง 3 ราย (รัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย) และผู้นำเข้า จะต้องขออนุญาตนำเข้าจากกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย มาตรการห้ามนำเข้า กุ้ง เนื่องจากมีโรคระบาด จึงห้ามนำเข้าเพื่อมิให้โรคกระจายออกไป เกลือ เพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ ยาแผนโบราณ เนื่องจากพบว่ามีสารอันตราย ประเทศอินโดนีเซีย มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

24 24 การออกใบอนุญาตการนำเข้า สินค้าข้าว จะต้องให้หน่วยงาน BULOG เป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าจากกระทรวงการค้า ในกรณีที่ ปริมาณข้าวภายในประเทศไม่เพียงพอ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ กลุ่ม ข้าวหอมมะลิ ต้องมีวัตถุประสงค์พิเศษในการนำเข้า เช่น นำเข้าเพื่อสุขภาพ สินค้าแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว จะต้องได้รับการ (Recommendation) นำเข้าจาก กระทรวงเกษตร และผู้นำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้า จากกระทรวงการค้า สินค้าจำพวก น้ำมันหล่อลื่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องยนต์ แทรกเตอร์ เครื่องมือที่ใช้งาน ด้วยมือ สารให้ความหวานสังเคราะห์ เครื่องยนต์และปั๊ม ท่อส่งน้ำมัน จำกัดปริมาณการนำเข้า ผู้นำเข้าต้องผ่านการรับรอง และจดทะเบียนผู้นำเข้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้ขาย หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น DAHANA, PERTAMINA, และBULOG อาหารทะเลสด และแปรรูป จะต้องขออนุญาตนำเข้า โยขอใบรับรองการนำเข้าจากกระทรวง กิจการทางทะเล และประมง และได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีกระทรวงประมง เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ขออนุญาตนำเข้าเพื่อป้องกันโรค ยา และผลิตภัณฑ์ ต้องมีการจดทะเบียนและขออนุญาตนำเข้า เครื่อง หรืออุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ต้องขออนุญาต รถยนต์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องขออนุญาตชั่วคราว อะลูมิเนียมไนเตรทที่ไม่ได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำระเบิด วัตถุดิบที่ใช้ใน อุตสาหกรรมมิใช่นม ผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูป ต้องเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรอง (Approved Import : ID) ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารให้ความหวานสังเคราะห์ อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of Trade and Industry หรือ จดทะเบียนกับ Department of Health (BPOM) ของอินโดนีเซีย และ ระบุหมายเลขทะเบียน (ML NO.) ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย ประเทศอินโดนีเซีย (ต่อ)

25 25 มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เนื้อสัตว์ และสัตว์มีชีวิต ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะทุกชนิด หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ เกมส์ที่เป็นภัยต่อจริยธรรมของ เยาวชน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียว ปืนกีฬา อุปกรณ์สนุกเกอร์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เครื่องมือสื่อสาร สินแร่และเคมีภัณฑ์ สิ่งตีพิมพ์ จักรยาน ต้องได้รับในอนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มาตรการห้ามนำเข้า ปืน ลูกปืน และอาวุธสงครามทุกชนิด และพาหนะเพื่อใช้ในสงคราม เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา โคเคน และส่วนประกอบ เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์ เครื่องจักรดีเซลใช้แล้ว ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็งที่ใช้CFC สินค้าที่ใช้แล้ว (สินค้ามือสอง) เช่น เสื้อผ้า, อิเลกทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่ง บ้าน, เครื่องใช้เซรามิก โลหะเคลือบ แก้ว โลหะ ยาง พลาสติก ยางพารา ผลิตภัณฑ์การแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้ว สารแคมีที่มีอันตรายสูง ประเทศลาว มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029, http://aec.ditp.go.th/

26 26 การออกใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าหรือ (Quantitative Restriction : QC) สินค้าทุกชนิด ต้องขอหนังสืออนุญาตนำเข้า สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามนำเข้า 8 รายการจากไทย ได้แก่ สุรา เบียร์ บุหรี่ หมากฝรั่ง เค้ก เวเฟอร์ ชอกโกแลต และสินค้าควบคุมนำเข้าตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว ประเทศเมียนมาร์ มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

27 27 มาตรการควบคุมการนำเข้า สินค้าข้าว ต้องนำเข้าผ่าน Padiberas National Berhad (BERNAS) และจะใช้ มาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศมาก การออกใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าหรือ Quantitative Restriction : QC น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ ปศุสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ เส้นหมี่ ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นรีดร้อน ประเทศมาเลเซีย มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

28 28 มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) อาหาร อาหารฮาลาล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสุขภัณฑ์และเซรามิก มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าต้องได้รับ เครื่องหมาย Meditag TM สินค้าจำพวกผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย ต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety and Quality Control Division, Ministry of Health โดยมีกาตรวจสารพิษ ประเทศมาเลเซีย (ต่อ)

29 29 มาตรการควบคุมการนำเข้า สินค้าข้าว มีหน่วยงาน National Food Authority : NFA เป็นผู้ควบคุมการนำเข้าและได้ ปรับให้เอกชนและสหกรณ์การเกษตรนำเข้ามากขึ้น ฟิลิปปินส์ตะเปิดนำเข้าข้าวเสรีในปี 58 เมื่อเข้าสู่ AEC จะต้องลดอัตรานำเข้าเหลือ 35% สินค้าจำพวก ยา และเคมีภัณฑ์ ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อขอ Certification of Product จาก Bureau of Food and Drug ก่อน และต้องมีเภสัชกรประจำสำนักงานผู้นำเข้า แม้จะ ไม่มีการจำหน่วยทำให้ค่าใช้จ่ายสูง มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) ไก่สด แช่แข็ง เนื้อวัดสด แช่แข็ง เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านการตรวจโรงงานและ ได้รับอนุญาต เนื้อสัตว์ (วัว หมู ไก่ ม้า) สด แช่แข็ง แช่เย็น ไขมันสัตว์ ไข่ และพืชGMO ต้องได้รับ หนังสือรับรองอนามัยจากประเทศผู้ส่งออก และตรวจสอบอีกครั้ง ณ ด่านนำเข้าฟิลิปปินส์ และต้องได้รับอนุญาตนำเข้า อาหารมนุษย์ และสัตว์ การนำเข้าผลิตภัณฑ์GMO ต้องแจ้งรายละเอียด ประเทศฟิลิปปินส์ มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

30 30 มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีใยตรวจสอบคุณภาพสินค้า เครื่องปรับอากาศ มาตรฐานสินค้ากำหนดโดย Minimum Efficiency Standard เกี่ยวกับการ ใช้พลังงานและควบคุมการนำเข้า โดยต้องได้รับอนุญาตนำเข้าและมาตรฐานสินค้าจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและตลาดในประเทศ มาตรการห้ามนำเข้า สัตว์ปีก เคยใช้มาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากไทยในปี 2547 แม้ว่าจะยกเลิกในปี 2555 แต่สินค้าสัตว์ปีกของไทยยังนำเข้าไม่ได้เนื่องจากกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ไม่ออก หนังสืออนุญาตเพื่อรับรองสินค้าสัตว์ปีกจากไทย ผักและผลไม้ ห้ามนำเข้าผักผลไม้จากประเทศเขตร้อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคแมลง และโรคพืชที่ติดมากับผลไม้ ผลไม้ไทยที่นำเข้าได้มีเฉพาะมะขามหวานและลองกอง ทั้งนี้ ผลไม้ไทย เช่น ลำไย ลิ้นจี่ อาจถูกส่งไปยัง ไต้หวัน จีน ก่อน แล้วจึงนำเข้าไปยังฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ (ต่อ)

31 31 มาตรการห้ามนำเข้า ห้ามนำเข้าสินค้า เพื่อความมั่นคงของชาติ ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ ระเบิด ยาเสพติด รถยนต์ขับเคลื่อนพวกมาลัยซ้าย อะไหล่ที่ใช้แล้ว ของรถยนต์ บุหรี่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้ว เป็นต้น มาตรการจำกัดการนำเข้า และการนำเข้าภายใต้เงื่อนไข มีกลุ่มสินค้าในหมวดควบคุมลักษณะพิเศษ โดยการนำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้จะต้องอยู่ภายใต้ การควบคุมโดยผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดสินค้าดังกล่าว เหตุผลเพื่อการ จัดการอุปสงค์และอุปทาน เช่น กระเบื้องปูพื้นเซรามิก หนังสือพิมพ์ น้ำมันพืชกลั่น น้ำตาล รถจักรยานยนต์ เป็นต้น การออกใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าหรือ (Quantitative Restriction : QC) อาหารและเกษตร ได้ขยายรายการสินค้านำเข้าที่อยู่ภายใต้การขออนุญาตแบบอัตโนมัติ มากขึ้น และให้ยื่นคำร้องและแจ้งตอบทางไปรษณีย์เท่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภค บางรายการต้องขออนุญาตนำเข้าโดยอัตโนมัติ ประเทศเวียดนาม มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

32 32 มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) สินค้าประเภท ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงยาฆ่าแมลงและสินค้าเคมีภัณฑ์ ต่างๆ ต้องติดฉลากที่มี ภาษาเวียดนามบอกถึงรายละเอียดของสินค้าและวิธีการใช้ มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) สินค้าอาหาร สัตว์ พืช และพืชที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ต้องมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐาน CODEX, OIE และ ASEAN เป็นมาตรฐานกลางสำหรับสุขอนามัยกำหนดให้การ นำเข้าต้องมี Health Certificate แสดงว่าปราศจากโรค หรือแหล่งของโรคปากเท้าเปื่อย สัตว์น้ำ กำหนดให้การนำเข้าต้องมี Health Certificate ผลไม้แบะผัก พืชและส่วนของพืช กำหนดให้การนำเข้าต้องมี Health Certificate จาก หน่วยงานของผู้ส่งออก โดยเฉพาะผักและผลไม้ต้องระบุว่ามาจากแหล่งที่ปราศจาก แมลงวันทอง การบรรจุพืชในบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองว่าปราศจากโรคและแมลง อาหารแปรรูป และสินค้าอาหาร ต้องมีผลวิเคราะห์จากทาง LAB และผลิตด้วยกระบวนการ มาตรฐานสากล GMP/HACCP นมผง และนมข้นหวาน มีการเฝ้าระวังเนื่องด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนามัยอาหารและ มาตรฐานความปลอดภัย ประเทศเวียดนาม (ต่อ)

33 33 มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary : SPS) สุกรและสัตว์ปีกสด แปรรูป ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก Agri-Food &Veterinary Authority (AVA) ของสิงคโปร์ กรณีสุกรต้องได้รับการรับรองว่า ปลอดภัยจากโรคปากเท้าเปื่อย และได้รับการรับรองจากองค์กรโรคระบาดสัตว์โลก (OIE) อีกด้วย ปัจจับนไทยยังไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรสดไปได้ การออกใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าหรือ (Quantitative Restriction : QC) ไก่และเป็ด ผลิตภัณฑ์ไก่และเป็ดจากฟาร์มที่มีการตรวจสอบและรับรองจาก AVA เท่านั้น ถึงสามารถนำเข้าได้ มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยก่อนวาง จำหน่าย โทรศัพท์ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานก่อนวางจำหน่าย ประเทศสิงคโปร์ มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7029 http://aec.ditp.go.th/

34 34 ประเทศไทย มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) ที่มา : http://www.thaifta.com/ThaiFTA สำนักอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dft.go.th/ สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า - ส่งออก มาตรการห้ามนำเข้า  ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วและชิ้นส่วน  ห้ามนำเข้าสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ห้ามนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น การออกใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าหรือ Quantitative Restriction : QC  กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ ปิโตรเลียม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ยา และสินค้า เกษตร  จำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว และเก็บค่าธรมมเนียมการ นำเข้าสินค้าประเภทเนื้อวัว  สารกาเฟอีน ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตนำเข้าพร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบัญชีราคาสินค้า  สารโพรแทสเซียมแมงกาเนต ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนขอนำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศตามที่กรรมการ การค้ากำหนด  ทองคำ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังปรากฏการให้สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ

35 35 นโยบายเปิดเสรีภาคบริการ ของประเทศอาเซียน

36 36 กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service –AFAS) กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยเปิดตลาดบริการ ซึ่งตาม AEC Blueprint กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตลาดให้ประเทศ สมาชิกอาเซียนอื่น สามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ยกเว้นสาขาที่อ่อนไหว ปัจจุบัน นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในสาขา e-ASEAN (ICT) สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และสาขาการบิน ซึ่งทั้ง 4 สาขาถือเป็นสาขา บริการเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) อนึ่ง นักลงทุนอาเซียนครอบคลุมถึงนักลงทุนนอกภาคีอาเซียนที่มี การลงทุนและทำธุรกิจจริงอยู่ในอาเซียน (Non Party)

37 37 อาเซียนเริ่มเจรจาลดข้อจำกัดด้านการค้าบริการระหว่างกันมา ตั้งแต่ปี 2538 โดยดำเนินการเจรจามาเป็นรอบๆ และจัดทำข้อผูกพัน การเปิดตลาดมาแล้วทั้งสิ้นรวม 8 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดจะมีการปรับปรุง ข้อผูกพันโดยลด/เลิกข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การค้าบริการเป็นไปอย่าง เสรีมากขึ้น และมีการพัฒนาระบบการยอมรับร่วมกัน เพื่ออำนวยความ สะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ โดยข้อผูกพันชุดที่ 8 กำหนดให้นักลงทุนอาเซียนมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 70 ในธุรกิจบริการที่เป็นสาขาเร่งรัดคือ e-ASEAN (สาขาคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม) สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว และสาขาขนส่งทาง อากาศ ส่วนสาขาอื่นๆ ให้นักลงทุนอาเซียนมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลได้ ถึงร้อยละ 51 ได้แก่ บริการด้านธุรกิจ การก่อสร้าง การจัดจำหน่าย การศึกษา สิ่งแวดล้อม นันทนาการ วัฒนาธรรมและกีฬา ขนส่ง และ อื่นๆ สำหรับสาขาการเงิน ยังไม่เปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมาก ยกเว้นสาขาหลักทรัพย์

38 38 สาขาบริการไทยบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเชียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนาม 1บริการด้านธุรกิจ (Business Services)  2บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services)  3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services)  4บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services)  5บริการด้านการศึกษา (Educational Services)  X  6บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services)  7บริการด้านการเงิน (Financial Services)X  XXXXXXX 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services)  9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services)  10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services)  X  11บริการด้านการขนส่ง (Transport Services)  12บริการอื่นๆ  XX  X  XX จำนวนสาขาที่แต่ละเปิดเสรี (สาขา)11 101110

39 39 สาขาบริการไทย 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1) บริษัทให้บริการ1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ ทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 1.1) บริการวิชาชีพ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 1.2) บริการด้านคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง 1.3) บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 1.4) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1.5) บริการให้เช่า/เช่าซื้อ โดยไม่ต้องดำเนินการ 1.6) บริการด้านธุรกิจอื่นๆ 2) บริษัทที่ปรึกษาบริการด้านต่างๆต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนจด ทะเบียน และต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทนิติบุคคลของไทย ยกเว้นที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรมต่างประเทศสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อย ละ 70 ของทุนจดทะเบียน 2.1) บริการวิชาชีพ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 2.2) บริการด้านคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง 2.3) บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 2.4) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 2.5) บริการให้เช่า/เช่าซื้อ โดยไม่ต้องดำเนินการ 2.6) บริการด้านธุรกิจอื่นๆ

40 40 สาขาบริการไทย 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Fixed-line voice telephone services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ ทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 2.2 Mobile telephone services 2.3 Paging services 2.4 Telecommunications terminal equipment leasing services 2.5 Motion picture and video tape production and distribution services 2.6 Telegraph servicesต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจด ทะเบียน และต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทนิติบุคคลของไทย 2.7 Facsimile services 2.8 Telex services 2.9 Electronic mail 2.10 Voice mail 2.11 Data base access services1)ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนของไทย ต่างชาติ สามารถร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน 2)ต้องใช้เครือข่ายที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับ ใบอนุญาตอย่างถูกต้อง 2.12 On-line information and data base retrieval 2.13 On-line information and/or data processing services provided over public telecommunications network 3บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ ทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท

41 41 สาขาบริการไทย 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Commission agents' services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 4.2 Wholesale trade services of sports goods 4.3 Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of medical goods ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจด ทะเบียน และต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับบริษัท นิติบุคคลของไทย 4.4 Retailing services by Foreign service supplier established in Thailand of the products manufactured in Thailand under its own brand 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Primary education services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 5.2 Secondary education services 5.3 Post-secondary technical and vocational education services 5.4 Higher education services: Science and technology faculty ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียน และต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับ บริษัท นิติบุคคลของไทย 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Sewage Services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 6.2 Refuse Disposal Services 6.3 Hazardous waste treatment and disposal servicesต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียน และต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับ บริษัท นิติบุคคลของไทย

42 42 สาขาบริการไทย 7บริการด้านการเงิน (Financial Services) n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Medical and dental services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท และต้องเป็นคลินิกในโรงพยาบาล เท่านั้น บุคคลที่ได้รับอนุญาตจะสามารถปฏิบัติงานได้เพียงหนึ่ง โรงพยาบาลเท่านั้น 8.2 Dental Services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท และต้องเป็นแผนกทันตกรรมใน โรงพยาบาลเท่านั้น บุคคลที่ได้รับอนุญาตจะสามารถปฏิบัติงาน ได้เพียงหนึ่งโรงพยาบาล 8.3 Veterinary services for pet animals 1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท บุคคลที่ได้รับอนุญาตจะสามารถ ปฏิบัติงานได้เพียงหนึ่งโรงพยาบาล 8.4 Hospital services1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท

43 43 สาขาบริการไทย 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotel and Restaurants1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 9.2 Travel agency and tour operator services 9.3 Hotel management servicesต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ ต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิติบุคคลของไทย 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Entertainment Services: Theme parks and amusement parks 1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 10.2 News agency services 10.3 Library services 10.4 Amusement parkต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ ต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิติบุคคลของไทย 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Passenger transportation1)ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 2)จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัท 11.2 Freight transportation 11.3 International sea cruisesต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และ ต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิติบุคคลของไทย 12 บริการอื่นๆ Skill training servicesต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ ต้องดำเนินการด้วยการร่วมทุนกับบริษัทนิติบุคคลของไทย

44 44 สาขาบริการบรูไน 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมประชากรชาวบรูไน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 1.2 Integrated Engineering Servicesชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้มากที่สุดร้อยละ 55 1.3 Urban planning and landscape architectural services ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้มากที่สุดร้อยละ 50 1.4 Database Servicesการจัดตั้งธุรกิจอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนในบูรไน เท่านั้น ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 1.5 Research and Development Servicesชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 1.6 Other Business Services 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Courier Servicesชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 2.2 Packet- switched data transmission servicesชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 2.3 Paging services 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) Foreign Citizen registered สามารถร่วมถือหุ้นได้มาก ที่สุดร้อยละ 55 4บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services)n.a.

45 45 สาขาบริการบรูไน 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Primary Education For International School Onlyจัดตั้งธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% 5.2 Secondary Education For International School Only 5.3 Adult Education Services For Skill Centre Only 5.4 Foreign Language Training Centre 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Refuse Disposal Servicesจัดตั้งธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกิน 51% 6.2 Other environmental services 7บริการด้านการเงิน (Financial Services) 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Medical and Dental Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 8.2 Hospital services 8.3 Laboratory Services 8.4 Pharmaceutical services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotel Lodging Servicesต้องตั้งบริษัทโดยการร่วมทุนกับชาวบรูไนหรือ บริษัทต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของชางบรูไน ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 9.2 Restaurants 9.3 Other Tourism Services (Youth Hostel, Golf Courses, Marina Facilities)

46 46 สาขาบริการบรูไน 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Theme Parksต้องตั้งบริษัทโดยการร่วมทุนกับชาวบรูไนหรือบริษัท ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของชางบรูไน ต่างชาติ สามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Maritime Transport Servicesชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 11.1.1 Passenger transportation 11.1.2 Rental of Vessels with Crew 11.1.3 Maintenance and Repair of Vessels 11.1.4 Maritime Agency Services 11.2 Internal Waterways Transport Services 11.2.1 Passenger transportation 11.2.2 Maintenance and Repair of Vessels 11.2.3 Supporting Services for Internal Waterway Transport 11.3 Space Transport 11.4 Rail Transport Services 11.5 Services Auxiliary to All Modes of Transport

47 47 สาขาบริการกัมพูชา 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Accounting, auditing, bookkeeping ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 1.2 Taxation services 1.3 Architectural services 1.4 Engineering services 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Courier Services ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 2.2 Voice-mail 2.3 Paging services 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 General Construction Work for Buildings ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 3.2 Installation and Assembly Work 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Commission agents’ services ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 4.2 Wholesale trade services 4.3 Retailing services 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Higher education services ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 5.2 Adult education 5.3 Other education services 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Sewage services ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 6.2 Refuse Disposal Services

48 48 สาขาบริการกัมพูชา 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Specialised medical servicesการให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านการร่วมทุนกับ นิติบุคคลกัมพูชา 8.2 Hospital services Ownership and management of private hospitals and clinics only ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) เว้นแต่ ว่าต้องมีผู้อำนวยการในด้านเทคนิคเป็นชาว กัมพูชาอย่างน้อย 1 คน must be Cambodian 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotelsไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 9.2 Travel agencies and tour operators servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Other entertainment servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 10.2 Golf Courseไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Maritime Transport Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 11.2 Internal Waterways Transport 11.3 Road Transport Services

49 49 สาขาบริการอินโดนีเชีย 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Accounting, Auditing and Bookkeeping Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 1.2 Interdisciplinary R&D 1.3 Advertising Services 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Voice Telephone Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 2.2 Packet-switched data transmition services 2.3 Telex Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 Construction Work for Buildingsต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 55 3.2 Special Trade Construction 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Wholesale Trade Services of food, beverages, and tobacco with minimum space above 5,000 meter square ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 4.2 Direct Selling 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Secondary education servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 5.2 Higher Education Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 5.3 Adult Education 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Sewage servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 6.2 Refuse Disposal Services

50 50 สาขาบริการอินโดนีเชีย 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Clinic of specialised medical servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 8.2 Clinic of specialised dental services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 HotelsIn Eastern Part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT), 100 % of capital share can be owned by foreign investor, however joint venture up to 70 % in all other areas 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Golf Courses and other facilitiesIn eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi and Sulawesi and East Nusa Tenggara (NTT), Papua, Moluccas, Lampung, Riau, Bangka Belitung, 100 per cent of capital share can be owned by foreign investor.For other areas, joint venture with the maximum foreign equity participation is 51% 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Maritime Transport Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 60 11.2 FreightTransportationต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 11.3 Road Transport Servicesต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49

51 51 สาขาบริการลาว 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Technical testing and analysis servicesการจัดตั้งธุรกิจต้องเป็นการร่วมทุนเท่านั้น ต่างชาติถือหุ้นร้อย ละ 51 1.2 Printing and Publishingการจัดตั้งธุรกิจต้องเป็นการร่วมทุนเท่านั้น ต่างชาติถือหุ้น ต่ำสุดร้อยละ 49 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Postal servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 2.2 Courier Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 Construction Work for Buildingsต้องเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน้อย 1 คนหรือ มากกว่า 3.2 Assembly and Erection of Prefabricated Constructions 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Commission agents’ servicesต้องเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาว ต่างชาติร่วมทุนได้ ไม่เกินร้อยละ 49 4.2 Wholesale trade services 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Primary Education Servicesต้องเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน้อย 1 คนหรือ มากกว่า 5.2 Secondary education services 5.3 Higher Education Services 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Sewage servicesต้องเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาวอย่างน้อย 1 คนหรือ มากกว่า 6.2 Refuse Disposal Services

52 52 สาขาบริการลาว 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Medical and Dental servicesต้องเป็นการร่วมทุนกับชาวลาว ต่างชาติ ร่วมทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 8.2 Private hospital services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotel lodging services, with 3 stars or more ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการ กีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) n.a. 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Maritime Transport Servicesต้องเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวลาว อย่างน้อย 1 คนหรือมากกว่า 11.2 FreightTransportation 11.3 Road Transport Services

53 53 สาขาบริการมาเลเชีย 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Computer and Related Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 1.2 Research and Development Servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Courier servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 2.2 Basic Telecommunicationsต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 Construction Work for Buildingsต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 3.2 Assembly and Erection of Prefabricated Constructions 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Commission agents’ servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 4.2 Wholesale, and Retail Trade Businesses 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Primary Education Servicesจัดตั้งธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุน ต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกิน 51% 5.2 Technical and vocational secondary education services 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 6.1 Sewage servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 6.2 Refuse Disposal Services

54 54 สาขาบริการมาเลเชีย 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Dental Servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 8.2 Private hospital services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) Hotel and restaurant servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) Services provided by authors, composers, sculptors, entertainers and other individual artists ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) 11.1 Maritime Transport Servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 11.2 Road Transport Services

55 55 สาขาบริการเมียนมาร์ 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Engineering services100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว เมียนมาร์ขั้นต่ำ 35% 1.2 Research and Development Servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Postal Services100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว เมียนมาร์ขั้นต่ำ 35% 2.2 Telecommunication Services 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 Construction Work for Buildings100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว เมียนมาร์ขั้นต่ำ 35% 3.2 Assembly and Erection of Prefabricated Constructions 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) Commission Agent Services ร่วมทุนกับชาวเมียนมาร์ขั้นต่ำ 35% 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Primary Education Services100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว เมียนมาร์ขั้นต่ำ 35% 5.2 Secondary education Services 5.3 Higher education services 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) Sewage services100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับชาว เมียนมาร์ขั้นต่ำ 35%

56 56 สาขาบริการเมียนมาร์ 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Medical and Dental Servicesต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 8.2 Dental services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) Hotel and Restaurant Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) ต่างชาติถือหุ้นขั้นต่ำ 35% มากที่สุด 100% 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Theme Parks Amusement Parksไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 10.2 News Agency Servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) Maritime Transport Services100 % การลงทุนต่างชาติ หรือ ร่วมทุนกับ ชาวเมียนมาร์ขั้นต่ำ 35%

57 57 สาขาบริการฟิลิปปินส์ 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Bookkeeping services, except tax returnsต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 1.2 Industrial Engineeringต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Postal Servicesต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 40 2.2 Courier Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 General construction work for buildingsต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 40 3.2 Installation and assembly work 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) Wholesale trade servicesต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) n.a. 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) Sewerage servicesต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 40

58 58 สาขาบริการฟิลิปปินส์ 7บริการด้านการเงิน (Financial Services) n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Hospital servicesต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 100% 8.2 Veterinary Services Other veterinary services- Specialised Hospital services for pets ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70% 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) Hotel, resort, pension houses, tourist inns apartelles lodging services มีการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน ต่างชาติ และผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นชาว ฟิลปินส์ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) Entertainment servicesต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 51 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) Maritime Transport Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None)

59 59 สาขาบริการสิงคโปร์ 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Taxation Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 1.2 Landscape Architecture services 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) Courier Servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) Construction Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) Wholesale trade servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) Adult Education Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) Sanitation and similar servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None)

60 60 สาขาบริการสิงคโปร์ 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Dental Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 8.2 Veterinary Services 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotel Lodging Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 9.2 Restaurant and Catering Services 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) 10.1 Entertainment servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 10.2 Library Services 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) Road Transport Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None)

61 61 สาขาบริการเวียดนาม 1 บริการด้านธุรกิจ (Business Services) 1.1 Accounting and auditing and bookkeeping services ไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 1.2 Architectural Services. 2 บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) 2.1 Courier Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 2.2 Sound recordingไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related Engineering Services) 3.1 Pre-erection Work at Construction Siteไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 3.2 Construction Work for Buildings 4 บริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) 4.1 Commission agents' servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 4.2 Wholesale trade services 5 บริการด้านการศึกษา (Educational Services) 5.1 Secondary education servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 5.2 Higher education servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None)

62 62 สาขาบริการเวียดนาม 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) Sewerage servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 7บริการด้านการเงิน (Financial Services)n.a. 8 บริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคม (Health related and social Services) 8.1 Medical and Dental Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 8.2 Health related and social services Social services ไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 9 บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง (Tourism and Travel related Services) 9.1 Hotel Lodging Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None) 9.2 Food serving services 9.3 Beverage serving services for consumption on the premises 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational Cultural and Sporting Services) Entertainment servicesไม่มีการเปิดตลาด (Unbound) 11 บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) Road Transport Servicesไม่มีข้อจำกัดในการจัดตั้งธุรกิจ (None)

63 63 สถานะล่าสุด มีการลงนามข้อมูลผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการ บริการของอาเซียน (ASEAN) ในเดือนสิงหาคม 2557 โดยในขณะนี้มีเพียงประเทศไทย เท่านั้นที่จัดทำข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) แล้วเสร็จ ซึ่งไทยได้ร่วมกับอาเซียนลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ที่กรุงเนย์ปิดอร์ ไทย ได้ผูกพันเปิดตลาดเพิ่มเติม 101 สาขา มีสาขาบริการที่เปิดตลาดเพิ่มอีก 25 สาขาย่อย เช่น  บริการให้คำปรึกษา  บริการจัดทำบัญชี  บริการเช่าเรือ  บริการเรือสำราญระหว่างประเทศ  บริการขนส่งสินค้าทางเรือ  บริการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล  บริการเข้าวงจรสื่อสาร  บริการข้อมูลออนไลน์บริการเก็บสินค้าและคลังสินค้า  บริการรับจัดหาที่จอดรถ เป็นต้น กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service –AFAS)

64 64 ตัวอย่าง ข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการ สาขาจัดจำหน่าย (เน้นดูที่ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก) ของ อาเซียนภายใต้กรอบความตก ลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ชุดที่ 8 (For the 8th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services)

65 65 บรูไน  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ไม่ผูกพันมาตรการเกี่ยวกับการถือ หุ้นของชาวต่างชาติหรือผลประโยชน์ของบริษัทที่จัดตั้ง หรือจะจัดตั้งในบรูไน (ยังไม่เปิดเสรีค้าส่งและค้าปลีก)  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้นเฉพาะผู้ โอนย้ายภายในบริษัทข้ามชาติ (Intra-corporate- transferee : ICT) ระดับบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น

66 66  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของนัก ลงทุนต่างชาติ ภายใต้กฎหมายการลงทุน ผู้ที่ต้องการ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องให้การอบรมพนักงาน กัมพูชาอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ได้รับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้น มาตรการในการเข้ามาของบุคคลบางประเภท กัมพูชา

67 67  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ การลงทุนควรอยู่ในรูปแบบของ บริษัทร่วมลงทุน หรือสำนักงานตัวแทน การร่วมลงทุนควร เป็นรูปแบบ Limited Liability Enterprise และหุ้น ต่างชาติไม่เกิน 49% - ธุรกิจค้าส่งให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 51% และมีเงื่อนไข อื่นๆ  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ผูกพันเฉพาะผู้มีอำนาจ สั่งการ ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเทคนิค อินโดนีเซีย

68 68  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ การลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบการร่วม ลงทุน ดังนี้ - บริษัทร่วมลงทุนร่วมกับนักลงทุนในประเทศลาว 1 คนหรือมากกว่า 1 คน (ต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 30%) - ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด หรือสำนักงานตัวแทน - ธุรกิจค้าส่งให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 49%  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานใน ประเทศลาว จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการขาย และการบริหารจัดการของการลงทุนในต่างประเทศ (ในลาว) - วิสาหกิจต่างชาติมีสิทธิว่าจ้างบุคลากรต่างชาติ หากจำเป็น โดยต้องได้รับ อนุญาตจากรัฐบาล ลาว

69 69  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของ ต่างชาติ แต่การเข้ามาครอบครอง ควบรวบกิจการ หรือ ได้รับผลประโยชน์ในธุรกิจมาเลเซีย บางกรณี ต้องได้รับ อนุมัติ เช่น การมีสิทธิ์ออกเสียงในการซื้อกิจการของ ต่างชาติ รายใดเกิน 15% หรือรวมกันเกิน 30% หรือมี สินทรัพย์มูลค้าเกิน 5 ล้านริงกิต  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้น มาตรการในการเข้ามาของบุคคลบางประเภท มาเลเซีย

70 70  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ การลงทุนอยู่ในรูปแบบของการลงทุน จากต่างชาติ 100% หรือรูปแบบการร่วมลงทุนกับบุคลากร หรือองค์กรในเมียนมาร์ (ต่างชาติถือหุ้นอย่างน้อย 35%) - ธุรกิจบริการจะถูกจำกัดตามมาตรา 3 ของกฎหมายรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจ  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา องค์กรและแรงงานต่างชาติ ต้องมีวีซ่าธุรกิจ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เมียนมาร์

71 71  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ กิจกรรมที่สงวนไว้ตามกฎหมาย ของ พลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ การมีส่วนร่วมของชาวต่างชาติ ในกิจกรรมที่สงวนมีส่วนถือหุ้นน้อย และผู้บริหารจะต้องมี สัญชาติฟิลิปปินส์ พระราชบัญญัติการลงทุนของคนต่างด้าว ระบุรายการกิจกรรมสงวน (Negative List) สำหรับการลงทุน ของคนต่างด้าว  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา แรงงานต่างด้าวจะได้รับ อนุญาตทำงานหากไม่มีคนของฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถ เพียงพอ และต้องการทำงานดังกล่าว ฟิลิปปินส์

72 72  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดสำหรับ การลงทุนของชาวต่างชาติ  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา การเข้ามาของบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้น บริษัทข้ามชาติ (Intra-corporate- transferee : ICT) ระดับบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น สิงคโปร์

73 73  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ ผูกพันเฉพาะในรายสาขา การลงทุนอาจอยู่ในรูปแบบสัญญา ความร่วมมือทางธุรกิจ วิสาหกิจร่วมลงทุน และวิสาหกิจที่ ต่างชาติลงทุนทั้งหมด 100%  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้นบริษัทข้าม ชาติ (Intra-corporate-transferee : ICT) ระดับบริหาร จัดการ และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และผู้ให้บริการโดยมีสัญญา จ้าง (Contractual Service Suppliers: CSS) เวียดนาม

74 74  การลงทุน/จัดตั้งธุรกิจ ผูกพันการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบ บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือชนิดอื่นที่เป็น นิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันเฉพาะ - ธุรกิจค้าปลีกอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนผลิตสินค้า และมีตราสินค้าเป็นของตนเองในประเทศไทยสามารถเปิดร้านค้า ปลีกได้ โดยให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 70% - ธุรกิจค้าส่ง ยังมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการให้ต่างชาติถือหุ้น  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ไม่ผูกพัน ยกเว้นผู้เข้าร่วม ธุรกิจ และบริษัทข้ามชาติ (Intra-corporate-transferee : ICT) ไทย

75 75 - ลดขั้นตอนการตรวจสินค้า ให้ประเทศที่มีชายแดนติดกันตรวจสินค้าผ่านแดนร่วมกัน - แก้ปัญหารถรับจ้างขนส่งสินค้าสาธารณะ 2 สัญชาติ - ปรับปรุงและขยายด่านชายแดน เช่น ด่านชายแดนมาเลเซีย คือ ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์ - เจรจาทวิภาคีในประเด็นการเดินรถกับกัมพูชา และเมียนมาร์ - เร่งรัดการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ. ตาก แห่งที่ 2 - เปิดด่าน/จุดผ่อนปรนชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้า เพิ่มเติม

76 76 1.รัฐต้องปรับรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC แก่ผู้ประกอบการอย่าง ลึกซึ้ง อย่างชัดเจนทุกกลุ่มสินค้าและบริการ และให้ความรู้แบบ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ของสินค้า/บริการ ชนิดนั้น 2.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบการค้าต่างๆ ทั้งกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: RO) รวมถึงมาตรการที่มิใช่ ภาษี กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 3.ศึกษาระบบการนำเข้าสินค้า เช่น มาตรฐานสินค้า ที่แต่ละประเทศใช้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร 4.ปรับปรุงการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน การค้าข้ามแดน เพื่อส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน


ดาวน์โหลด ppt “อาเซียน: โอกาสที่ไร้พรมแดน” สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 (กลุ่มย่อยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google