งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคม ส่งเสริมธุรกิจ บริการ ผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคม ส่งเสริมธุรกิจ บริการ ผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคม ส่งเสริมธุรกิจ บริการ ผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556

2 ปัจจุบันสัดส่วนประชากร ผู้สูงอายุ ทวีปยุโรป อิตาลี, เยอรมัน, กรีซ, สวิสเซอร์แลนด์ 25 % ทวีปแอฟริกา 5 % ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น 25 % จีน 10 % มาเลเซีย 7 % ไทย 12 %

3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545-2564 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของ ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุ 3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากร ด้านผู้สูงอายุ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน ผู้สูงอายุแห่งชาติ

4 วิสัยทัศน์ “ เป็นตัวแทนในการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานธุรกิจ บริการผู้สูงอายุไทยเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้สูงอายุและผลดำเนินงาน ของสมาชิก ”

5 พันธกิจ 1. เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐและ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อ สร้างความร่วมมือในการประกอบ กิจการของสมาชิก 2. ศูนย์รวมข้อมูลสถานประกอบการดูแล ผู้สูงอายุและธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่เป็น สมาชิก 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็น เลิศ (Best Practices) ของธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุ 4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา การ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

6 พันธกิจ ( ต่อ ) 5. ส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุให้ได้ มาตรฐาน 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจ ผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ 7. ศูนย์ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ผู้สูงอายุ 8. เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุ

7 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา โชค ดำรงสุข มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อดีตอธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ นายแพทย์สมชัย ภิญโญ พรพาณิชย์

8

9

10

11

12

13

14 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สมาคม ส่งเสริมธุรกิจ บริการ ผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google