งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Server Services. เนื้อหา  Server OS?  Why client server ?  Models  Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Server Services. เนื้อหา  Server OS?  Why client server ?  Models  Architecture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Server Services

2 เนื้อหา  Server OS?  Why client server ?  Models  Architecture

3 Server OS ระบบปฏิบัติในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix ก็ตาม จะ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้  Client OS หมายถึง ระบบปฏิบัติการสำหรับใช้ งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  Server OS หมายถึง ระบบปฏิบัติการสำหรับใช้ งานบนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการต่างๆ ในระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Web Server, Database Server

4 Client/Server  Server จะหมายถึง โปรแกรมที่ทำ หน้าที่ให้บริการ  Client จะหมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ใช้บริการ โดยในความหมายแล้วส่วนใหญ่จะเรียก ติดปากว่า Server/Client จะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น เครื่องให้บริการและเครื่องที่ใช้บริการ

5 Network Request Result Client/Server a client, a server, and network Client Server Client machine Server machine

6 โปรแกรมถูกดำเนินการที่ ไหน แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่จะถูกประมวลผลที่ ฝั่ง Client (Client Side)  Client จะเรียกใช้บริการผ่าน Application Services จากเครื่องให้บริการผ่านระบบ เครือข่าย เช่น Database Services  Server จะเป็นส่วนของบริการที่ให้บริการ กับ Client และการเรียกใช้จะมีการกำหนด รูปแบบของการให้บริการ In client-server computing major focus is on SOFTWARE

7 Application Tasks User Interface Presentation Logic Application Logic Data Requests & Results Physical Data Management

8 Presentation Logic Application Logic DBMS Client Server Network Keystroke Displays Client (dumb)- Server Model

9 True Client-Server Model Presentation Logic Client Server Network Keystroke Processed Results Application Logic DBMS

10 Distributed Client-Server Model Client Server Network Processed Queries Processed Results Application Logic DBMS Application Logic Presentation Logic

11 calling procedure called procedure results= bar(arguments) results= bar(arguments) client stub network transport server stub network transport calling procedure (client) called procedure (client) results= bar(arguments) Network Remote Procedure Call Local Procedure Call results arguments results arguments results arguments request message reply message request message RPC Look and Feel like Local Calls

12 Client Program Client Waiting RPC Call with Request return ( ) reply Request Completed return() answer Service Call Invoke Service Service Daemon Listening Network Client Machine Server Machine Service Executes May be the same machine Flow Control in a Sychronous RPC

13 Server Threads Message Passing Facility Server Process Client Process User Mode Kernel Mode Multithreaded Server

14 Client/Server Models รูปแบบของ Client/Server จะถูกกำหนดโดย Application ว่า Application ถูกประมวลผลที่ใด Fat clients ◦ Application จะถูกรันบนเครื่อง Client ◦ Client จะต้องทราบว่า Data ถูกจัดรูปแบบอย่างไร และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก ที่ใด ◦ Client หลายเครื่องสามารถเข้าถึง Application เดียวกันได้ Fat servers ◦ Application ถูกประมวลผลที่ Server ◦ เครื่อง Client ไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนมาก ◦ เครื่อง Server จะต้องมีประสิทธิภาพตามรูปแบบของ Server ที่ให้บริการ Server Client Application

15 Middleware Software  โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง ◦ Client/Server ◦ Server/Server  การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน middleware ทำผ่าน ระบบเครือข่าย  Client จะทำการร้องขอบริการผ่าน Middleware

16 Single Tier Architecture  ทุกอย่างประมวลผลที่ Client

17 Two Tier Architecture  Client เป็นตัวร้องขอบริการ  Server ทำหน้าที่ให้บริการ

18 Three Tier Architecture  Client เป็นตัวร้องขอบริการ  มีการแยกการทำงานของ Server เป็น 2 ส่วน

19 Three Tier Architecture  Client เป็นตัวร้องขอบริการ  มีการแยกการทำงานของ Server เป็นหลาย ส่วนหรือแบ่งการทำงานของ Server เพื่อ รองรับการให้บริการจำนวนมาก

20 Servers and Client Building Blocks Web Browser GUI DSM OS Service-Specific; DSM NOS (securit, peer-to-peer, directory, distributed files); Transport stack (TCP/IP) Web server Groupware DMBS Etc. Client Middleware Server NOS=Network operating system

21 Categories of Servers  File Server  Data Server  Compute Server  Database Server  Communication Server  DNS Server  DHCP Server  Web Server  Proxy Server  Video Server  Domain Controller Server  Etc.

22 File Server  ให้บริการสำหรับการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ใน องค์กร  ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย  ระบบต้องการระบบเครือข่ายที่เสถียร และ Hard Disk ที่มีความเร็วสูง ( ไม่ทำให้เกิดคอขวดของ I/O)

23 Compute Server ทำการประมวลผลโปรแกรมขนาดใหญ่ Compute Servers จะต้องประกอบด้วย  หน่วยประมวลกลางที่ประสิทธิภาพสูง  หน่วยความจำจำนวนมาก  ไม่ต้องการ Disk มาก เพราะใช้แค่ หน่วย ประมวลผลกับหน่วยความจำ ถ้ามีการแยกระหว่าง Data Server กับ Compute Server แล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Compute Server ได้ง่าย

24 Cluster as Compute Server

25

26 Data Server  ใช้ในการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)  การประมวลผลเหมืองข้อมูล (Data Mining)  การประมวลผลคลังข้อมูล (Data Wharehouse)  ความต้องการของ Data Server คือ หน่วยประมวลผลที่รวดเร็วและ หน่วยความจำขนาดใหญ่ Data Server Compute Server

27 Cluster as High Availablity Data Server Data Server Compute Server

28 Database Server  จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน  บางระบบมีรูปแบบการจัดการไฟล์แยกจาก ระบบปฏิบัติการ  ความต้องการของระบบขึ้นอยู่กับขนาดของ ฐานข้อมูลและจำนวนของการเข้า ใช้ฐานข้อมูลพร้อมๆ กัน และการดำเนินการใน ฐานข้อมูล เช่น Update, Insert

29 Database Server

30 Communication Server  ประมวลผลการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคพื้นและ ดาวเทียม  ประมวลผลการรับและส่งข้อความจำนวนมาก

31 DNS Server  ทำหน้าที่ให้บริการระบบชื่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นระบบที่สำคัญมาก เนื่องจากถ้า Root Name Server จะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน

32 DHCP Server  ทำหน้าที่แจกจ่ายหมายเลข IP Address ให้กับองค์กร

33 Web Server  ทำหน้าที่ให้บริการ Web Application ต่างๆ

34 Proxy Server  ทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแคช

35 Video Server  ทำหน้าที่ให้บริการวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย

36 Domain Controller Server  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน กำหนดสิทธิ์ให้กับ Client

37 ClientMiddlewareServer GUI/OOUI Objects Groupware TP monitor DBMS DSM Operating System SQL/IDAPITxRPCMailORB NetBIOSTCP/IPIPX/SPXSNA MessagingPeer-to-peer DirectorySecurityDistributed file SNMP CMIP DME RPC Service Specific DSM NOS Transport Stack Operating System DSM The Client/Server Infrastructure

38 Server Scalability PC Server  Asymmetric Multi- processing  Superserver symmetric Multi- processing  Superserver Multiservers


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Server Services. เนื้อหา  Server OS?  Why client server ?  Models  Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google