งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558
แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558 1.อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 2.อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 3.อาคารโรงฝึกงาน อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 4.อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ 9.อาคารอเนกประสงค์ 5.อาคารโรงฝึกงาน อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

2 แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558
แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558 1.อาคารอำนวยการ แบบเลขที่ 55A01 2.อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A03/55 3.อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A04 4.อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. แบบเลขที่ 54A04/55 5.อาคารโรงฝึกงาน แบบเลขที่ 56201

3 แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558
แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558 6.อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 51A01/55 7.อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 47A05/55 8.อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 48A01/55 9.อาคารอเนกประสงค์แบบเลขที่ 57A10 10.อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้นแบบเลขที่ 50A19

4 อาคารอำนวยการ แบบเลขที่ 55A01
ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น -ขนาดอาคาร 21x 29 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 27x 33 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 11,770,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย -ห้องผู้อำนวยการ -ห้องรองผู้อำนวยการ 4 ห้อง, -บัญชี-การเงิน, ธุรการ -ห้องประชุม -ห้องน้ำ-ส้วม ชั้นบนประกอบด้วย -ห้องสมุดเสียงและภาพ

5

6

7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร. ม
อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A03/55 ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น -ขนาดอาคาร 10x 48 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 16x52 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 19,650,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้นประกอบด้วย -ห้องเรียนทฤษฎี 5 ห้อง -ห้องพักครู -ห้องน้ำ-ส้วม

8

9

10

11

12

13 อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม. แบบเลขที่ 49A04
ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น -ขนาดอาคาร 20x เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 25x58 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 34,000,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้นประกอบด้วย -ห้องปฏิบัติการ -ห้องบรรยาย -ห้องพักครู -ห้องอุปกรณ์ -ห้องเก็บของ -ห้องน้ำ-ส้วม

14

15

16

17

18

19

20

21 อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร. ม
อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. แบบเลขที่ 54A04/55 ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น -ขนาดอาคาร 20x เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 25x46 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 28,200,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้นประกอบด้วย -ห้องปฏิบัติการ -ห้องบรรยาย -ห้องพักครู -ห้องอุปกรณ์ -ห้องเก็บของ -ห้องน้ำ-ส้วม

22

23

24

25

26

27 อาคารโรงฝึกงาน แบบเลขที่ 56201
อาคารโรงฝึกงาน แบบเลขที่ 56201 ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว -ขนาดอาคาร 12x 60 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 15x63 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 6,550,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย -พื้นที่ฝึกงาน -ห้องเรียน -ห้องพักครู -ห้องเก็บเครื่องมือ -ห้องเก็บของ

28

29

30

31 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 51A01/55 ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น -ขนาดอาคาร 21x 29 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 27x33 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 11,500,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย -ห้องบรรณารักษ์ -ห้องคอมพิวเตอร์และหนังสือ อ้างอิง -พื้นที่อ่านหนังสือ -ห้องน้ำ-ส้วม ชั้นบน ประกอบด้วย -ห้องสมุดเสียงและภาพ

32

33

34 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 47A05/55 ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย -ห้องจัดนิทรรศการ เก็บของ ห้องน้ำส้วม ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย -ห้องสมุด ชั้นที่3ประกอบด้วย -ห้องสมุด, โสต ห้อง บรรณารักษ์ ห้องซ่อมหนังสือ, ห้องเก็บของ, เก็บอุปกรณ์ ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น -ขนาดอาคาร 20x 20 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 25.50x28.50เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 12,500,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร)

35

36

37

38 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. แบบเลขที่ 48A01/55 ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น -ขนาดอาคาร 13.50x 28เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 15.50x29เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 11,700,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย -ห้องสมุด -ห้องน้ำ-ส้วม ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ชั้นที่3 และชั้นที่ 4 ประกอบด้วย -ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์

39

40

41 อาคารอเนกประสงค์ แบบเลขที่ 57A10
ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว -ขนาดอาคาร 16x 44 เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 19x47 เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 5,100,00 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย -ห้องประชุม -ห้องน้ำ-ส้วม

42

43

44 อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น แบบเลขที่ 50A19
ลักษณะอาคาร -คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น -ขนาดอาคาร 12x 28เมตร -ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 15x31เมตร วงเงินในการก่อสร้างอาคารโดยประมาณ 15,100,000 บาท (อ้างอิงราคากรุงเทพมหานคร) ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย -โถงอเนกประสงค์ -ห้องพัก 2 หน่วย ชั้นที่2 ถึงชั้นที่ 4 ประกอบด้วย -ห้องพักชั้นละ 4 หน่วย

45

46


ดาวน์โหลด ppt แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google