งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. 2 3 1.รู้จักสำนักวิทยบริการฯ 2.ใช้อะไรได้บ้าง 3.สืบค้นข้อมูลอย่างไร 4.การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. 2 3 1.รู้จักสำนักวิทยบริการฯ 2.ใช้อะไรได้บ้าง 3.สืบค้นข้อมูลอย่างไร 4.การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. 2

3 3 1.รู้จักสำนักวิทยบริการฯ 2.ใช้อะไรได้บ้าง 3.สืบค้นข้อมูลอย่างไร 4.การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 5.สิ่งอำนวยความสะดวก 1.รู้จักสำนักวิทยบริการฯ 2.ใช้อะไรได้บ้าง 3.สืบค้นข้อมูลอย่างไร 4.การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 5.สิ่งอำนวยความสะดวก..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

4 4 http://lib.pbru.ac.th

5  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ และ E-book ที่ห้องสมุด ไม่ได้จัดซื้อแต่สามารถใช้งานได้ 5..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

6 6 บริการฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ จ. เพชรบุรีฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ จ. เพชรบุรี 2. ฐานข้อมูลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฐานข้อมูลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3. ฐานข้อมูลสกุลช่างเมืองเพชรฐานข้อมูลสกุลช่างเมืองเพชร 4. ฐานข้อมูลมติชน (Matichon e-Library)ฐานข้อมูลมติชน (Matichon e-Library) 5. IG PiblishingIG Piblishing 6. World Book Encyclopedia : Discover OnlineWorld Book Encyclopedia : Discover Online บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebookฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebook 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ Ebraryฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ Ebrary..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

7 สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือทั่วไป 2. วารสารและหนังสือพิมพ์ 3. สื่อโสตทัศน์ 4. วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 5. สารสนเทศท้องถิ่นเพชรบุรี-ประจวบฯ 6. สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7. หนังสือหายากและเอกสารโบราณ OPAC (Online Public Access Catalog) โดยเข้าใช้ผ่าน http://book.pbru.ac.th ทรัพยากรเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(VTLS) สามารถสืบค้นได้ด้วย OPAC (Online Public Access Catalog) โดยเข้าใช้ผ่าน http://book.pbru.ac.th 7..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

8 8 คลิกเลือกฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการ เมนู ฐานข้อมูล

9 1. ฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สกอ. จำนวน 13 ฐาน ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จาก วารสารทั่วโลกมากกว่า 800 รายชื่อ ProQuest Dissertations & Theses Fulltext เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุก สาขาวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษา ในทวีปอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการ เนื้อ หาเอกสารประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป บทความฉบับเต็ม SpringerLink eJournal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ 9..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

10 Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร 9,200 รายชื่อ American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมจากวารสารที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ไดจากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ ScienceDirect เป็นฐานข้อมูล e-journal และ E-book ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 Emerald เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมสานิเทศทุกด้านของสาขาการจัดการ ประกอบด้วยวารสารออนไลน์ 175 ชื่อเรื่อง และ Ebook อีก 2 collections ทางด้านการจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ 10..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

11 ฐานข้อมูล EBSCO Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวน วารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสาร จำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่คลอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูล ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการศึกษาใน ทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้นให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ Wilson Databases (12 Subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสาร ฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา 11..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

12 12..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. คลิกเลือกฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. เมนู ฐานข้อมูล หรือ Link ที่ปรากฎหน้า เว็บไซต์ของห้องสมุด

13 2. ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC Thai Digital Collection) 13 http://lib.pbru.ac.th บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ http://dcms.thailis.or.th/ dcms/ http://dcms.thailis.or.th/ dcms/ http://dcms.thailis.or.th/ dcms/ http://dcms.thailis.or.th/ dcms/

14 14..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. คลิกเลือกฐานข้อมูลจาก ThaiLIS เมนู ฐานข้อมูล

15 15 ช่องทางและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

16 16 ค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ ห้องสมุด

17 17 http://book.pbru.ac.th

18 18 2 ใส่คำค้น 3 รายการทรัพยากร สารสนเทศ 5 ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูล 4 แสดงผลการสืบค้น 6 สำหรับ สมาชิก ภาษา 1

19 19 ใส่คำค้น คลิกปุ่ม Search

20 20 แสดงจำนวนเล่ม และสถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือชื่อหนังสือ

21 21 จัดเรียง ข้อมูล

22 22 ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูล

23 23 1. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ คือ 1.1 นักศึกษา(ที่ลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษา) 1.2 บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยฯ 1.3 บุคคลทั่วไป ที่เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ หน่วยงานราชการที่ร้องขอใช้ เฉพาะ เป็นกรณีพิเศษ 2. ผู้ที่สามารถขอใช้บริการและหลักฐาน 2.1 นักศึกษา - สำเนาบัตรนักศึกษา กรณีนักศึกษาใหม่ยังไม่มีบัตร นศ. ให้ใช้สำเนาใบลงทะเบียน เทอมการศึกษาปัจจุบัน - สำเนาบัตรประชาชน 2.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ - สำเนาบัตรประชาชน - แบบฟอร์มขอใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3 บุคคลทั่วไป และเฉพาะกรณี (อายุการใช้งาน เฉพาะวันเวลาที่มีการอบรมฯ) - สำเนาบัตรประชาชน - แบบฟอร์มขอใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

24 24 3. วัน เวลา / สถานที่ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 1, โทรศัพท์ 032405592, โทรสาร. 032493296 4. การยกเลิก/จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ 4.1 กรณีผู้ใช้แจกจ่าย user password ให้กับบุคคลอื่น (สามารถตรวจจำนวน ip address ที่เข้าใช้พร้อม ๆ กันว่ามากเกิน ปกติ) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ 4.2 ผู้กระทำผิด พรบ. ICT 50 ข้อมูลข่าวสาร (ดูหมิ่นให้ผู้อื่นเสียหาย, สิ่งลามกอานาจาร, เจาะระบบ, คุกคามระบบจนเกิด ความเสียหาย) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ หรือ คดีความจะดำเนินเสร็จ 4.3 ผู้ที่ทำการปล่อยไวรัส มัลแวร์ หนอน ม้าโทรจัน ผลให้ระบบเครือข่าย ขัดข้อง หยุด ช้า ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีฯ ขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ หรือ สอบสวนผู้ปล่อยเสร็จสิ้น 5. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ หรือถูกระงับ user password ดำเนินการดังนี้ 5.1 นำหลักฐานบัตรประชาชน บัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่าย มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการปลด user password ให้ 5.2 เสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 100 บาท กับเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องค่าปรับฯ* (ยังไม่บังคับใช้) *ผ่านมติคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

25 25..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

26 26..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

27 สวัสดีค่ะ 27..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..


ดาวน์โหลด ppt 1. ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::.. 2 3 1.รู้จักสำนักวิทยบริการฯ 2.ใช้อะไรได้บ้าง 3.สืบค้นข้อมูลอย่างไร 4.การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google