งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรสารสนเทศ และ การสืบค้นสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรสารสนเทศ และ การสืบค้นสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทรัพยากรสารสนเทศ และ การสืบค้นสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ การสืบค้นสารสนเทศ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รู้จักสำนักวิทยบริการฯ ใช้อะไรได้บ้าง สืบค้นข้อมูลอย่างไร การขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต สิ่งอำนวยความสะดวก ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

4

5 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
แหล่งเรียนรู้สารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ และ E-book ที่ห้องสมุด ไม่ได้จัดซื้อแต่สามารถใช้งานได้ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

6 แหล่งเรียนรู้ภายในสำนักวิทยบริการฯ
บริการฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ จ. เพชรบุรี 2. ฐานข้อมูลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 3. ฐานข้อมูลสกุลช่างเมืองเพชร 4. ฐานข้อมูลมติชน (Matichon e-Library) 5. IG Piblishing 6. World Book Encyclopedia : Discover Online บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebook 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ Ebrary ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

7 แหล่งเรียนรู้ภายในสำนักวิทยบริการฯ
สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือทั่วไป 2. วารสารและหนังสือพิมพ์ 3. สื่อโสตทัศน์ 4. วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 5. สารสนเทศท้องถิ่นเพชรบุรี-ประจวบฯ 6. สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7. หนังสือหายากและเอกสารโบราณ ทรัพยากรเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(VTLS) สามารถสืบค้นได้ด้วย OPAC (Online Public Access Catalog) โดยเข้าใช้ผ่าน ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

8 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
ช่องทางการเข้าถึง เมนู ฐานข้อมูล คลิกเลือกฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

9 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 1. ฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สกอ. จำนวน 13 ฐาน ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกมากกว่า 800 รายชื่อ ProQuest Dissertations & Theses Fulltext เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาในทวีปอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการ เนื้อ หาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป บทความฉบับเต็ม SpringerLink eJournal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

10 แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ต่อ) ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร 9,200 รายชื่อ American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมจากวารสารที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ไดจากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ ScienceDirect เป็นฐานข้อมูล e-journal และ E-book ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 Emerald เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมสานิเทศทุกด้านของสาขาการจัดการ ประกอบด้วยวารสารออนไลน์ 175 ชื่อเรื่อง และ Ebook อีก 2 collections ทางด้านการจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

11 แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ต่อ) ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
ฐานข้อมูล EBSCO Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่คลอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้นให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ Wilson Databases (12 Subjects) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

12 หรือ Link ที่ปรากฎหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด
ช่องทางการเข้าถึง เมนู ฐานข้อมูล คลิกเลือกฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ. หรือ Link ที่ปรากฎหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

13 แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ต่อ)
2. ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC Thai Digital Collection) บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ

14 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
ช่องทางการเข้าถึง เมนู ฐานข้อมูล คลิกเลือกฐานข้อมูลจาก ThaiLIS ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทางและวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

16 ค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

17

18 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล รายการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาษา 1 2 6 สำหรับสมาชิก ใส่คำค้น 5 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 3 รายการทรัพยากรสารสนเทศ 4 แสดงผลการสืบค้น

19 คลิกปุ่ม Search ใส่คำค้น

20 แสดงจำนวนเล่มและสถานที่จัดเก็บ
ชื่อหนังสือ เลขเรียกหนังสือ แสดงจำนวนเล่มและสถานที่จัดเก็บ

21 จัดเรียงข้อมูล

22 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

23 ขั้นตอนการขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ คือ 1.1 นักศึกษา(ที่ลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษา) 1.2 บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยฯ 1.3 บุคคลทั่วไป ที่เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ หน่วยงานราชการที่ร้องขอใช้เฉพาะ เป็นกรณีพิเศษ 2. ผู้ที่สามารถขอใช้บริการและหลักฐาน 2.1 นักศึกษา - สำเนาบัตรนักศึกษา กรณีนักศึกษาใหม่ยังไม่มีบัตร นศ. ให้ใช้สำเนาใบลงทะเบียน เทอมการศึกษาปัจจุบัน - สำเนาบัตรประชาชน 2.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ - แบบฟอร์มขอใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3 บุคคลทั่วไป และเฉพาะกรณี (อายุการใช้งาน เฉพาะวันเวลาที่มีการอบรมฯ) ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

24 ขั้นตอนการขอ Account ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 3. วัน เวลา / สถานที่ วันจันทร์ - ศุกร์ น. วันเสาร์ น. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 1, โทรศัพท์ , โทรสาร 4. การยกเลิก/จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ 4.1 กรณีผู้ใช้แจกจ่าย user password ให้กับบุคคลอื่น (สามารถตรวจจำนวน ip address ที่เข้าใช้พร้อม ๆ กันว่ามากเกินปกติ) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ 4.2 ผู้กระทำผิด พรบ. ICT 50 ข้อมูลข่าวสาร (ดูหมิ่นให้ผู้อื่นเสียหาย, สิ่งลามกอานาจาร, เจาะระบบ, คุกคามระบบจนเกิดความเสียหาย) ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ หรือ คดีความจะดำเนินเสร็จ 4.3 ผู้ที่ทำการปล่อยไวรัส มัลแวร์ หนอน ม้าโทรจัน ผลให้ระบบเครือข่าย ขัดข้อง หยุด ช้า ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีฯ ขอระงับ user password ไว้จนกว่าจะมาติดต่อ หรือ สอบสวนผู้ปล่อยเสร็จสิ้น 5. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ หรือถูกระงับ user password ดำเนินการดังนี้ 5.1 นำหลักฐานบัตรประชาชน บัตรนักศึกษาที่มีรูปถ่าย มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการปลด user password ให้ 5.2 เสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 100 บาท กับเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องค่าปรับฯ* (ยังไม่บังคับใช้) *ผ่านมติคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

25 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
สิ่งอำนวยความสะดวก ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

26 ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..
สิ่งอำนวยความสะดวก ..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..

27 สวัสดีค่ะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
..::: บริการฉับไว ทันสมัย ได้คุณภาพ :::..


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรสารสนเทศ และ การสืบค้นสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google