งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) boonlert@nstda.or.th http://www.nstda.or.th/stks

2 2 สังคมดิจิทัล

3 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล การรบกวน/แอบแก้ไขข้อมูล การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ การแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ Spyware Virus Hack Spam Mail Cyber Attack

4 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล ผู้กระทำความผิดอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลก มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ยากต่อการตรวจพบร่องรอย ยากต่อการจับกุม และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ ความเสียหายกระทบคนจำนวนมาก และรวดเร็ว

5 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้แล้ว วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550

6 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อกำหนด – ฐานความผิด และบทลงโทษ – อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ – หน้าที่ของผู้ให้บริการ

7 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 กฎหมายประเทศอื่น Computer Misue Act (สิงคโปร์) Computer Crimes Act 1997 (มาเลเซีย) Electronic Commerce Act 2000 (ฟิลิปปินส์) Unauthorized Computer Access Law 2000 (ญี่ปุ่น) Information Technology Act 2000 (อินเดีย)

8 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ประเด็นสำคัญ ระบบคอมพิวเตอร์/ ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึง ????

9 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ประเด็นสำคัญ ผู้ให้บริการ ครอบคลุมถึง ????

10 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ผู้ให้บริการ (ม.4) 1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือ ให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ผู้ให้บริการ หมายถึง Internet Service Provider ทั่วไป + ผู้ดูแลเว็บ และครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มีการจัดบริการ ออนไลน์ บริการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วไปใน หน่วยงานของตนเองอีกด้วย เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต เจ้าของเว็บไซต์ รวมทั้งเจ้าของเว็บบอร์ด หากเปิดบริการให้ สาธารณชน เข้ามาใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือสามารถ แพร่ข้อความ ภาพ และเสียง ผ่านเว็บที่ท่านเป็นเจ้าของ

11 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ผู้ให้บริการ 2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น หน่วยงานต่างๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้อื่นหรือกลุ่มพนักงาน/นักศึกษา ในองค์กร

12 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 หน้าที่ของผู้ให้บริการ (ม.26) ผู้ให้บริการ ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้ บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ รายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

13 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง – แหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง – เวลา วันที่ – ปริมาณ ระยะเวลา – ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

14 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว ผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บ รักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

15 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ มาตรา 5 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับ ตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ”

16 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 การเปิดเผยมาตรการป้องกัน การเข้าถึง มาตรา 6 “ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็น การเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผย โดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับ”

17 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ มาตรา 7 “ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ”

18 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ มาตรา 8 “ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับ ไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสาม ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ”

19 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา 9 “ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดย มิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

20 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 10 “ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงาน ตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ”

21 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 การกระทำความผิดอื่นๆ การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดย ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11 การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ มั่นคง มาตรา 12 การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการ กระทำผิด มาตรา 13 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14

22 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 การกระทำความผิด สปายแวร์ (Spyware) Sniffer การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses Spamming การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล การตัดต่อภาพ

23 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกันไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบไม่เกิน 2 ปีไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

24 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์-ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒(๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลไม่เกิน 10 ปี(และ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒(๒) กระทบความมั่นคง3 - 15 ปี60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต10 – 20 ปี- มาตรา ๑๓ จำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสมไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

25 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 บทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000

26 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 การเตรียมตัวของผู้ให้บริการ ศึกษา พรบ. ศึกษาี่วิธีการเก็บ logfile ของข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้บริการ

27 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27

28 STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ผู้ใช้บริการ อย่าบอก password ของท่านแก่ผู้อื่น อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการ ตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่ อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สาธารณะ และอย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ ถ้าท่าน ไม่ใช่เซียนทาง computer security อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล อย่าทำผิดตามมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเิอิญ หรือโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม http://www.etcommission.go.th/ http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/LAWS


ดาวน์โหลด ppt STKS – ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google