งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในองค์กร. เนื้อหา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานบริการสถาบัน บริการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเอกสาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในองค์กร. เนื้อหา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานบริการสถาบัน บริการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเอกสาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในองค์กร

2 เนื้อหา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานบริการสถาบัน บริการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเอกสาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในภาคีความร่วมมือ ของสถาบันบริการสารสนเทศ

3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงาน บริการ สถาบันบริการสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศคือ ? องค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ให้บริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ แบ่งได้เป็น ห้องสมุด ( หอสมุด ) ศูนย์สารสนเทศ หรือศูนย์เอกสาร ศูนย์ข้อมูล หน่วยงานทะเบียนสถิติ ศูนย์ วิเคราะห์สารสนเทศ ศูนย์ประมวลและแจกจ่ายสารสนเทศ ศูนย์ แหล่งสารสนเทศ หน่วยงานจดหมายเหตุ สถาบันบริการ สารสนเทศเชิงพาณิชย์

4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงาน บริการ สถาบันบริการสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ 1. บริการการอ่าน 2. บริการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 3. บริการให้ยืมระหว่างห้องสมุดหรือสถาบัน 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5. บริการจองหนังสือหรือบริการหนังสือสำรอง 6. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 7. บริการแนะนำแหล่งสารสนเทศ 8. บริการเผยแพร่สารนิเทศและนิทรรศการ 9. บริการข่าวสารทันสมัย 10. บริการถ่ายสำเนาและพิมพ์ผลการค้นข้อมูล 11. บริการอินเทอร์เน็ต

5 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศ ในงานบริการสถาบันบริการสารสนเทศ การให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

7

8 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศ ในงานบริการสถาบันบริการสารสนเทศ ชมวิดีทัศน์ ห้องสมุดดิจิตอล ทีเด็ด กทม. ALIST ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุด NLB สิงคโปร์ และอภิปรายตามใบงาน

9 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการ จัดการเอกสาร การจัดการเอกสารของสำนักงาน ในองค์กรจะใช้คำว่า “ งานสารบรรณ ” หมายถึง การควบคุมเอกสารอันเป็นหลักฐานในการ ดำเนินงานขององค์กรให้คงอยู่และสามารถ เข้าถึงได้เมื่อต้องการ เอกสาร หมายถึงหนังสือที่เป็นหลักฐาน กระดาษหรือวัสดุอื่นที่มีความหมาย จึงเป็น สิ่งสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร

10 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการ จัดการเอกสาร วงจรชีวิตของงาน สารบรรณ การจัดทำ หรือรับ การกระจาย หรือจัดส่ง การใช้ การดูแล รักษา การกำจัด ดูเอกสารตัวอย่าง

11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการ จัดการเอกสาร ตัวอย่างสมุด ทะเบียนรับ

12 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการ จัดการเอกสาร ตัวอย่างระบบงานสารบรรณหรือระบบจัดการ เอกสาร (Document Management System) - สามารถควบคุมเอกสารทั้งในรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ - มีการจัดทำดรรชนีและบันทึกข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับเอกสาร ( เลขที่เอกสาร วันที่ ผู้ส่ง ผู้รับ เลขรับ หมวดหมู่ คำค้น ฯลฯ ) - ระบุที่จัดเก็บ ( กรณียังเก็บเป็นกระดาษ ) - ตัวอย่างโปรแกรม ได้แก่ TRIM for Window, RecFind, Infoma

13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการ จัดการเอกสาร

14 ชมวิดีทัศน์ DigiDoc your complete solution for document Pioneer Records Management ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และอภิปรายตามใบงาน


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในองค์กร. เนื้อหา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานบริการสถาบัน บริการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการเอกสาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google