งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล
เขต การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล สสจ. จังหวัด นพ.สสจ. กวป. รพศ. คณะทำงาน สาขา (1) PM กลุ่มงาน หน.กลุ่ม ภาคีสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ประเด็น คณะทำงาน สาขา (1) PM กลุ่มงาน หน.กลุ่ม อำเภอ คปสอ. คณะทำงาน PM รพช. ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับอำเภอ ภาคีสุขภาพ ระดับอำเภอ สสอ. คณะทำงาน PM ตำบล ภาคีสุขภาพ ระดับตำบล รพ.สต. หมู่บ้าน/ชุมชน นสค./ ทันตสุขภาพ อสม. ภาคีสุขภาพ ชุมชน ประชาชน

2 การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
คปสอ. สสอ. ภาคีสุขภาพ รพ.สต. รพช. - นิเทศ/ติดตาม/กำกับ อำเภอ จัดการ - ยุทธศาสตร์ - ประสาน - ติดตามประเมินผล - สนับสนุน - พัฒนา -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา คกก.สุขภาพอำเภอ - สนับสนุน - ส่วนร่วม จัดบริการทุติยภูมิ สนับสนุน -รับส่งต่อ -ให้คำปรึกษา -ทีมดูแล -สนับสนุน -ประสานงาน -สนับสนุน คุณภาพ Quality รพ.สต. สสอ อปท/ชุมชน นสค รพช ปัญหาสุขภาพ จัดบริการปฐมภูมิ ประสานการดูแล สุขภาพ (Health) ตำบล กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู บริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless) การดูแลสุขภาพ

3 การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล ประสิทธิภาพ (Efficiency)
รพสต. สสอ. อปท./ชุมชน รพ.สต. รพช. ตำบล -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา -ยุทธศาสตร์ ประสาน -พัฒนา คกก.สุขภาพตำบล คุณภาพ Quality -ให้คำปรึกษา -พัฒนา -ร่วมดูแล -ประสานงาน -สนับสนุน นสค. ทีมสุขภาพ กสค อสม/ชุมชน ปัญหาสุขภาพ ดูแล ประสาน สุขภาพ (Health) หมู่บ้าน กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู บริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless) การดูแลสุขภาพ

4 การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับหมู่บ้าน
นสค. รพสต. อสม. กสค. ทีมสุขภาพ หมู่บ้าน -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา - ยุทธศาสตร์ ประสาน ติดตาม/ประเมินผล -พัฒนา -ให้คำปรึกษา -พัฒนา -ร่วมดูแล -ประสานงาน -สนับสนุน -ดำเนินการ คุณภาพ Quality ปัญหาสุขภาพ -จัดการ สุขภาพ (Health) ครัวเรือน กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู การดูแลสุขภาพ บริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google