งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล เขต จังหวัด สสจ. นพ.สสจ. กวป. รพศ. PM คณะทำงาน สาขา.......(1) กลุ่มงานหน.กลุ่ม ภาคีสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล เขต จังหวัด สสจ. นพ.สสจ. กวป. รพศ. PM คณะทำงาน สาขา.......(1) กลุ่มงานหน.กลุ่ม ภาคีสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล เขต จังหวัด สสจ. นพ.สสจ. กวป. รพศ. PM คณะทำงาน สาขา.......(1) กลุ่มงานหน.กลุ่ม ภาคีสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ประเด็น คปสอ. รพช. สสอ. PMคณะทำงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับอำเภอ PMคณะทำงาน ภาคีสุขภาพ ระดับอำเภอ รพ.สต. ภาคีสุขภาพ ระดับตำบล PM คณะทำงาน สาขา.......(1) กลุ่มงานหน.กลุ่ม นสค./ ทันตสุขภาพ อสม.ภาคีสุขภาพ ชุมชน ประชาชน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน

2 คปสอ. สสอ. ภาคี สุขภาพ รพ. สต. รพช. จัดการ - ยุทธศาสตร์ - ประสาน - ติดตามประเมินผล - สนับสนุน - พัฒนา รพ. สต. สสอ อปท / ชุมชน นสค รพช กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู ประสิทธิภาพ (Efficiency) สุขภาพ ( Health ) คุณภาพ Quality อำเภอ - นิเทศ / ติดตาม / กำกับ จัดบริการทุติยภูมิ สนับสนุน จัดบริการปฐมภูมิ ประสานการดูแล - สนับสนุน - ส่วนร่วม บริการสุขภาพ ตำบล การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา คกก. สุขภาพอำเภอ -รับส่งต่อ -ให้คำปรึกษา -ทีมดูแล -สนับสนุน - ประสานงาน - สนับสนุน เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless)

3 รพ สต. สสอ. อปท. / ชุมชน รพ. สต. รพช. - ยุทธศาสตร์ - ประสาน - พัฒนา นสค. ทีม สุขภา พ กสค อสม / ชุมชน ประสิทธิภาพ (Efficiency) สุขภาพ (Health) คุณภาพ Quality ตำบล ดูแล ประสาน หมู่บ้าน การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม + ป้องกัน + รักษา + พื้นฟู คกก. สุขภาพ ตำบล ปัญหาสุขภาพ บริการ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ - เอกภาพ - สร้างคุณค่า - แบ่งปันทรัพยากร - พัฒนา - ให้คำปรึกษา - พัฒนา - ร่วมดูแล - ประสานงาน - สนับสนุน เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless )

4 นสค. รพสต. อสม. กสค. ทีม สุขภาพ - ยุทธศาสตร์ - ประสาน - ติดตาม / ประเมินผล - พัฒนา สุขภาพ(Health) คุณภา พ Quality หมู่บ้าน ครัวเรือน - จัดการ การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับหมู่บ้าน กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค ส่งเสริม + ป้องกัน + รักษา + พื้นฟู ปัญหาสุขภาพ บริการ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ - เอกภาพ - สร้างคุณค่า - แบ่งปันทรัพยากร - พัฒนา - ให้คำปรึกษา - พัฒนา - ร่วมดูแล - ประสานงาน - สนับสนุน - ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงนโยบายบริการสุขภาพลงสู่อำเภอ, ตำบล เขต จังหวัด สสจ. นพ.สสจ. กวป. รพศ. PM คณะทำงาน สาขา.......(1) กลุ่มงานหน.กลุ่ม ภาคีสุขภาพ ระดับจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google