งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

2 หน้าที่และ เป้าหมาย ให้บริการผ่าตัด - ด้วยความถูกต้อง - ปลอดภัย ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน ตามมารฐานวิชาชีพ

3 ขอบเขต ให้บริการ ให้บริการผ่าตัด - ศัลยกรรมกระดูก - สูติ - นรีเวชกรรม - ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด ตา หู ตาม โครงการพิเศษ ทั้งในภาวะปกติและ ฉุกเฉิน

4 ประเด็น คุณภาพที่ สำคัญ ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด มี - การติดเชื้อแผลผ่าตัด สะอาด - การเลื่อนผ่าตัด - การมีสิ่งตกค้างในแผล ผ่าตัด - การระบุ / ผ่าตัดผิด / ลืมผ่าตัด

5 ความท้าทายความเสี่ยง จุดเน้นในการพัฒนา ลดและป้องกัน การติดเชื้อ แผลสะอาด ลดอุบัติการณ์เลื่อนผ่าตัด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การมีสิ่งตกค้างในแผล ผ่าตัด ป้องกันการผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิดวิธี

6 ปริมาณงานและทรัพยากร ผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัด ( ราย )

7 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม 25491551311131261201651251771731641872091845 2550179184201184322199195 1731882024732700 25513182131702322091952001632391602099

8

9

10 ชนิดการผ่าตัดใหญ่ อันดับต้น ตามกลุ่มศัลยกรรม กลุ่ม ศัลยกรร ม ชนิดการผ่าตัด พ. ศ.245 9 พ. ศ.255 0 พ. ศ.25 51 1. สูติ - นรีเวช Cesarean Section (c/s) 481626630 2. ศัลยกรรม กระดูก ORIF with Internal Fixation 143138143 3. ศัลยกรรม ทั่วไป Appendictomy 107114179 4. ผ่าตัด คุมกำเนิด Tubal resection 263247207

11 การผ่าตัดซับซ้อน เสี่ยงสูง ตามกลุ่มศัลยกรรม กลุ่ม ศัลยกรรม การผ่าตัดเสี่ยงสูง ซับซ้อน พ. ศ. 2549 พ. ศ. 2550 พ. ศ. 2551 สูติ - นรีเวช c/s with TAH 111 Expor lap for ectopic 1358 TAH, Vg.hysterectomy 547957 ศัลยกรรม กระดูก เปลี่ยนข้อเทียม ข้อตะโพก, ข้อเข่า 387 ORIF with DHS 131 Laminectomy, Disectomy -55 ศัลยกรม ทั่วไป Cholecystectomy -15 MRM --5

12 เครื่องชี้วัดผลการดำเนินงาน ถูกต้องปลอดภัย

13 พ. ศ. 25 49 พ. ศ. 25 50 พ. ศ. 2551 ห้อง / เครื่องมือ / ทีมไม่ พร้อม 4 ราย 6 ราย 10 ราย ผู้ป่วย / เอกสาร รายงานไม่พร้อม 2 ราย 3 ราย 14 ราย

14 พ. ศ. 2549 พ. ศ. 2550 พ. ศ. 2551 สิ่งตกค้างแผลผ่าตัด 0 ราย การผ่าตัดผิด 0 ราย ผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน ใน 24 ชม. 1 ราย 2 ราย

15

16 กระบวนการหรือ ระบบงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายและคุณภาพ

17 ระบบงานในปัจจุบันที่พัฒนา เสร็จสิ้นแล้ว เรื่องที่ 1. พัฒนาการตรวจนับความครบถ้วน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผ่าตัดเพื่อ ป้องกันการมีสิ่งตกค้างในแผลผ่าตัด เรื่องที่ 2. พัฒนาการระบุตัวผู้ป่วยและการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิด ข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดวิธี และลืมทำผ่าตัด ตามแผนการผ่าตัด เรื่องที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ผ่าตัดไส้ติ่ง เรื่องที่ 4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดคลอด

18 การพัฒนาคุณภาพ ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่ 1. การพัฒนาการป้องกัน การติดเชื้อแผลผ่าตัดในผู้ป่วย ผ่าตัดแผลสะอาดและเปลี่ยนข้อ เทียม เรื่องที่ 2. ลดอุบัติการณ์เลื่อน หรือยกเลิกการผ่าตัด

19 แผนการพัฒนา ต่อเนื่อง พัฒนาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเทียม พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการ ขยายบริการผ่าตัด เพิ่มความพึงพอใจผู้รับริการ ขยายห้องผ่าตัดและจัดหาร เครื่องมือ อุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา พัฒนาบุคลากร

20 พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ผ่าตัดคลอด บริบท การผ่าตัดคลอดเป็นการผ่าตัดที่มากเป็น อันดับ 4 ของ Top 5 การผ่าตัด ปี 2549 = 481 รายปี, 2550 = 626 ราย, ปี 2551 = 630 ราย การผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน ทำ ให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งด้านมารดา และทารก

21 ประเด็นปัญหาและ ความเสี่ยงสำคัญ ด้านมารดา : เสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจนต้องผ่าตัดซ้ำ หรือผ่าเอามดลูกออก ปี 2550 = 1 ราย, ปี 2551 = 1 ราย ด้านทารก : เสี่ยงต่อการระบุตัว ทารกผิด / ไม่ถูกต้อง ปี 2549 พบ 2 ครั้ง, ปี 2550 พบ 1 ครั้ง, ปี 2551 = 0 ครั้ง

22 เป้าหมาย เครื่องชี้วัดที่ สำคัญ ร้อยละของการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด คลอดจนต้องผ่าตัดซ้ำ หรือ ผ่าตัดเอามดลูกออก = 0 จำนวนการส่งต่อหรือระบุตัว ทารกผิดพลาด = 0

23 การติดตามผลลัพท์ เครื่องชี้วัดเป้าห มาย ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ( 10 เดือน ) 1. ร้อยละของผู้ป่วย ผ่าตัดคลอดเกิด ภาวะแทรกซ้อน ต้องผ่าตัดซ้ำ หรือ ผ่าตัดเอามดลูก ออก 00.02 ( 1 ราย ) 0.16 ( 1 ราย ) 0.15 ( 1 ราย ) 2. จำนวนครั้งการส่ง ต่อ หรือระบุตัว ทารกผิด 0 2 ครั้ง 1 ครั้ง 0

24 กระบวนการพัฒนา เพื่อให้ได้คุณภาพ มีการทบทวนร่วมกับ PCT สูติ - นรี และทีมงานห้องผ่าตัดทั้งเชิงระบบและ เมื่อเกิดความเสี่ยงทางคลินิก ได้ ผลลัพท์ 1. จัดทำ care map for c/s ทดลองใช้ ประเมินผลการใช้ ปรับปรุง 3 ครั้ง 2. มีระบบการเตรียมห้องและทีมผ่าตัด ฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลา 3. มีระบบการใช้และสำรองเลือดให้ เพียงพอ 4. มีระบบการตามทีม แจ้งภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถตามทีม เตรียมห้องให้พร้อม ผ่าตัดภายใน 15 นาที

25 5. มีระบบฝึกทีมผ่าตัดโดยใช้ระบบพี่ เลี้ยงจนชำนาญ 6. มีระบบสำรองยาหดรดตัวของมดลูก เพื่อป้องกัน PPH ประจำห้องผ่าตัด 7. มีการติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 8. มีแนวทางการดูแลทารกผ่าตัดคลอด โดยในรายเสี่ยงสูงมีกุมารแพทย์ร่วม รับทารก 9. ในรายทั่วไปมีแพทย์ GP ร่วมรับทารก

26 10. มีระบบการเตรียมพร้อมด้าน อุปกรณ์การรับทารกให้พร้อม 11. มีการทบทวนและซ้อม CPR ในห้อง ผ่าตัด 12. การระบุตัวทารกต้องมีการตรวจสอบ ร่วมกันระหว่างวิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องคลอด ผู้ช่วยรอบนอก งานห้องผ่าตัด 13. มีการค้นหาความเสี่ยง เหตุเกือบ พลาด นำมาทบทวนปรับปรุง ป้องกัน สม่ำเสมอ

27 แผนการพัฒนา ต่อเนื่อง พัฒนาแนวทางการเยี่ยมผู้ป่วย ผ่าตัดคลอดที่มีปัญหาในชุมชน พัฒนาแนวทางการ รับ Refer ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่มีภาวะ ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt งานบริการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google