งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โครงการพัฒนาสารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อการสนับสนุนข้อมูลบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2 ความเป็นมา การใช้ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อการบริหารงบประมาณกองทุนสุขภาพ การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วย

3 การส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ความเป็นมา การส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ISO 5 ส. HA TQM PMQA

4 HA มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร หมวด 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้

5 วัตถุประสงค์ พัฒนาเครื่องมือการประเมินตนเองระบบข้อมูลบริการสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาล มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของโรงพยาบาล ตอบสนองการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

6 ระยะเวลา โครงการต่อเนื่องจากปี 2552 ดำเนินการ 3 ปี – 2554

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปี สรส.สนับสนุนเครื่องมือ ประเมินตนเองระบบข้อมูลสุขภาพ ให้ทุกรพ.นำไปใช้ เผยแพร่ตัวอย่างรูปแบบ การพัฒนาสารสนเทศของรพ. ที่เข้าร่วมโครงการ

8 ปี 2552 แต่งตั้งคณะทำงานฯ สร้าง(ร่าง)แบบประเมินตนเองระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ทดลองใช้ใน 7 รพ. ลงพื้นที่ 5 รพ.(มีค. –พค.52) ปรับ (ร่าง) แบบประเมิน 52

9 7 รพ.ทดลอง ปี 2552 รพ.ขอนแก่น รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี รพ.สุโขทัย รพ.ป่าแดด จ.เชียงราย รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี รพ.บางใหญ่ จ.ลพบุรี

10 แนวคิดโครงการ ปี 2553 เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนา
โรงพยาบาล + ส่วนกลาง ศึกษาประสบการณ์ Site Visit เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนา

11 4 รพ.ปี 2553 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพ.หนองบัวลำภู
รพ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

12 ภารกิจปี 2553 ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานฯ คัดเลือก 4 รพ. (ไม่ซ้ำปี52)
ประชุม 3 ครั้ง ลงพื้นที่ 4 รพ.(เมย.-พค.53) สรส.+คทง.วิเคราะห์ข้อมูล ได้รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศรพ. ได้ข้อเสนอแนะแบบประเมินฯ

13 ภารกิจรพ.ปี 53 วิเคราะห์สถานการณ์สารสนเทศของรพ.
จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 4 รพ. สรุปผลการดำเนินงาน

14 ภารกิจรพ.ปี 53 วิเคราะห์สถานการณ์สารสนเทศของรพ.
- จุดอ่อน จุดแข็ง ก่อนลงพื้นที่ - ใช้ (ร่าง ) แบบประเมินตนเองของ สรส. - รพ.สามารถเพิ่มเติมรายการประเมินได้

15 ภารกิจรพ.ปี 53 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศ
- สรส.สนันสนุนงบดำเนินการ 4 รพ. - รพ.จัดทำโครงการฯพัฒนาสารสนเทศ รองรับงบประมาณจาก สรส. - ใช้สำหรับการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของรพ.

16 ภารกิจรพ.ปี 53 กำหนดส่งมายัง สรส. สรส.ขอข้อมูลก่อนการประชุมครั้งที่2
1. วิเคราะห์สถานการณ์สารสนเทศของรพ. 2. แผนพัฒนาสารสนเทศ และความคืบหน้า ในการดำเนินงาน กำหนดส่งมายัง สรส. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2553 รูปแบบ electronic file

17 ภารกิจรพ.ปี 53 สรุปผลการดำเนินงาน กำหนดส่งมายัง สรส.
- รูปแบบ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา - ผลการดำเนินงานตามแผน - ปัจจัยที่ทำให้ได้ผลสำเร็จ , ปัญหา อุปสรรค - ให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแบบประเมิน กำหนดส่งมายัง สรส. ภายใน มิถุนายน 2553

18 ภารกิจรพ.ปี 53 การลงพื้นที่ - เมษายน 53 = 1 รพ. - พฤษภาคม 53 = 1 รพ.
- มีนาคม 53 = 2 รพ. - เมษายน 53 = 1 รพ. - พฤษภาคม 53 = 1 รพ.

19 ภารกิจรพ.ปี 53 การลงพื้นที่ สัปดาห์ที่ 1-5 - วันเดินทางไป 1 วัน
- มีนาคม 53 = 2 รพ. สัปดาห์ที่ 1-5 - วันเดินทางไป 1 วัน - ดูงานรพ วันเต็ม

20 ภารกิจรพ.ปี 53 การลงพื้นที่ สัปดาห์ที่ 5 (26-30 เมย.)
- เมษายน 53 = 1 รพ. สัปดาห์ที่ 5 (26-30 เมย.)

21 ภารกิจรพ.ปี 53 การลงพื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 (10-14 พค.)
- พฤษภาคม 53 = 1 รพ. สัปดาห์ที่ 2 (10-14 พค.)

22 ผู้ประสานงานโครงการ 1.นางจุติมาพร สาขากูล 2.นางอรสา เข็มปัญญา
1.นางจุติมาพร สาขากูล 2.นางอรสา เข็มปัญญา กลุ่มสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000

23 korasa@health.moph.go.th 081 – 926 3438
ช่องทางการติดต่อ 086 – 081 – โทร , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google