งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล

2 ประเด็นกฎหมาย 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ผู้ ให้บริการ – การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย มี - กลุ่ม ใหญๆ คือ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ( รวมรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ) สิทธิ uc 2. กฎหมายวิชาชีพ 3. กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน – กำลังคน ค่าตอบแทน ระบบข้อมูล การปรับ โครงสร้างกระทรวง งบประมาณ Service Plan 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ผู้ ให้บริการ – การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย มี - กลุ่ม ใหญๆ คือ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ( รวมรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ) สิทธิ uc 2. กฎหมายวิชาชีพ 3. กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน – กำลังคน ค่าตอบแทน ระบบข้อมูล การปรับ โครงสร้างกระทรวง งบประมาณ Service Plan

3 ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (living Will) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ บัญญัติไว้ในมาตรา 12 บุคคลมี สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของชีวิตคน หรือเพื่อยืดการ ทรมานจากการเจ็บป่วยได้.... กฎกระทรวงของ สช. ได้ออกแนวทาง ปฎิบัติ มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 พค พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ บัญญัติไว้ในมาตรา 12 บุคคลมี สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของชีวิตคน หรือเพื่อยืดการ ทรมานจากการเจ็บป่วยได้.... กฎกระทรวงของ สช. ได้ออกแนวทาง ปฎิบัติ มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 พค. 2554

4 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เมื่อมีผู้ขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯมา ขอทำที่สถานพยาบาล – พยาบาลอำนวยความสะดวก แต่ไม่ได้ ชี้ชวนให้ทำ – พยาบาลผู้จัดการรายกรณีไม่ควรเซนต์ เป็นพยานในหนังสือฯ – ให้คำแนะนำกรณีการปฏิบัติตามหนังสือ แสดงเจตนา – ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเป็นผลให้หนีงสือ แสดงเจตนาต้องยกเลิกไว้ก่อนจนกว่า จะพ้นสภาพตั้งครรภ์ เมื่อมีผู้ขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯมา ขอทำที่สถานพยาบาล – พยาบาลอำนวยความสะดวก แต่ไม่ได้ ชี้ชวนให้ทำ – พยาบาลผู้จัดการรายกรณีไม่ควรเซนต์ เป็นพยานในหนังสือฯ – ให้คำแนะนำกรณีการปฏิบัติตามหนังสือ แสดงเจตนา – ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเป็นผลให้หนีงสือ แสดงเจตนาต้องยกเลิกไว้ก่อนจนกว่า จะพ้นสภาพตั้งครรภ์

5 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) เมื่อผู้มารับบริการเข้ารักษาใน โรงพยาบาล – ไม่ควรไปถามหา living will เป็นเรื่องที่ผู้ป่วย หรือญาตินำมาให้ – สำเนาหนังสือไว้ในเวชระเบียน ฉบับจริงให้ เก็บไว้กับผู้ป่วยหรือญาติ – แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ง่าหนังสือฯจะ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจ ด้วยวาจาก็ได้ – แพทย์เป็นผู้อธิบายความเป็นไปของภาวะโรค – หนังสือแสดงเจตนานำมาปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยอยู่ ในวาระสุดท้าย เมื่อผู้มารับบริการเข้ารักษาใน โรงพยาบาล – ไม่ควรไปถามหา living will เป็นเรื่องที่ผู้ป่วย หรือญาตินำมาให้ – สำเนาหนังสือไว้ในเวชระเบียน ฉบับจริงให้ เก็บไว้กับผู้ป่วยหรือญาติ – แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ง่าหนังสือฯจะ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจ ด้วยวาจาก็ได้ – แพทย์เป็นผู้อธิบายความเป็นไปของภาวะโรค – หนังสือแสดงเจตนานำมาปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยอยู่ ในวาระสุดท้าย

6 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) การแจ้งข่าวร้าย – ควรให้แพทย์เป็นผู้แจ้งข่าวร้าย หรือถ้า เป็นพยาบาลควรได้รับการฝึกอบรมใน การแจ้งข่าวร้าย การพิสูจน์หนังสือว่าเป็นของจริง กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติในเรื่องนี้ว่า ให้ดำเนินการโดยคณะบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วยรองฯบริหาร แพทย์ เจ้าของ และนิติกร แต่แนวปฎิบัติของ แพทยสภาให้ญาติใช้กระบวนการทาง ศาล การแจ้งข่าวร้าย – ควรให้แพทย์เป็นผู้แจ้งข่าวร้าย หรือถ้า เป็นพยาบาลควรได้รับการฝึกอบรมใน การแจ้งข่าวร้าย การพิสูจน์หนังสือว่าเป็นของจริง กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติในเรื่องนี้ว่า ให้ดำเนินการโดยคณะบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วยรองฯบริหาร แพทย์ เจ้าของ และนิติกร แต่แนวปฎิบัติของ แพทยสภาให้ญาติใช้กระบวนการทาง ศาล

7 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไร บ้าง ( ต่อ ) การวินิจฉับภาวะสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนว ปฎิบัติให้ใช้คณะบุคคล โดย ประกอบด้วยแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ( ซึ่งอาจเชิญจาก โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล ทั่วไป กรณีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ชุมชน และนิติกรของโรงพยาบาล หรือของจังหวัด ถ้าดำเนินการไม่ได้ ก็ให้ส่งต่อ การวินิจฉับภาวะสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนว ปฎิบัติให้ใช้คณะบุคคล โดย ประกอบด้วยแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ( ซึ่งอาจเชิญจาก โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล ทั่วไป กรณีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ชุมชน และนิติกรของโรงพยาบาล หรือของจังหวัด ถ้าดำเนินการไม่ได้ ก็ให้ส่งต่อ

8 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) การถอดถอนกรณีที่ญาตินำหนังสือฯ มาแสดงในกรณีที่ผู้ป่วยภาวะสุดท้าย ได้มีการรักษาไประยะหนึ่งแล้ว – แนวปฎิบ้ติของแพทยสภาไม่ให้มีการ ดำเนินการถอดถอน แม้จะไม่เป็นไปตาม หนังสือแสดงเจตนา – การดำเนินการใดๆให้ญาติได้รับรู้และ เห็นพ้องต้องกัน ( อาจให้มีการทำเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ ) การถอดถอนกรณีที่ญาตินำหนังสือฯ มาแสดงในกรณีที่ผู้ป่วยภาวะสุดท้าย ได้มีการรักษาไประยะหนึ่งแล้ว – แนวปฎิบ้ติของแพทยสภาไม่ให้มีการ ดำเนินการถอดถอน แม้จะไม่เป็นไปตาม หนังสือแสดงเจตนา – การดำเนินการใดๆให้ญาติได้รับรู้และ เห็นพ้องต้องกัน ( อาจให้มีการทำเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ )


ดาวน์โหลด ppt บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google