งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล

2 ประเด็นกฎหมาย 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ผู้ ให้บริการ – การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย มี - กลุ่ม ใหญๆ คือ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ( รวมรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ) สิทธิ uc 2. กฎหมายวิชาชีพ 3. กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน – กำลังคน ค่าตอบแทน ระบบข้อมูล การปรับ โครงสร้างกระทรวง งบประมาณ Service Plan 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ผู้ ให้บริการ – การเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ป่วย มี - กลุ่ม ใหญๆ คือ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ ( รวมรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ) สิทธิ uc 2. กฎหมายวิชาชีพ 3. กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน – กำลังคน ค่าตอบแทน ระบบข้อมูล การปรับ โครงสร้างกระทรวง งบประมาณ Service Plan

3 ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (living Will) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 12 บุคคลมี สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของชีวิตคน หรือเพื่อยืดการ ทรมานจากการเจ็บป่วยได้.... กฎกระทรวงของ สช. ได้ออกแนวทาง ปฎิบัติ มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 พค. 2554 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 บัญญัติไว้ในมาตรา 12 บุคคลมี สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ สุดท้ายของชีวิตคน หรือเพื่อยืดการ ทรมานจากการเจ็บป่วยได้.... กฎกระทรวงของ สช. ได้ออกแนวทาง ปฎิบัติ มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 พค. 2554

4 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เมื่อมีผู้ขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯมา ขอทำที่สถานพยาบาล – พยาบาลอำนวยความสะดวก แต่ไม่ได้ ชี้ชวนให้ทำ – พยาบาลผู้จัดการรายกรณีไม่ควรเซนต์ เป็นพยานในหนังสือฯ – ให้คำแนะนำกรณีการปฏิบัติตามหนังสือ แสดงเจตนา – ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเป็นผลให้หนีงสือ แสดงเจตนาต้องยกเลิกไว้ก่อนจนกว่า จะพ้นสภาพตั้งครรภ์ เมื่อมีผู้ขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯมา ขอทำที่สถานพยาบาล – พยาบาลอำนวยความสะดวก แต่ไม่ได้ ชี้ชวนให้ทำ – พยาบาลผู้จัดการรายกรณีไม่ควรเซนต์ เป็นพยานในหนังสือฯ – ให้คำแนะนำกรณีการปฏิบัติตามหนังสือ แสดงเจตนา – ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเป็นผลให้หนีงสือ แสดงเจตนาต้องยกเลิกไว้ก่อนจนกว่า จะพ้นสภาพตั้งครรภ์

5 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) เมื่อผู้มารับบริการเข้ารักษาใน โรงพยาบาล – ไม่ควรไปถามหา living will เป็นเรื่องที่ผู้ป่วย หรือญาตินำมาให้ – สำเนาหนังสือไว้ในเวชระเบียน ฉบับจริงให้ เก็บไว้กับผู้ป่วยหรือญาติ – แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ง่าหนังสือฯจะ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจ ด้วยวาจาก็ได้ – แพทย์เป็นผู้อธิบายความเป็นไปของภาวะโรค – หนังสือแสดงเจตนานำมาปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยอยู่ ในวาระสุดท้าย เมื่อผู้มารับบริการเข้ารักษาใน โรงพยาบาล – ไม่ควรไปถามหา living will เป็นเรื่องที่ผู้ป่วย หรือญาตินำมาให้ – สำเนาหนังสือไว้ในเวชระเบียน ฉบับจริงให้ เก็บไว้กับผู้ป่วยหรือญาติ – แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ง่าหนังสือฯจะ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจ ด้วยวาจาก็ได้ – แพทย์เป็นผู้อธิบายความเป็นไปของภาวะโรค – หนังสือแสดงเจตนานำมาปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยอยู่ ในวาระสุดท้าย

6 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) การแจ้งข่าวร้าย – ควรให้แพทย์เป็นผู้แจ้งข่าวร้าย หรือถ้า เป็นพยาบาลควรได้รับการฝึกอบรมใน การแจ้งข่าวร้าย การพิสูจน์หนังสือว่าเป็นของจริง กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติในเรื่องนี้ว่า ให้ดำเนินการโดยคณะบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วยรองฯบริหาร แพทย์ เจ้าของ และนิติกร แต่แนวปฎิบัติของ แพทยสภาให้ญาติใช้กระบวนการทาง ศาล การแจ้งข่าวร้าย – ควรให้แพทย์เป็นผู้แจ้งข่าวร้าย หรือถ้า เป็นพยาบาลควรได้รับการฝึกอบรมใน การแจ้งข่าวร้าย การพิสูจน์หนังสือว่าเป็นของจริง กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติในเรื่องนี้ว่า ให้ดำเนินการโดยคณะบุคคล ซึ่ง ประกอบด้วยรองฯบริหาร แพทย์ เจ้าของ และนิติกร แต่แนวปฎิบัติของ แพทยสภาให้ญาติใช้กระบวนการทาง ศาล

7 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไร บ้าง ( ต่อ ) การวินิจฉับภาวะสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนว ปฎิบัติให้ใช้คณะบุคคล โดย ประกอบด้วยแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ( ซึ่งอาจเชิญจาก โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล ทั่วไป กรณีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ชุมชน และนิติกรของโรงพยาบาล หรือของจังหวัด ถ้าดำเนินการไม่ได้ ก็ให้ส่งต่อ การวินิจฉับภาวะสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนว ปฎิบัติให้ใช้คณะบุคคล โดย ประกอบด้วยแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ( ซึ่งอาจเชิญจาก โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาล ทั่วไป กรณีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ชุมชน และนิติกรของโรงพยาบาล หรือของจังหวัด ถ้าดำเนินการไม่ได้ ก็ให้ส่งต่อ

8 พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ( ต่อ ) การถอดถอนกรณีที่ญาตินำหนังสือฯ มาแสดงในกรณีที่ผู้ป่วยภาวะสุดท้าย ได้มีการรักษาไประยะหนึ่งแล้ว – แนวปฎิบ้ติของแพทยสภาไม่ให้มีการ ดำเนินการถอดถอน แม้จะไม่เป็นไปตาม หนังสือแสดงเจตนา – การดำเนินการใดๆให้ญาติได้รับรู้และ เห็นพ้องต้องกัน ( อาจให้มีการทำเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ ) การถอดถอนกรณีที่ญาตินำหนังสือฯ มาแสดงในกรณีที่ผู้ป่วยภาวะสุดท้าย ได้มีการรักษาไประยะหนึ่งแล้ว – แนวปฎิบ้ติของแพทยสภาไม่ให้มีการ ดำเนินการถอดถอน แม้จะไม่เป็นไปตาม หนังสือแสดงเจตนา – การดำเนินการใดๆให้ญาติได้รับรู้และ เห็นพ้องต้องกัน ( อาจให้มีการทำเป็น ลายลักษณ์อักษรไว้ )


ดาวน์โหลด ppt บริการพยาบาล ด้วยใจ ให้เข้าถึง สิทธิ ไม่ผิด กฎหมาย ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยสำนักการ พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google