งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย Emergency Medical Services ( EMS) Emergency Medical Services ( EMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย Emergency Medical Services ( EMS) Emergency Medical Services ( EMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย Emergency Medical Services ( EMS) Emergency Medical Services ( EMS)

2 1. สำนักงานระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน อยู่ที่ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย เป็นภารกิจ หนึ่งในกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 2. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัด สุโขทัย อยู่ที่ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบ บริการ การแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547

3 3. เครือข่ายในการดำเนินงาน หน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) 10 หน่วย

4 หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน ( BLS) 22 หน่วย

5 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 56 หน่วย

6 ผังการดำเนินงานระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัย โทรแจ้งเหตุ สายด่วน 1669, สายตรง EMS ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ โรงพยาบาลสุโขทัย (0- 5561-0280) จุดเกิด เหตุ ศูนย์กู้ชีพ รพท., รพช. / กู้ภัย / อาสาสมัครกู้ ชีพ นำส่ง โรงพยาบาล ที่เหมาะสม / รักษาได้ 1 2 5 4 3 สำนักระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย ระบบ ข้อมูล

7 การแบ่งพื้นที่การให้บริการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ตาม อำเภอ ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเป็นแม่ ข่ายและมีหน่วย ปฏิบัติการพื้นฐาน / ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นลูก ข่าย เขตเมือง โรงพยาบาลสุโขทัย เป็นแม่ข่าย มีหน่วย ปฏิบัติการพื้นฐาน 6 หน่วยรับผิดชอบตาม โซนมีการจัดประชุม เพื่อแบ่งโซน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550

8 ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา

9 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน

10 2. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน สถานีอนามัยทุกแห่ง 3. อบรมให้ฟื้นฟูความรู้ หน่วยกู้ภัย

11 4. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เทศบาล / อบต.

12 5. ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานของ อบต./ เทศบาล 6. ประชุมอบรมการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นสูง 7-9 มีค.50

13 7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ บริหารจัดการ, การประสาน, ควบคุมกำกับและเสนอแนว ทางการดำเนินงาน ( 6 กรกฎาคม 2550) ร่วมกับ สปสช. เขตพื้นที่ พิษณุโลก สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วยปฏิบัติการทุกระดับ

14 8. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น อบต. วังทอง อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย 9. พัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ พัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาการส่งต่อจังหวัด สุโขทัย 2 ครั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2550 วันที่ 20 กรกฎาคม 2550

15 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

16 สนับสนุนเสื้อ, กรวย สะท้อน แสง

17 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์ รับแจ้งเหตุและสั่งการ

18 อำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยาย เครือข่ายลงสู่ อบต.

19 อำเภอสวรรคโลก ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยาย เครือข่ายลงสู่ อบต.

20 หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โรงพยาบาลศรี สังวรสุโขทัย สายตรง 0-5568- 1331 หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โรงพยาบาลศรี สังวรสุโขทัย สายตรง 0-5568- 1331 กู้ชีพศรีสังวร อำเภอศรีสำโรง ประชาสัมพันธ์ 1669

21 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและโรงพยาบาล ศรีสัชนาลัยออกให้บริการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ที่ ตำบลบ้านตึกและบ้านดง ย่าปา จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ - ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ 50 คน - รักษาและนำส่ง 17 คน - ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลอื่น 1 คน

22 โรงพยาบาลสุโขทัยจัดทีมให้บริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม ที่บ้านน้ำต๊ะ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2549

23 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 ธ. ค. 49


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย Emergency Medical Services ( EMS) Emergency Medical Services ( EMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google