งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว Individualized Family Service Plan IFSP ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว Individualized Family Service Plan IFSP ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว Individualized Family Service Plan IFSP ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

2 ขั้นตอนกระบวนการปรับเปลี่ยนทางอารมณ์ ของผู้ปกครอง ตั้งแต่รู้ว่ามีลูกพิการ ตกใจ ปฏิเสธ โกรธ เศร้า ไม่ตอบสนอง เรียบเรียงความคิด ยอมรับ

3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยครอบครัว รูปแบบที่ 1 ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Model) รูปแบบที่ 2 การส่งต่อความรู้ (Transplant Model) รูปแบบที่ 3 ผู้ปกครองเป็นลูกค้าที่มารับบริการ (Consumer Model) รูปแบบที่ 4 การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง กับผู้เชี่ยวชาญ (Partnership Model )

4 หลักการสำคัญของ IFSP 1.ตระหนักว่าครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต 2.อื้ออำนวยให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3.รู้และเข้าใจถึงศาสนา วัฒนธรรมและฐานะทางการ เงินของครอบครัว 4.เข้าใจถึงจุดแข็งและความแตกต่างของวิถีชีวิต ของแต่ละครอบครัว 5.ครอบครัวได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วย ในการตัดสินใจช่วยเหลือ 6.ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการที่จำเป็น ของเด็กและครอบครัว 7.จัดหาบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัว 8.จัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำการประเมิน รักษา แนะนำ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ

5 9.จัดให้มีบริการสนับสนุนและบรรเทาความเครียด ด้านอารมณ์ การเงิน การศึกษา การ รักษาพยาบาลแก่ครอบครัว 10.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายของผู้ปกครอง 11.เคารพสิทธิของครอบครัวในการเลือกรับบริการ 12.จัดทำแผนการช่วยเหลือตามลำดับและตรงตาม ความต้องการของครอบครัว 13.มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ เป็นประโยชน์ต่อเด็ก หลักการสำคัญของ IFSP

6 ความหมาย The Nebraska Department of Education (2004) “เป็นแผนที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเกิด จากกระบวนการประชุมกันระหว่างครอบครัวและ นักวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด ถึง 3 ขวบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายด้าน การศึกษาพิเศษ”

7 กระบวนการให้บริการ IFSP

8 1

9 1.ขั้นตอนการส่งต่อ(Referral) เพื่อประสานการรับ บริการ คำนึงถึงการยินยอมจากครอบครัวและประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ

10 2

11 2. ครอบครัวเด็กพบผู้ประสานงานเพื่อ รับบริการในครั้งแรก ครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ พูดถึงปัญหาความต้องการของเด็ก ผู้ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ และการให้บริการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่ม บทบาทหน้าที่ของครอบครัว

12 3

13 3. ทีมสหวิชาการ (นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักตรวจ การได้ยิน พยาบาล แพทย์ ฯลฯ) ประเมินความสามารถพื้นฐาน/ พัฒนาการ

14 4

15 4. ประชุมทีมสหวิทยาการ เพื่อจัดทำร่าง IFSP

16 4

17 5. ชี้แจงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลผลการประเมินกับครอบครัว

18 ถ้าครอบครัว ไม่เห็นด้วย ส่งต่อเพื่อรับบริการอื่นหรือ ออกจากบริการส่งต่อเพื่อรับบริการอื่นหรือ ออกจากบริการ ถ้าครอบครัว เห็นด้วย จัดทำแผนให้บริการเฉพาะครอบครัว

19 4

20 6. การจัดตั้งทีมให้บริการ ได้แก่ 6.1 ครอบครัว พ่อแม่ เพราะมีข้อมูล รับรู้ความ ต้องการ ของเด็ก และเป็นผู้ตัดสินใจรับบริการ 6.2 สมาชิกในครอบครัวคนอื่นที่พ่อแม่พิจารณาเห็น ว่ามีส่วนช่วยในการดูแลเด็ก 6.3 บุคคลอื่นที่พ่อแม่เห็นว่ามีส่วนสนับสนุนการ ให้บริการตาม IFSP 6.4 ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบหลักในการ จัดทำ IFSP 6.5 ผู้ประเมินความสามารถ/พัฒนาการของเด็ก 6.6 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น แพทย์ นักแก้ไขการพูด ฯลฯ

21 4

22 7. การประเมินโดยละเอียด ก่อนการให้บริการตาม IFSP รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การประเมิน และสัมภาษณ์ เช่น ความสามารถหรือพัฒนาการเด็ก กิจวัตรประจำวันของเด็กและครอบครัว ความสามารถของครอบครัวในการดูแลเด็ก สภาพแวดล้อมของเด็ก โอกาสในการใช้สิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ เช่น สนามหญ้า เพื่อใช้ฝึกการคลาน การนั่งบนกะบะทราย ปัญหาและความต้องการของครอบครัว จุดแข็งและสิ่งที่สามารถช่วยสนับสนุน ครอบครัวให้เผชิญกับปัญหา

23 4

24 8. ประชุมทีมผู้ให้บริการ เพื่อวางแผนการให้บริการ โดย คำนึงถึง -ความสะดวกของครอบครัว วัฒนธรรม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายใน ครอบครัว -ลำดับความสำคัญของกิจกรรม -กำหนดกิจวัตรประจำวัน การเก็บ รวบรวมข้อมูล การกำหนดกำหนด เป้าหมายและแผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกัน

25 4

26 9. เริ่มแผนการบริการตามแผน ภายใน 5 วันหลังการ ได้รับการยินยอมจาก ครอบครัว ซึ่งครอบครัว มีสิทธิปฏิเสธแผนฯได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม

27 4

28 10. ทบทวน IFSPภายใน 6 เดือน หรือตามเหมาะสม

29 4

30 10. ออกจากบริการ เมื่อ บุคลากรลงความเห็น ตรงกัน เด็กมีพัฒนาการก้าวหน้า ตามเป้าหมาย ผู้ปกครองตัดสินใจไม่รับ บริการต่อ อายุเกิน

31 องค์ประกอบของ IFSP 1.ระดับพัฒนาการของเด็ก 2.การรวบรวมความต้องการจำเป็น 3.การกำหนดเป้าหมาย และ เกณฑ์การชี้วัดความสำเร็จ 4.บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 5.บริการที่เหมาะสมกับแต่ละ ครอบครัว

32 6.ระบุวันเริ่มรับบริการ ช่วง ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ สำหรับให้บริการ 7.ระบุชื่อผู้ประสานงาน 8.การเตรียมการเพื่อนำไปสู่ การปรับแผนครั้งต่อไป องค์ประกอบของ IFSP

33 ประโยชน์ของ IFSP 1.มีแนวทางในการพัฒนาเด็กอย่างถูกวิธี 2.ครอบครัวทราบเกี่ยวกับบริการ สถานที่ ระยะเวลาและกระบวนการช่วยเหลือ 3.ครอบครัวได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วน ร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 4.ครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ พัฒนาการและความต้องการของเด็ก 5.ทำให้เกิดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทีมงาน ในการช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

34 Individual Family Services Plan : IFSP ตัวอย่างกิจกรรมใน แผนการให้บริการช่วยเหลือ เฉพาะครอบครัว

35

36 วิ่งซุกซนไปมาอยู่ไม่นิ่ง ไม่สบตา ไม่มีภาษาพูด ไม่ชอบตัดเล็บ และไม่ชอบสวมหมวก มักจะเดินหมุนตัวเองอยู่ เสมอคุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้อง ดูแลอย่างไร กรณีศึกษา น้องอาร์ม เป็นเด็กชายอายุ 5 ขวบ

37 น้องเจน อายุ 4 ขวบ เดินไปมาแต่ไม่ คล่องแคล่วมักเดินชน สิ่งกีดขวางไม่รู้จักเจ็บ ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว สบตาน้อย ไม่สนใจ ใคร พูด และสื่อสารโดย ภาษาท่าทางยังไม่ได้ เดินได้ตอนอายุ 2 ขวบ คุณหมอบอกว่า น้องเป็นออทิสติก

38

39

40 รอยเท้า ลูกบอลห้อยติดเพดาน

41 ถังกลิ้ง PVC ฝึกการทรงตัวและ รับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย

42 เปลญวน เก้าอี้หมุน

43 รถบั๊ม ลวดมัดล้อติดกับไม้

44 เกม ข้าวต้มมัด กลิ้งลูกกลม เสียบหลัก

45

46

47

48 จ๊ะเอ๋ ! กระตุ้นการสบตา

49 ทักษะทางสติปัญญา

50 ต่อตัวอักษร ฝึกการนับ รู้จักสีต่าง ๆ

51 ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ตัดหลอดดูด ความเข้าใจและการใช้ภาษา

52 กระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อบริเวณปาก การเป่า การดูด

53 ทักษะทางวิชาการ

54 1 2 3 พอ ! เดี๋ยวเค็ม ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว Individualized Family Service Plan IFSP ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google