งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ สุพิตรา เศลวัตนะ กุล ธิดารัตน์ คณึง เพียร วัชรีวงศ์ หวังมั่น ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ฝนทอง จิตจำนง กรวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ สุพิตรา เศลวัตนะ กุล ธิดารัตน์ คณึง เพียร วัชรีวงศ์ หวังมั่น ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ฝนทอง จิตจำนง กรวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ สุพิตรา เศลวัตนะ กุล ธิดารัตน์ คณึง เพียร วัชรีวงศ์ หวังมั่น ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ฝนทอง จิตจำนง กรวรรณ ผมทอง คณะทำงาน : ผู้นำ เสนอ

2 การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ กิจกรรมหรือ โครงการ ให้บริการแก่ สังคมภายนอก สถาบันการศึกษา หรือเป็นบริการที่ จัดในสถาบัน การศึกษาโดยมี บุคคล ภายนอกเข้ามา ใช้บริการ ( สกอ., 2553 ) ความหมาย การบริการ วิชาการ

3 การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ การที่สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ ในฐานะเป็นที่พึ่งของ ชุมชนและสังคม เป็น แหล่งอ้างอิงทาง วิชาการหรือทำหน้าที่ ใดที่มีผลต่อการพัฒนา ชุมชนในด้านวิชาการ หรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็ง ของประเทศชาติและ นานาชาติ บริการ วิชาการเป็นการบริการ ที่มีค่าตอบแทนหรือ บริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้และ ประสบการณ์มาใช้ พัฒนาหรือบูรณาการ เข้ากับการเรียนการ สอนและการวิจัย ( สกอ.,2553) ความหมาย การบริการ วิชาการ

4 2 ลักษณะบริการ. บริการภายใน หน่วยงาน. บริการ ภายนอก หน่วยงาน ระบบและกลไกการบริการ วิชาการแก่สังคม ระบบใช้ขั้นตอนวงจร คุณภาพเดมมิ่ง PDCA P กำหนดแนวทางให้บริการ ตามนโยบายหน่วยงาน และวางแผนจัดทำ โครงการ กิจกรรมบริการ วิชาการ D ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ C ตรวจสอบและประเมิน การดำเนินงาน A พัฒนาและปรับปรุงระบบ และกลไกในการ ดำเนินงาน การบริหาร จัดการ 4Ms Man, Money, Material, Management = การบริหาร เชิงกลยุทธ์

5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ แก่สังคม : วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA D ดำเนินงาน ตามแผนที่ กำหนดไว้ C ตรวจสอบ และประเมิน การ ดำเนินงาน P กำหนด แนวทาง ให้บริการ ตาม นโยบาย หน่วยงาน และ วางแผน จัดทำ โครงการ กิจกรรม บริการ วิชาการ A พัฒนา และ ปรับปรุง ระบบและ กลไกใน การ ดำเนินงาน ActPlan DoCheck

6 หลักการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี 1. ด้านการบริหาร ; ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและ สถานการณ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Participative Management ) การบริหาร ทรัพยากร ( คน งาน เงิน ของ ) ผุ้บริหารที่ เอื้ออำนวยและสนับสนุน 2. ด้านความรู้ ; ต้องรู้ระเบียบ ต้องใช้ เทคโนโลยีเป็น ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ; ประสานงานไม่เป็น ทางการ, พูดคุยสร้างความเข้าใจ, ให้ความ เคารพยอมรับผู้อื่น ใจกว้างและจริงใจ, การ เปิดใจเป็นเรื่องสำคัญ, มีทัศนคติที่ดีต่อ ผู้อื่นและงานบริการ

7 หลักการบริหารจัดการงาน บริการวิชาการที่ดี 4. ด้านปฏิบัติงาน ; จัดลำดับงาน ตรงต่อเวลา Boundary ( การปกครอง ), Update ข้อมูล ใช้ IT เพิ่มประสิทธิภาพงาน, กล้าเสนอแนะเพื่อการ พัฒนางาน 5. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ; อย่ายึดติดกับคน พัฒนาคนได้, กำหนด JOB DISCRIPTION มอบหมายงาน, พัฒนาบุคลากร, สนับสนุนบุคคล ให้ก้าวหน้า, ประเมินผลปฏิบัติงานถูกต้องเป็น ธรรม,empowerment ผู้ปฏิบัติงานและฝ่าย สนับสนุน, เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 6. ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ; ผู้บริหาร และทีมงานมีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ร่วมแรง ร่วมใจ

8 หลักการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การบริการที่ดี Service mind : ใครเป็นผู้ ให้บริการ, ให้กับใคร, บริการอะไร, ให้บริการอย่างไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่ ช่วยเหลือหรือให้บริการผู้อื่นเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการ ผู้อื่น คือ ลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ พัฒนาสมรรถนะบริการที่ดี มิติ ( Dimension ) ที่ใช้พิจารณาสมรรถนะ บริการที่ดีมี 2 มิติ คือ - ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ - ระดับของความพยายามในการให้บริการ

9 สมรรถนะบริการที่ดี สมรรถนะบริการที่ดีอาจใช้ชื่ออื่น ๆ เช่น การเน้นการให้ความช่วยเหลือและบริการ (Helping and Service Orientation) การเน้นความต้องการของผู้รับบริการ (Focus on the Client’s Needs) การใส่ใจต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Attention to Customer Satisfaction)

10 สมรรถนะบริการที่ดีมีความเชื่อมโยงกับ สมรรถนะอื่น ได้แก่ การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Understanding) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Technical Expertise) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building)

11 สรุปสาระการจัดการความรู้การบริหาร จัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็น เลิศ INPUTPROCESSOUTPUT Deming’s cycle PlanDoCheckAct - นโยบาย เครือข่ายเขต สุขภาพ - พันธกิจ ; การ เรียนการสอน วิจัย บริการ วิชาการ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรร ม - ความต้องการ ลูกค้า สังคม ชุมชน อื่นๆ - ผลผลิตตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ งานบริการวิชาการ - ผลงานบูรณาการ บริการวิชาการ กัน พันธกิจต่างๆ ; การ เรียนการสอน วิจัย ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม - ความพึงพอใจ ของลูกค้า สังคม ชุมชน อื่นๆ

12 สรุปสาระการจัดการความรู้การบริหาร จัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็น เลิศ INPUTPROCESSOUTPUT Deming’s cycle PlanDoCheckAct OUT COME เอกลักษณ์ สถาบัน อัตลักษณ์ บัณฑิต

13

14 ประมวลจากความรู้และประสบการณ์ทำงานของทีมงานบริการ วิชาการ วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ และแหล่งอ้างอิงจาก http://www.km.nida.ac.th online 24 June 57www.km http://www.gotoknow.org/posts/437182http://www.gotoknow.org/posts/437182 online 24 June57


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร จัดการงาน บริการ วิชาการสู่ ความเป็น เลิศ สุพิตรา เศลวัตนะ กุล ธิดารัตน์ คณึง เพียร วัชรีวงศ์ หวังมั่น ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ฝนทอง จิตจำนง กรวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google