งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
สุพิตรา เศลวัตนะกุล ธิดารัตน์ คณึงเพียร วัชรีวงศ์ หวังมั่น ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ฝนทอง จิตจำนง กรวรรณ ผมทอง คณะทำงาน:ผู้นำเสนอ

2 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเป็นบริการที่จัดในสถาบัน การศึกษาโดยมีบุคคล ภายนอกเข้ามาใช้บริการ(สกอ.,2553) ความหมาย การบริการวิชาการ

3 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทำหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ บริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนหรือบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย(สกอ.,2553) ความหมาย การบริการวิชาการ

4 2ลักษณะบริการ .บริการภายในหน่วยงาน .บริการภายนอกหน่วยงาน
2ลักษณะบริการ .บริการภายในหน่วยงาน .บริการภายนอกหน่วยงาน ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ระบบใช้ขั้นตอนวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA P กำหนดแนวทางให้บริการตามนโยบายหน่วยงาน และวางแผนจัดทำโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ D ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ C ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน A พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ 4Ms Man, Money, Material, Management =การบริหารเชิงกลยุทธ์ Method/Managementวิธี/การจัดการ

5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม :วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA
Act A พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินงาน Plan P กำหนดแนวทางให้บริการตามนโยบายหน่วยงาน และวางแผนจัดทำโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ Do D ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ Check C ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน

6 หลักการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี
ด้านการบริหาร ; ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสถานการณ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) การบริหารทรัพยากร(คน งาน เงิน ของ) ผุ้บริหารที่เอื้ออำนวยและสนับสนุน ด้านความรู้ ; ต้องรู้ระเบียบ ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์;ประสานงานไม่เป็นทางการ, พูดคุยสร้างความเข้าใจ ,ให้ความเคารพยอมรับผู้อื่น ใจกว้างและจริงใจ,การเปิดใจเป็นเรื่องสำคัญ, มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นและงานบริการ การไม่ยอมเปิดใจ เป็นปัญหา อุปสรรคในการเรียนรู้

7 หลักการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี
ด้านปฏิบัติงาน;จัดลำดับงาน ตรงต่อเวลา Boundary (การปกครอง), Update ข้อมูล ใช้ITเพิ่มประสิทธิภาพงาน, กล้าเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ; อย่ายึดติดกับคน พัฒนาคนได้, กำหนดJOB DISCRIPTIONมอบหมายงาน,พัฒนาบุคลากร,สนับสนุนบุคคลให้ก้าวหน้า,ประเมินผลปฏิบัติงานถูกต้องเป็นธรรม,empowerment ผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายสนับสนุน,เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม;ผู้บริหารและทีมงานมีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ร่วมแรงร่วมใจ

8 หลักการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
หลักการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การบริการที่ดี Service mind :ใครเป็นผู้ให้บริการ,ให้กับใคร, บริการอะไร, ให้บริการอย่างไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่ ช่วยเหลือหรือให้บริการผู้อื่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ผู้อื่น คือ ลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ พัฒนาสมรรถนะบริการที่ดี มิติ (Dimension)ที่ใช้พิจารณาสมรรถนะบริการที่ดีมี 2 มิติ คือ - ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ - ระดับของความพยายามในการให้บริการ

9 สมรรถนะบริการที่ดี สมรรถนะบริการที่ดีอาจใช้ชื่ออื่น ๆ เช่น
การเน้นการให้ความช่วยเหลือและบริการ (Helping and Service Orientation) การเน้นความต้องการของผู้รับบริการ (Focus on the Client’s Needs) การใส่ใจต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Attention to Customer Satisfaction)

10 สมรรถนะบริการที่ดีมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะอื่น ได้แก่
สมรรถนะบริการที่ดีมีความเชื่อมโยงกับสมรรถนะอื่น ได้แก่ การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Understanding) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Technical Expertise) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building)

11 สรุปสาระการจัดการความรู้การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
INPUT PROCESS OUTPUT Deming’s cycle Plan Do Check Act -นโยบาย เครือข่ายเขตสุขภาพ -พันธกิจ ; การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -ความต้องการลูกค้า สังคม ชุมชน อื่นๆ -ผลผลิตตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงานบริการวิชาการ -ผลงานบูรณาการบริการวิชาการ กันพันธกิจต่างๆ ; การเรียนการสอน วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -ความพึงพอใจของลูกค้า สังคม ชุมชน อื่นๆ

12 สรุปสาระการจัดการความรู้การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
INPUT PROCESS OUTPUT OUT COME เอกลักษณ์สถาบัน อัตลักษณ์บัณฑิต Deming’s cycle Plan Do Check Act

13 ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

14 ประมวลจากความรู้และประสบการณ์ทำงานของทีมงานบริการวิชาการ
วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ และแหล่งอ้างอิงจาก online 24 June 57 online 24 June57


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google