งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 ม.2 รหัส ง 22204 หน่วยที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ใบงานที่ 1 คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 ม.2 รหัส ง 22204 หน่วยที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ใบงานที่ 1 คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 ม.2 รหัส ง 22204 หน่วยที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ใบงานที่ 1 คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจาก ใบความรู้ หรือ สืบค้นจาก อินเทอร์เน็ต คะแนนเต็ม 5 คะแนน 1. อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง 2. จงอธิบายความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอ สังเขป 3. จงอธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พอสังเขป 4. บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง 5. อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ( ทำลงในสมุด )

2 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูล เดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

3 ความเป็นมาของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ปีค. ศ.1960( พ. ศ.2503) ARPA net เป็นหน่วยงานของ กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ค. ศ.1969( พ. ศ.2512) ARPA เปลี่ยนชื่อ เป็น DARPA และได้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จาก 4 แห่ง คือ 1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส 2. สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด 3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนทาบาร์บารา 4. มหาวิทยาลัยยูทาห์ ค. ศ.1983( พ. ศ.2526) นำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์

4 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2530 มีการใช้ จดหมายเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ สถาบันเอไอที (AIT) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ พ.ศ. 2531 โดยได้รับที่อยู่อินเตอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึ่งเป็นที่อยู่อินเตอร์เน็ตแห่ง แรกของประเทศไทย พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) จำกัดได้ขอที่อยู่อินเตอร์เน็ตเป็น dect.co.th มีการเชื่อมต่อเครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 4 แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ย้าย การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตโดยผ่านเนคเทค (NECTEC) หรือศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ปี พ.ศ. 2535 เป็นปีเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและ วิจัย โดยมีชื่อว่า "เอ็นดับเบิลยูจี" (NWG : NECTEC E-mail Working Group)โดยการ ดูแลของเนคเทค และได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า “ไทยสาร”

5 บริการบนอินเทอร์เน็ต 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : Electronics Mail) 2. การทำงานข้ามเครื่องหรือการขอเข้าเครื่องระยะไกล (Telnet) 3. เพื่อการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP : File Transfer Protocal) 4. แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกัน หรือกลุ่มข่าวที่น่าสนใจ (UseNet) 5. การสนทนาบนเครือข่าย (Talk) และ Interner Relay Chat : IRC 6. การสืบค้นข้อมูลและไฟล์ข้อมูล (Gopher/Archie) และ Whois 7. เวิลด์ไวด์เว็บ (Wolrd Wide Web) 8. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publisher)

6 อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ 1. เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ทาง วิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้าน การแพทย์ และอื่นๆ 2. นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น 3. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 4. สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5. ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6. การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ 7. ฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 8. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้ง ภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 ม.2 รหัส ง 22204 หน่วยที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ใบงานที่ 1 คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google