งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุมัติ งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจาก ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุมัติ งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจาก ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุมัติ งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจาก ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้น แล้ว หน่วยงานงบประมาณกลางต้อง นำเสนอฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลให้ความ เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วจึงเตรียม เอกสาร งปม. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเพื่อ พิจารณาต่อไป โดยเป็นการพิจารณาร่าง พรบ. ของ 2 สภา คือ 1. การอนุมัติงบประมาณของสภา ผู้แทนราษฎร 2. การอนุมัติงบประมาณของวุฒิสภา

2 1. การอนุมัติงบประมาณของ สภาผู้แทนราษฎร วาระที่หนึ่ง วาระที่หนึ่ง เป็นการพิจารณารับหลักการ ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่าง พ. ร. บ. ฯ ในภาพรวม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ กล่าวคำแถลงสาระของงบประมาณรายจ่าย ประกอบร่าง พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เมื่อผ่านวาระที่หนึ่งแล้ว สภาจะ แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาล และ กรรมาธิการของพรรคการเมืองที่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็น เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ

3 1. การอนุมัติงบประมาณของ สภาผู้แทนราษฎร วาระที่สอง วาระที่สอง การพิจารณาโดย คณะกรรมาธิการฯที่สภาตั้งขึ้น จะพิจารณา รายละเอียดงบประมาณของส่วนราชการฯ ตามเอกสารงบประมาณที่สำนักงบประมาณ จัดเตรียมให้ เมื่อคณะกรรมาธิการฯพิจารณา แล้วเสร็จ จะนำเสนอที่ประชุมของสภา ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ. ร. บ. ฯตามที่ คณะกรรมาธิการฯพิจารณารายละเอียดแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรียง ตามลำดับมาตรา สภาผู้แทนราษฎร จะอภิปราย ได้เฉพาะถ้อยคำ หรือข้อความที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือที่มีผู้แปรญัตติ สงวนคำแปร ญัตติ หรือที่คณะกรรมาธิการฯสงวนความเห็น ไว้เท่านั้น

4 1. การอนุมัติงบประมาณของ สภาผู้แทนราษฎร วาระที่สาม วาระที่สาม การพิจารณาอนุมัติ เป็นการ พิจารณาเพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 “ ร่าง พรบ. งบประมาณ รายจ่าย ฯ สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง วิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ถึงสภาผู้แทนราษฎร ”

5 2. การอนุมัติงบประมาณ ของวุฒิสภา การพิจารณาของวุฒิสภาประกอบด้วย 3 วาระ เช่นเดียวกับการพิจารณาของสภา ผู้แทนราษฎรแต่จะต้องให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา โดย จะเพิ่มเติมใดๆมิได้ หากพ้นเวลากำหนด ดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบก็ถือว่า ร่าง พ. ร. บ. ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะนำร่าง พ. ร. บ. ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็น กฎหมายต่อไป

6 2. การอนุมัติงบประมาณของ วุฒิสภา ( ต่อ ) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 “ วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือ ไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา ” ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 166 และ พ. ร. บ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 หากร่าง พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายใน ปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และการอนุมัติ จากนายกรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt การอนุมัติ งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจาก ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google