งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานงบประมาณกลางต้องนำเสนอฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วจึงเตรียมเอกสาร งปม. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป โดยเป็นการพิจารณาร่าง พรบ. ของ 2 สภา คือ การอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร การอนุมัติงบประมาณของวุฒิสภา

2 การอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่หนึ่ง เป็นการพิจารณารับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวคำแถลงสาระของงบประมาณรายจ่ายประกอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อผ่านวาระที่หนึ่งแล้ว สภาจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย กรรมาธิการฝ่ายรัฐบาล และกรรมาธิการของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ

3 การอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่สอง การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการฯที่สภาตั้งขึ้น จะพิจารณารายละเอียดงบประมาณของส่วนราชการฯ ตามเอกสารงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดเตรียมให้ เมื่อคณะกรรมาธิการฯพิจารณาแล้วเสร็จ จะนำเสนอที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯตามที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณารายละเอียดแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา สภาผู้แทนราษฎร จะอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำ หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีผู้แปรญัตติ สงวนคำแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมาธิการฯสงวนความเห็นไว้เท่านั้น

4 การอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่สาม การพิจารณาอนุมัติ เป็นการพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 “ ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ฯ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ถึงสภาผู้แทนราษฎร”

5 2. การอนุมัติงบประมาณของวุฒิสภา
การพิจารณาของวุฒิสภาประกอบด้วย 3 วาระ เช่นเดียวกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแต่จะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะเพิ่มเติมใดๆมิได้ หากพ้นเวลากำหนดดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบก็ถือว่า ร่าง พ.ร.บ. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะนำร่าง พ.ร.บ.ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

6 2. การอนุมัติงบประมาณของวุฒิสภา (ต่อ)
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 168 “ วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา” ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 166 และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่จะทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยหลังจากขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google