งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
การเตรียมความพร้อม สอบปี 2557 โดย ธีรนุช รอดแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

2 ผลการประเมินระดับชาติ ปี 2556
ผลการประเมินระดับชาติ ปี 2556 ชั้น คะแนนเฉลี่ย อันดับที่ คุณ ภาพ ป.6 43.83 75 ดี ม.3 38.38 105 พอใช้

3 สี ความหมาย เขียว สูงกว่า สพฐ.(ป.6=43.12 , ม.3 =40.60) อยู่ใน 25 อับดับแรก ดีมาก เหลือง สูงกว่า สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ใน 25 อันดับแรก ดี ดำ ต่ำกว่า สพฐ. แต่ไมได้อยู่ใน 25อันดับสุดท้าย พอใช้ แดง ต่ำกว่า สพฐ. อยู่ใน 25 อันดับสุดท้าย ปรับปรุง

4 ไทย ชั้น ลำ ดับที่ ดับ ที่ ป.6 75 ม.3 86 คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
สุขศึกษา ศิลปะ การงาน คะ แนนเฉลี่ย ลำดับที่ ลำ ดับที่ ดับ ที่ ป.6 43.99 43.62 85 39.60 39.87 94 35.93 36.30 37.19 37.14 87 30.97 31.42 76 62.21 59.71 55 47.53 45.78 62 43.83 51.59 75 ม.3 42.72 44.43 81 22.80 25.41 119 36.5 38.04 89 36.83 39.48 123 27.20 29.99 171 56.70 58.72 127 41.25 43.88 162 43.01 44.82 86

5 กำหนดการสอบ ปี 2557 1 31 ม.ค.2558 15 มี.ค.2558 สทศ. ที่ รายการสอบ
วันที่สอบ ประกาศผล สถานที่ที่ติดต่อ 1 O-NET ป.6 31 ม.ค.2558 15 มี.ค.2558 สทศ. 2. O-NET ม.3 31 ม.ค.-1ก.พ.2558 16 มี.ค. 2558 3. NT ป.3 26 ก.พ. 2558 18 เม.ย.2558 สทศ (สพฐ.) 4. ข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2 5,6 มี.ค 30 เม.ย สพป.นย.

6 ข้อสอบกลาง ใช้เป็น20 % ของคะแนนปลายปี
ข้อสอบกลาง ใช้เป็น20 % ของคะแนนปลายปี ชั้น กลุ่มสาระที่สอบ ป.2 ภาษาไทย ป.4,5 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1,2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

7 กำหนด Pre O-NET ,Pre - NT 13,14 พ.ย. 2557 22 ,23 ธ.ค. 2557
วัน เดือน ปี การสอบ PreO-NET Pre - NT 13,14 พ.ย. 2557 ครั้งที่ 1 - 22 ,23 ธ.ค ครั้งที่ 2 14,15 ม.ค. 2558 ครั้งที่ 3 12,13 ก.พ

8 วัตถุประสงค์ Pre O-NET ,Pre - NT
1.เตรียมตัวนักเรียนให้คุ้นเคยกับการสอบระดับชาติ 2.ตรวจสอบเนื้อหาสาระในการสอนของครู 3.ตรวจสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน 4.นักเรียนได้รู้จักรูปแบบต่างๆของข้อสอบ ฯลฯ

9 องค์ประกอบของเป้าหมายการศึกษา
ความรู้ความคิด ทักษะ/กระบวนการ ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

10 ความรู้ความคิด ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

11 การปฏิบัติหลัง Pre ๑.วิเคราะห์ข้อมูล 1.เนื้อหาสาระใดครูยังไม่ได้สอน
2.เนื้อหาสาระ/มาตรฐานใดนักเรียนทำไม่ได้ 3.ข้อสอบรูปแบบใดที่ยังทำไม่ได้ 4. นักเรียนคนใดบ้างทำข้อสอบได้ไม่ถึง 50 % (แต่ละสาระ)

12 วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
5. กลุ่มสาระใดได้คะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงเป้าหมาย กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย + , - ภาษาไทย 46.30 57.36 -11.06 คณิตศาสตร์ 45.05 43.56 +1.94

13 ๒.พัฒนานักเรียน ( ครู ) 1.เฉลยวิธีคิดหาคำตอบ ( ทุกข้อ )
๒.พัฒนานักเรียน ( ครู ) 1.เฉลยวิธีคิดหาคำตอบ ( ทุกข้อ ) 2.จัดกลุ่มนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน (ไม่ให้นักเรียนรู้) 3. ให้นักเรียนทำข้อสอบหรือแบบฝึกเพิ่มเติม ( ตามความสามารถ ) - กลุ่มเก่ง ข้อสอบหรือแบบฝึก ปานกลาง ยาก - กลุ่มพอใช้ ข้อสอบหรือแบบฝึก ง่าย ค่อนข้างยาก - กลุ่มอ่อน ข้อสอบหรือแบบฝึก ง่าย ปานกลาง

14 4. ย้ำ /ซ้ำ /ทวน จดจำให้ได้
๒.พัฒนานักเรียน (ครู) 4. ย้ำ /ซ้ำ /ทวน จดจำให้ได้ - เนื้อหาสาระที่จำเป็น เช่น สูตร ศัพท์ กฎเกณฑ์ เรื่องราว ประวัติ ศาสตร์ต่าง ๆ - ทักษะ /กระบวนการ ได้แก่ สรุปความ แปลความ เชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม จำแนก หาความเหมือน ความต่าง เรียงลำดับ อะไรถูก อะไรผิด หาเหตุผล แก้โจทย์ แก้ปัญหา ฯลฯ

15 วิธีการ ( ผอ. ) - ให้กำลังใจ / เห็นใจ / ฟังความคิด/ความต้องการ ของครู - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ - ประสานความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีความรู้/ความชำนาญเฉพาะ ฯลฯ - เตรียมสภาพจิตใจ / ร่างกาย/ ความมุ่งมั่น ของนักเรียน (ความพร้อมของนักเรียน) ฯลฯ

16 เทคนิคเพิ่มเติม นักเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน ( เก่ง-อ่อน ,เก่ง-เก่ง, เก่ง-ปานกลาง ปานกลาง -อ่อน และให้คิดข้อสอบตามความเหมาะสม) สลับครูที่มีความรู้ความชำนาญช่วยสอนตามความสามารถ พูดคุย สนทนา สร้างบรรยากาศทางวิชาการ จัดเวลาสอนเพิ่มเติม จัดค่ายติวเข้ม ฯลฯ

17 แก้ไขเฉลยข้อสอบคณิต ป.3
ข้อ 3 ข 4,200 – 3850 = 350 แก้เป็น 3,850 – 2,450 = 1,400 ข้อ 13 วิธีคิด หมายเลข 1 น้ำหนัก หน่วยเป็น กิโลเมตร แก้เป็น กิโลกรัม ขออภัยนะคะ ผิดพลาดที่ใดอีกโปรดแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ

18 สวัสดี วั วั ดี ดี


ดาวน์โหลด ppt ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google