งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม สอบปี 2557 การเตรียมความพร้อม โดย ธีรนุช รอดแก้ว โดย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม สอบปี 2557 การเตรียมความพร้อม โดย ธีรนุช รอดแก้ว โดย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม สอบปี 2557 การเตรียมความพร้อม โดย ธีรนุช รอดแก้ว โดย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก

2 ผลการประเมิน ระดับชาติ ปี 2556 ผลการประเมิน ระดับชาติ ปี 2556 ชั้นคะแนน เฉลี่ย อันดับ ที่ คุณ ภาพ ป.6 43.83 75 ดี ม.3 38.38 105 พอใช้

3 สี ความหมาย เขียวสูงกว่า สพฐ.( ป.6 = 43.12, ม.3 = 40.60) อยู่ใน 25 อับดับแรก ดีมาก เหลืองสูงกว่า สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ใน 25 อันดับแรก ดี ดำต่ำกว่า สพฐ. แต่ไมได้อยู่ใน 25 อันดับสุดท้าย พอใช้ แดงต่ำกว่า สพฐ. อยู่ใน 25 อันดับ สุดท้าย ปรับปรุง

4 ชั้ น ไทย คณิตวิทย์สังคมอังกฤษสุข ศึกษา ศิลปะการงาน คะ แน น เฉลี่ ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉลี่ ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉ ลี่ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉ ลี่ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉลี่ ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉ ลี่ย ลำ ดั บ ที่ คะ แน น เฉลี่ ย ลำ ดับ ที่ คะ แน น เฉลี่ ย ลำ ดั บ ที่ ป.6ป.6 43. 99 43. 62 8585 39. 60 39. 87 9494 35. 93 36. 30 9437. 19 37. 14 8787 30.9 7 31.4 2 7662. 21 59. 71 5547. 53 45. 78 6243. 83 51. 59 75 ม.3ม.3 42. 72 44. 43 8181 22. 80 25. 41 119119 36. 5 38. 04 8936. 83 39. 48 123123 27.2 0 29.9 9 17 1 56. 70 58. 72 12 7 41. 25 43. 88 16 2 43. 01 44. 82 86

5 กำหนดการสอบ ปี 2557 ที่ รายการ สอบ วันที่สอบประกาศ ผล สถานที่ที่ ติดต่อ 1 O-NET ป.6 31 ม. ค.255 8 15 มี. ค.255 8 สทศ. 2. O-NET ม.3 31 ม. ค.-1 ก. พ.255 8 16 มี. ค. 2558 สทศ. 3. NT ป.326 ก. พ. 2558 18 เม. ย.255 8 สทศ ( สพฐ.) 4. ข้อสอบ กลาง ป.2,4,5 ม.1,2 5,6 มี. ค. 2558 30 เม. ย. 2558 สพป. นย.

6 ข้อสอบกลาง ใช้เป็น 20 % ของคะแนน ปลายปี ชั้น กลุ่มสาระที่สอบ ป.2 ภาษาไทย ป.4,5 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1,2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

7 กำหนด Pre O-NET,Pre - NT วัน เดือน ปี การ สอบ PreO- NET Pre - NT 13,14 พ. ย. 2557 ครั้งที่ 1 - 22,23 ธ. ค. 2557 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 14,15 ม. ค. 2558 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 12,13 ก. พ. 2558 - ครั้งที่ 3

8 วัตถุประสงค์ Pre O-NET,Pre - NT 1. เตรียมตัวนักเรียนให้คุ้นเคย กับการสอบระดับชาติ 2. ตรวจสอบเนื้อหาสาระในการ สอนของครู 3. ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของนักเรียน 4. นักเรียนได้รู้จักรูปแบบต่างๆ ของข้อสอบ ฯลฯ

9 องค์ประกอบของเป้าหมาย การศึกษา ความรู้ความคิด ทักษะ / กระบวนการ ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

10 ความรู้ ความคิด ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

11 การปฏิบัติหลัง Pre ๑. วิเคราะห์ ข้อมูล 1. เนื้อหาสาระใดครูยัง ไม่ได้ สอน 2. เนื้อหาสาระ / มาตรฐานใดนักเรียน ทำไม่ได้ 3. ข้อสอบรูปแบบใดที่ยัง ทำไม่ได้ 4. นักเรียนคนใดบ้างทำข้อสอบได้ ไม่ถึง 50 % ( แต่ละสาระ )

12 วิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) 5. กลุ่มสาระใดได้คะแนนเฉลี่ยยัง ไม่ถึงเป้าหมาย กลุ่ม สาระ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เป้าหมา ย +, - ภาษาไท ย 46.30 57.36 - 11.06 คณิตศาส ตร์ 45.05 43.56 +1.9 4

13 ๒. พัฒนานักเรียน ( ครู ) 1. เฉลยวิธีคิดหาคำตอบ ( ทุกข้อ ) 2. จัดกลุ่มนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน ( ไม่ให้นักเรียนรู้ ) 3. ให้นักเรียนทำข้อสอบหรือแบบฝึก เพิ่มเติม ( ตามความสามารถ ) - กลุ่มเก่ง ข้อสอบหรือแบบฝึก ปาน กลาง ยาก - กลุ่มพอใช้ ข้อสอบหรือแบบฝึก ง่าย ค่อนข้างยาก - กลุ่มอ่อน ข้อสอบหรือแบบฝึก ง่าย ปานกลาง

14 ๒. พัฒนานักเรียน ( ครู ) 4. ย้ำ / ซ้ำ / ทวน จดจำให้ได้ - เนื้อหาสาระที่จำเป็น เช่น สูตร ศัพท์ กฎเกณฑ์ เรื่องราว ประวัติ ศาสตร์ ต่าง ๆ - ทักษะ / กระบวนการ ได้แก่ สรุปความ แปลความ เชื่อมโยง หาความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม จำแนก หาความเหมือน ความต่าง เรียงลำดับ อะไรถูก อะไรผิด หาเหตุผล แก้โจทย์ แก้ปัญหา ฯลฯ

15 วิธีการ ( ผอ. ) - ให้กำลังใจ / เห็นใจ / ฟังความคิด / ความต้องการ ของครู - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ - ประสานความร่วมมือ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีความรู้ / ความชำนาญเฉพาะ ฯลฯ - เตรียมสภาพจิตใจ / ร่างกาย / ความ มุ่งมั่น ของนักเรียน ( ความพร้อมของนักเรียน ) ฯลฯ

16 เทคนิค เพิ่มเติม นักเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน ( เก่ง - อ่อน, เก่ง - เก่ง, เก่ง - ปานกลาง ปานกลาง - อ่อน และให้คิดข้อสอบตามความเหมาะสม ) สลับครูที่มีความรู้ความชำนาญช่วยสอน ตามความสามารถ พูดคุย สนทนา สร้างบรรยากาศทาง วิชาการ จัดเวลาสอนเพิ่มเติม จัดค่ายติวเข้ม ฯลฯ

17 แก้ไขเฉลยข้อสอบคณิต ป.3 ข้อ 3 ข 4,200 – 3850 = 350 แก้เป็น 3,850 – 2,450 = 1,400 ข้อ 13 วิธีคิด หมายเลข 1 น้ำหนัก หน่วยเป็น กิโลเมตร แก้ เป็น กิโลกรัม ขออภัยนะ คะ ผิดพลาดที่ใดอีกโปรดแจ้ง ให้ทราบด้วยค่ะ

18 ส ส วั ส ส ดี ส ส วั ส ส ดี สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม สอบปี 2557 การเตรียมความพร้อม โดย ธีรนุช รอดแก้ว โดย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google