งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. สมใจ ศิระกมล 2557 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. สมใจ ศิระกมล 2557 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. สมใจ ศิระกมล 2557 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล (1)

2

3 ถ้ากระทำการ พยาบาลหรือการ ผดุงครรภ์ด้วย ความมีเมตตา กรุณา มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว กฎหมายก็อาจไม่ จำเป็น เพราะ กฎหมายคือ จริยธรรมขั้นต่ำที่ นำมาใช้ควบคุม พฤติกรรมของ มนุษย์

4 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การมอบหมายให้บุคคลกระทำการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ. ศ. 2552 บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยใน สถานพยาบาล พ. ศ. 2553 การมอบหมายให้บุคคลประกอบวิชาชีพเวช กรรม พ. ศ. 2539 การมอบหมายให้บุคคลประกอบวิชาชีพทัน ตกรรม พ. ศ. 2539 “ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ ”

5 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน นักศึกษาสามารถอธิบาย กรณียกเว้นในการกระทำหรือการแสดงด้วย วิธีใด ๆที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นผู้มีสิทธิ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุง ครรภ์ในผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ( ตาม พ. ร. บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ 2528 และที่เพิ่มเติม พ. ศ. 2540)

6

7 การพยาบาลคืออะไร ? ให้นักศึกษาบันทึกในกระดาษเปล่า ( เขียน ชื่อ รหัส ) เก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เดี๋ยวใช้ต่อ

8 นิยามศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ (ม.4) การพยาบาล การกระทำต่อมนุษย์ การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับ : - -การดูแลช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย, การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งการ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา โรค โรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลัก วิทยาศาสตร์และศิลปะการ พยาบาล การผดุงครรภ์ การกระทำ การกระทำเกี่ยวกับการดูแลและการ ช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ หญิงหลัง คลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการ ตรวจ การทำคลอด การส่งเสริม สุขภาพและป้องกันความผิดปกติ ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ ระยะหลังคลอด รวมทั้งการ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา โรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลัก วิทยาศาสตร์และศิลปะการ พยาบาล การพยาบาลคืออะไร? การผดุงครรภ์คืออะไร?

9 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาลหรือมิได้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ กระทำการพยาบาลหรือ การผดุงครรภ์หรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบ วิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่าง หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (8 ข้อ - ในเอกสาร )

10 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (ต่อ) (๑)การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ที่กระทำต่อตนเอง (๒) การทำหน้าที่ตามกม.หรือธรรมจรรยาโดยมิได้ รับประโยชน์ตอบแทน แต่ต้องไม่ใช่เป็นการฉีดยา/สาร ใด ๆ ให้ยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

11 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (๓)นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ได้รับการอบรมใน ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของรัฐ หรือที่ได้รับ อนุญาตจากทางราชการ หรือสถาบันที่ คณะกรรมการให้การรับรอง **ทั้งนี้ในความ ควบคุมของจนท.ผู้ฝึกหัดหรือให้การ ฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

12 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ *(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้กระทำการพยาบาลหรือการผดุง ครรภ์ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามระเบียบ ซึ่งรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา (p.19)

13 ม.๒๗ (๕)ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวช กรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามข้อจำกัด และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ วิชาชีพนั้น (๖) การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของที่ ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาซึ่งมีใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามข้อบังคับสภา หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

14 ม.๒๗ (๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์เพื่อช่วยเหลือจนท.ซึ่งเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพในกรณีที่มีสาธารณภัยหรือ เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง *(๘) บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยใน สถานพยาบาล ในความควบคุมของผู้ ประกอบวิชาชีพวิชาชีพการพยาบาล การ ผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรีกำหนด โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

15 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. สมใจ ศิระกมล 2557 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google