งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล(1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล(1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล(1)
อ. ดร. สมใจ ศิระกมล 2557

2 อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสำคัญอย่างไร?

3 Florence Nighthingale "the Lady with the lamp"
ถ้ากระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ด้วยความมีเมตตา กรุณา มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว กฎหมายก็อาจไม่จำเป็น เพราะ กฎหมายคือจริยธรรมขั้นต่ำที่นำมาใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์

4 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การมอบหมายให้บุคคลกระทำการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2552 บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล พ.ศ.2553 การมอบหมายให้บุคคลประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2539 การมอบหมายให้บุคคลประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2539 “ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ”

5 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถอธิบาย กรณียกเว้นในการกระทำหรือการแสดงด้วยวิธีใด ๆที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ตามพ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และที่เพิ่มเติม พ.ศ. 2540)

6 พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉ.2) พ.ศ. 2540

7 การพยาบาลคืออะไร? ให้นักศึกษาบันทึกในกระดาษเปล่า (เขียน ชื่อ รหัส)
ให้นักศึกษาบันทึกในกระดาษเปล่า (เขียน ชื่อ รหัส) เก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เดี๋ยวใช้ต่อ

8 นิยามศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ (ม.4)
การพยาบาล การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับ : -การดูแลช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย, การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา โรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การพยาบาลคืออะไร? การผดุงครรภ์ การกระทำเกี่ยวกับการดูแลและการ ช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ หญิงหลัง คลอด และทารกแรกเกิด รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล การผดุงครรภ์คืออะไร?

9 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ม.๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์หรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (8 ข้อ-ในเอกสาร)

10 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (ต่อ) (๑)การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ที่กระทำต่อตนเอง (๒) การทำหน้าที่ตามกม.หรือธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน แต่ต้องไม่ใช่เป็นการฉีดยา/สารใด ๆ ให้ยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

11 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (๓)นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ได้รับการอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของรัฐ หรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือสถาบันที่คณะกรรมการให้การรับรอง **ทั้งนี้ในความควบคุมของจนท.ผู้ฝึกหัดหรือให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ นศ.ผู้ช่วยพยาบาล กระทำการพยาบาลบนวอร์ดผิดกฎหมายหรือไม่

12 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ *(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (p.19)

13 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (๕)ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น (๖) การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

14 หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม.๒๗ (๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์เพื่อช่วยเหลือจนท.ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีที่มีสาธารณภัยหรือเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง *(๘)บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

15 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยพยาบาล(1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google