งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interrupt. อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นกลไกที่จัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ทำงานช้ากว่า ความเร็วของโปรเซสเซอร์มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interrupt. อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นกลไกที่จัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ทำงานช้ากว่า ความเร็วของโปรเซสเซอร์มาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interrupt

2

3

4 อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นกลไกที่จัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ทำงานช้ากว่า ความเร็วของโปรเซสเซอร์มาก สมมุติว่า โปรเซสเซอร์กำลังถ่ายโอนข้อมูลไปยัง เครื่องพิมพ์ โดยการใช้วงรอบคำสั่งแบบ พื้นฐาน หลังจากการบันทึกข้อมูล โปรเซสเซอร์จะต้องหยุดรอโดยไม่มีงานทำ จนกว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถทำงานตามได้ ทัน ช่วงระยะรอคอยนี้อาจยาวนานตั้งแต่ หลายร้อยหรือหลายพันวงรอบการทำงาน

5 แสดงกระบวนการอินเทอร์รัพ เมื่อผู้ใช้เรียกใช้ฟังก์ชัน write จำนวนหลาย ครั้งในระหว่างที่ทำการประมวลผลโปรแกรม โด้ดส่วนที่ 1,2,3 คือชุดคำสั่งที่ไม่เกี่ยวข้อง กับงานไอโอ ฟังก์ชัน write คือฟังก์ชันอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเรียกใช้โปรแกรมสำหรับงานไอโอ โปรแกรมทางไอโอประกอบด้วยสามส่วนคือ ◦ ลำดับคำสั่ง แทนด้วยหมายเลข 4 ซึ่งเป็นการเตีร ยมการสำหรับฟังก์ชันไอโอ ◦ คำสั่งไอโอ ◦ ลำดับของชุดคำสั่ง แทนด้วยหมายเลข 5 เพื่อการ ทำงานไอโอให้เสร็จสิ้น

6

7 อินเทรร์รัพและวงรอบคำสั่ง เป็นกลไกที่ช่วยให้โปรเซสเซอร์สามารถ ประมวลผลคำสั่งของโปรแกรมได้ในขณะที่ อุปกรณ์ไอโอกำลังทำงาน โปรแกรมของผู้ใช้จะเรียกใช้ไอโอผ่านการ ทำงานของระบบปฏิบัติการ ( เรียกว่า System call) โปรแกรมสำหรับไอโอที่ถูกเรียกขึ้นมา ประกอบด้วย โปรแกรมส่วนเตรียมการและ โปรแกรมส่วนทำงานไอโอ ภายหลังจากที่บางส่วนของคำสั่งเหล่านี้ถูก ประมวลผลแล้ว การควบคุมจะถูกส่งกลับ ไปที่โปรแกรมของผู้ใช้

8

9

10 อินเทรร์รัพและวงรอบคำสั่ง เมื่ออุปกรณ์ภายนอกพร้อมที่จะให้บริการ นั่นคือเมื่ออุปกรณ์มีความพร้อมในการรับ ข้อมูลใหม่จากโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ไอโอจะส่งสัญญาณอินเทอร์รัพท์ เสนอความต้องการเรียกว่า Interrupt request มายังโปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์จะต้อบสนองด้วยการหยุดการ ประมวลผลโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่เป็น การชั่วคราว (suspend) และนำโปรแกรม สำหรับอุปกรณ์ไอโอนั้นๆ เรียกว่า interrupt handler มาประมวลผลแทน หลังจากที่อุปกรณ์ไอโอได้รับการ ตอบสนองเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำโปรแกรม เดิมกลับมาประมวลผล (resume)

11 วงรอบคำสั่งพร้อมด้วยอินเทอร์ รัพท์ ในหารสนับสนุนการทำงานของอินเทอร์ รัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มวงรอบอิน เทอร์รัพท์ (Interrupt cycle) ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์รัพท์โปรเซสเซอร์จำ ทำงานดังนี้ ◦ โปรเซสเซอร์หยุดการประมวลผลโปรแกรมที่ กำลังทำงานอยู่ชั่วคราว และบันทึกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเอาไว้ ◦ กำหนดค่าโปรแกรมเคาน์เตอร์ ให้ชี้ไปยัง ตำแหน่งของคำสั่งเริ่มต้นของโปรแกรมอินเทอร์ รัพท์

12 การใช้งานอินเทอร์รัพท์ซ้อน เกิดการร้องขออินเทอร์รัพท์ในขณะที่การ บริการอินเทอร์รัพท์อื่นยังไม่เสร็จสิ้น แนวทางแก้ไขการเกิดอิทเทอร์รัพท์ซ้อน มี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 ใช้วิธียกเลิกการใช้สัญญาณ อินเทอร์รัพท์เป็นการชั่วคราว (disable interrupt) แนวทางที่ 2 การกำหนดลำดับความสำคัญ ให้กับอินเทอร์รัพท์ทุกตัว และยินยอมให้ อินเทอร์รัพท์ที่มีคำดับความสำคัญสูงกว่า

13

14


ดาวน์โหลด ppt Interrupt. อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) เป็นกลไกที่จัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ภายนอกส่วนใหญ่ทำงานช้ากว่า ความเร็วของโปรเซสเซอร์มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google