งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำ ไม...... ต้อง เพิ่ม ความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AC) เหตุการณ์บ้านเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำ ไม...... ต้อง เพิ่ม ความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AC) เหตุการณ์บ้านเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำ ไม...... ต้อง เพิ่ม ความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AC) เหตุการณ์บ้านเมือง

3

4 การบริหารจัดการ หลักสูตร คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ. 04010/ ว 779 ลว 26 มิ. ย. 57 1. รายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็น รายวิชา เพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา 2. ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี ( 6 รายวิชา ) 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1- ม.3 ) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี ( 6 รายวิชา / 3 หน่วยกิต ) 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 – ม.6 ) จำนวน 80 ชั่วโมง / ปี ( 4 รายวิชา / 2 หน่วยกิต ) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

5 จำนวนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับ จำนวน รายวิชา จำนวนหน่วย กิต ประถมศึกษ า 6 รายวิชา (6 ปี ) - มัธยมศึกษา ตอนต้น 6 รายวิชา (6 ภาค เรียน ) 3 หน่วยกิต มัธยมศึกษา ตอนปลาย 4 รายวิชา (6 ภาค เรียน ) 2 หน่วยกิต

6 ป.1 หน้าที่พลเมือง 1 40 ชั่วโมง / ปี ป.2 หน้าที่พลเมือง 2 40 ชั่วโมง / ปี ป.3 หน้าที่พลเมือง 3 40 ชั่วโมง / ปี ป.4 หน้าที่พลเมือง 4 40 ชั่วโมง / ปี ป.5 หน้าที่พลเมือง 5 40 ชั่วโมง / ปี ป.6 หน้าที่พลเมือง 6 40 ชั่วโมง / ปี รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา

7 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ปี การศึก ษา / ภาค ชั้น ปีการศึกษา / ภาค 255725582559256025612562 121212121212 ชั้น ป. 1 พม.1 ชั้น ป. 2 พม.2 ชั้น ป. 3 พม.3 ชั้น ป. 4 พม.4 ชั้น ป. 5 พม.5 ชั้น ป. 6 พม.6

8 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับ ม. ต้น ปี การศึกษา / ภาค ชั้น 255725582559 121212 ม.1 พม. 2 ม.2 พม. 4 พม. 3 พม. 4 ม.3 พม. 6 พม. 5 พม. 6 พม. 5 พม. 6

9 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับ ม. ปลาย ปี การศึกษา / ภาค ชั้น 255725582559 121212 ม.4 พม. 1 ม.5 พม. 2 พม. 3 ม.6 พม. 4 พม. 3 พม. 4

10 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม. ต้น ชั้น ภาค เรียน จำนวนรายวิชา / เวลา / หน่วยกิต ม.1 1 หน้าที่ พลเมือง 1 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต 2 หน้าที่ พลเมือง 2 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต ม.2 1 หน้าที่ พลเมือง 3 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต 2 หน้าที่ พลเมือง 4 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต ม.3 1 หน้าที่ พลเมือง 5 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต 2 หน้าที่ พลเมือง 6 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต

11 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม. ปลาย ชั้น ภาค เรียน จำนวนรายวิชา / เวลา / หน่วยกิต ม.4 1 2 ม.5 1 2 ม.6 1 2 หน้าที่ พลเมือง 1 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต หน้าที่ พลเมือง 2 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต หน้าที่ พลเมือง 3 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต หน้าที่ พลเมือง 4 20 ชั่วโมง / ภาค 0.5 หน่วยกิต

12 การเขียนคำอธิบาย รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม. ต้น / ม. ปลาย 1 คำอธิบาย : 2 รายวิชา / ปี 1 รายวิชา : 20 ชม. / ภาค 0.5 หน่วยกิต

13 สถานศึ กษา ต้อ ง ปรับปรุงสถานศึกษา โดย เพิ่มเติมรายวิชาหน้าที่ พลเมืองใน หลักสูตร ตามรายวิชา ที่กำหนดตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 กรรมการศึกษาขั้น พื้นฐานสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ จัดการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมืองตามที่ กำหนด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็นต้นไป

14

15 กรอบการพัฒนาวิชาเพิ่มเติมพลเมือง นโย บาย จุดเน้น ค่านิยมหลัก ผลการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้ คำอธิบาย รายวิชา ประถม 6 รายวิชา 240 ชม./ 6 ปี มัธยมปลาย 4 รายวิชา 80 ชม./3 หน่วย กิต / 3 ปี มัธยมต้น 6 รายวิชา 240 ชม./ 3 หน่วย กิต / 3 ปี ตย. หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา


ดาวน์โหลด ppt ทำ ไม...... ต้อง เพิ่ม ความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AC) เหตุการณ์บ้านเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google