งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2 ......ต้องเพิ่ม ทำไม ความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี
การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (AC) เหตุการณ์บ้านเมือง

3 การบริหาร จัดการหลักสูตร

4 การบริหารจัดการหลักสูตร
1. รายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชา เพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ /ว779 ลว 26 มิ.ย. 57 2. ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6 ) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี ( 6 รายวิชา ) 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ) จำนวน 40 ชั่วโมง / ปี ( 6 รายวิชา / 3 หน่วยกิต ) 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 – ม.6 ) จำนวน 80 ชั่วโมง / ปี ( 4 รายวิชา / 2 หน่วยกิต ) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

5 จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ระดับ จำนวนรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ประถมศึกษา 6 รายวิชา (6 ปี) - มัธยมศึกษาตอนต้น (6 ภาคเรียน) 3 หน่วยกิต มัธยมศึกษา ตอนปลาย 4 รายวิชา 2 หน่วยกิต

6 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา
ป.1 หน้าที่พลเมือง 1 40 ชั่วโมง / ปี ป.2 หน้าที่พลเมือง 2 ป.3 หน้าที่พลเมือง 3 ป.4 หน้าที่พลเมือง 4 ป.5 หน้าที่พลเมือง 5 ป.6 หน้าที่พลเมือง 6

7 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา/ภาค ชั้น 2557 2558 2559 2560 2561 2562 1 2 ชั้น ป. 1 พม.1 ชั้น ป. 2 พม.2 ชั้น ป. 3 พม.3 ชั้น ป. 4 พม.4 ชั้น ป. 5 พม.5 ชั้น ป. 6 พม.6

8 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับ ม.ต้น
ปีการศึกษา/ภาค ชั้น 2557 2558 2559 1 2 ม.1 พม.2 ม.2 พม.4 พม.3 ม.3 พม.6 พม.5

9 การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับ ม.ปลาย
ปีการศึกษา/ภาค ชั้น 2557 2558 2559 1 2 ม.4 พม.1 ม.5 พม.2 พม.3 ม.6 พม.4

10 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.ต้น จำนวนรายวิชา/เวลา/หน่วยกิต
ชั้น ภาคเรียน จำนวนรายวิชา/เวลา/หน่วยกิต ม.1 1 หน้าที่พลเมือง 1 20 ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 2 หน้าที่พลเมือง 2 ม.2 หน้าที่พลเมือง 3 หน้าที่พลเมือง 4 ม.3 หน้าที่พลเมือง 5 หน้าที่พลเมือง 6

11 รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.ปลาย จำนวนรายวิชา/เวลา/หน่วยกิต
ชั้น ภาคเรียน จำนวนรายวิชา/เวลา/หน่วยกิต ม.4 1 2 ม.5 ม.6 หน้าที่พลเมือง 1 20 ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต หน้าที่พลเมือง 2 หน้าที่พลเมือง 3 หน้าที่พลเมือง 4

12 การเขียนคำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ชั้น ม.ต้น / ม.ปลาย 1 คำอธิบาย : รายวิชา / ปี 1 รายวิชา : 20 ชม. / ภาค หน่วยกิต

13 สถานศึกษา ต้อง ปรับปรุงสถานศึกษาโดย เพิ่มเติมรายวิชาหน้าที่พลเมืองใน
หลักสูตร ตามรายวิชาที่กำหนดตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ต้อง กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ จัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองตามที่ กำหนด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

14 การบริหาร วิชาการ

15 กรอบการพัฒนาวิชาเพิ่มเติมพลเมือง
นโยบาย จุดเน้น ค่านิยมหลัก ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ประถม 6 รายวิชา 240 ชม./ 6 ปี มัธยมต้น 6 รายวิชา 240 ชม./ 3 หน่วยกิต / 3 ปี มัธยมปลาย 4 รายวิชา 80 ชม./3 หน่วยกิต / 3 ปี โครงสร้างรายวิชา ตย.หน่วยการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google