งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของ สังคมตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของ สังคมตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของ สังคมตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

2 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรสตรี อำเภอในการส่งเสริมครอบครัว แข็งแรงตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอ ( กพสอ.) มีความรู้ ความ เข้าใจ เป็นแกนหลักใน การขับเคลื่อนและตระหนักถึง ความสำคัญของครอบครัวในการ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง วัตถุประ สงค์

3 1. เป็นครอบครัวในหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 255 ๕ –255 ๖ อำเภอละ ๒ หมู่บ้านๆละ 30 ครอบครัว ( บ้าน ชาติตระการ, บ้านขวดน้ำมัน ) 2. เป็นครอบครัวใหม่ที่ไม่ เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรงฯ มาก่อน 3. กรณีที่ครอบครัวไม่ เพียงพอ สามารถขยายผลไป ยังครอบครัวหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ เป้าหมายใน ปี 255 ๗

4 การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 255 ๗ ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด ( สพจ.) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด ( กพสจ.) กำหนด หมู่บ้านเป้าหมาย ปี 255 ๗ อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน การ ดำเนินงา น

5 2. สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร่วมกับคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอ ( กพสอ.) กำหนดครอบครัวเป้าหมาย ตามโครงการฯ ปี ๒๕๕๗ อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน ๆ ละ 30 ครอบครัว 3. สพอ. จัดทำแบบแสดง ความจำนง ครอบครัวละ 2 ฉบับ และแบบประเมินผล ครอบครัว ละ 1 ฉบับ มอบให้ กพสม. ของหมู่บ้าน เป้าหมาย การ ดำเนินงา น

6 ๔. สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอ ( กพสอ.) ประชุมสร้างความรู้ ความ เข้าใจแก่ กพสต. กพสม. ที่จะ ลงไปดำเนินการกับครอบครัว เป้าหมาย ปี 255 ๗ ๕. กพสอ. จัดทำแบบแสดง ความจำนง ครอบครัวละ 2 ฉบับ และแบบประเมินผล ครอบครัวละ 1 ฉบับ การ ดำเนินงา น

7 ๖. กพสอ./ กพสต./ กพสม. ส่ง แบบแสดงความจำนงให้ ครอบครัวขยายผลกรอก รายการและเก็บไว้ที่ครอบครัว 1 ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประเมิน 1 ฉบับ ภายใน เดือนมีนาคม 255 ๗ ๗. กพสอ./ กพสต./ กพสม. ติดตามความก้าวหน้าและ สนับสนุนครอบครัวเป้าหมาย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ( เริ่ม เดือนมกราคม - มิถุนายน 255 ๗ ) และรายงานจังหวัด การ ดำเนินงา น

8 ๘. กพสม. ร่วมกับ กพสต. ประเมินผลครอบครัวเป้าหมาย โดยมี กพสอ. ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอกำกับดูแล การประเมินผล ๙. ประธาน กพสม. รวบรวม แบบประเมินส่งประธาน กพสต. เพื่อเซ็นต์รับรองผลและรวบรวม ส่งให้ ประธาน กพสอ. ภายใน เดือนสิงหาคม 255 ๗ การ ดำเนินงาน

9 ๑๐. กพสอ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สรุปผลครอบครัวเป้าหมายที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น ครอบครัวแข็งแรงฯ ปี 255 ๗ ส่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 255 ๗ ๑๑. เชิดชูเกียรติครอบครัว แข็งแรงฯปี ๒ 55 ๗ ในช่วงวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม 255 ๗ ) การ ดำเนินงาน

10 ครอบครัวแข็งแรง เป้าหมาย ปี 255 ๗ ได้รับการ พัฒนาตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ( กพ สอ.) มีความสามารถในการสนับสนุน ครอบครัวแข็งแรงดำเนินวิถีชีวิตตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา สตรีระดับต่างๆ อำเภอละอย่างน้อย 2 กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ

11 แนวทางการส่งเสริม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ด้าน คือ ๑ ) ลดรายจ่าย / เพิ่ม รายได้ ๒ ) สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีใน ครอบครัว ๓ ) การจัดการ สิ่งแวดล้อม

12 ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

13


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริม ครอบครัวแข็งแรง เพื่อเป็นฐานของ สังคมตามแนว ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google