งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2557

2 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรสตรีอำเภอในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นแกนหลักใน การขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์

3 เป้าหมายใน ปี 255๗ 1. เป็นครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 255๕–255๖ อำเภอละ ๒ หมู่บ้านๆละ 30 ครอบครัว (บ้านชาติตระการ,บ้านขวดน้ำมัน) 2. เป็นครอบครัวใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงฯ มาก่อน 3. กรณีที่ครอบครัวไม่เพียงพอ สามารถขยายผลไปยังครอบครัวหมู่บ้านใกล้เคียงได้

4 การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 255๗ การดำเนินงาน ๑.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.)กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 255๗ อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน

5 การดำเนินงาน 2.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.)กำหนดครอบครัวเป้าหมาย ตามโครงการฯ ปี ๒๕๕๗ อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน ๆ ละ 30 ครอบครัว 3. สพอ.จัดทำแบบแสดงความจำนง ครอบครัวละ 2 ฉบับ และแบบประเมินผลครอบครัว ละ 1 ฉบับ มอบให้ กพสม.ของหมู่บ้านเป้าหมาย

6 การดำเนินงาน ๔.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.)ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ กพสต. กพสม. ที่จะลงไปดำเนินการกับครอบครัวเป้าหมาย ปี 255๗ ๕.กพสอ.จัดทำแบบแสดงความจำนง ครอบครัวละ 2 ฉบับ และแบบประเมินผลครอบครัวละ 1 ฉบับ

7 การดำเนินงาน ๖.กพสอ./กพสต./กพสม.ส่งแบบแสดงความจำนงให้ครอบครัวขยายผลกรอกรายการและเก็บไว้ที่ครอบครัว 1 ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประเมิน 1 ฉบับ ภายในเดือนมีนาคม 255๗ ๗.กพสอ./กพสต./กพสม. ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนครอบครัวเป้าหมายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (เริ่มเดือนมกราคม-มิถุนายน 255๗) และรายงานจังหวัด

8 การดำเนินงาน ๘.กพสม.ร่วมกับ กพสต. ประเมินผลครอบครัวเป้าหมาย โดยมี กพสอ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำกับดูแลการประเมินผล ๙.ประธาน กพสม. รวบรวมแบบประเมินส่งประธาน กพสต. เพื่อเซ็นต์รับรองผลและรวบรวมส่งให้ ประธาน กพสอ. ภายในเดือนสิงหาคม 255๗

9 การดำเนินงาน ๑๐.กพสอ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สรุปผลครอบครัวเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นครอบครัวแข็งแรงฯ ปี 255๗ ส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ มิถุนายน 255๗ ๑๑.เชิดชูเกียรติครอบครัวแข็งแรงฯปี ๒55๗ ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม 255๗)

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ครอบครัวแข็งแรงเป้าหมาย ปี 255๗ ได้รับการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) มีความสามารถในการสนับสนุนครอบครัวแข็งแรงดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรีระดับต่างๆ อำเภอละอย่างน้อย 2 กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ

11 แนวทางการส่งเสริม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ด้านคือ ๑) ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ ๒) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ๓) การจัดการสิ่งแวดล้อม

12 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน นำไปสู่ เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google