งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ พ. ญ. ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ พ. ญ. ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ พ. ญ. ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

2 แนวทางการทำงานของ นายกรัฐมนตรี - ทำทันที - ทำจริง - ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ - ทำต่อเนื่อง

3 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข กลุ่มทารกในครรภ์และมารดากลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียนกลุ่มเด็กวัยเรียนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 3.1 การกำจัดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย

4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ( ต่อ ) 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เช่น การ ขจัดปัญหาการใช้ steroid ไม่ถูกต้องในอาหาร และยา 3.3 การป้องกันและควบคุมดารบาดเจ็บ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ 3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เช่น การผลักดัน ร่าง พรบ. เยียวยาผู้ประสบภัยจาก บริการสาธารณสุข พ. ศ.... 3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เช่น การ ขจัดปัญหาการใช้ steroid ไม่ถูกต้องในอาหาร และยา 3.3 การป้องกันและควบคุมดารบาดเจ็บ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ 3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เช่น การผลักดัน ร่าง พรบ. เยียวยาผู้ประสบภัยจาก บริการสาธารณสุข พ. ศ....

5

6

7

8 ความคาดหวังต่องาน สุขภาพจิต

9

10 ด้านระบบบริการ มี vision เดียวกันกับเขตสุขภาพ บูรณาการงานต่าง ๆ ในระบบ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้น “ กลุ่มวัย ” และ “DHS” พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต เวชที่ต่อเนื่อง มีมาตรฐาน ( ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ )

11 ด้านการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ Gap และเติมเต็ม Gap ที่พบ คนทำงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ เช่น จิตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง (PG เด็ก และ PG ผู้ใหญ่ ) (.... ปัญหาปัจุจุบันคือ ขาดคนทำงานที่มีความรู้เฉพาะทาง กรมสุขภาพจิตให้ทุนสนับสนุน แต่ผู้บริหาร พ. ไม่สนับสนุนเท่าที่ควร / คนที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีการโยกย้ายหน่วย / ทำงานไม่ ตรงกับความสามารถที่มี ) ทำจริง ต่อเนื่อง

12 ด้านการติดตามประเมินผล มีระบบการติดตามเป็นพี่เลี้ยงทาง วิชาการ มีระบบการให้การปรึกษาการ ดำเนินงานกับเครือข่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการพื้นที่ ได้ มีระบบ Data Center ที่รวบรวมข้อมูล ด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่พบ ชี้เป้าประเด็น ปัญหาในพื้นที่ได้ Feed back ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะแก่ พื้นที่ได้

13 ด้านการสนับสนุนการ ดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อย่าง เต็มที่ ทันเวลา เช่น สื่อ อุปกรณ์ การ เติมเต็มความรู้ ทักษะ (... ปัญหาที่พบตอนนี้ คือ กรมสุขภาพจิตไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ส่งผลให้เด็กที่มีพัฒนาการช้าในพื้นที่ ไม่ได้รับการ กระตุ้นเท่าที่ควร ) ให้กำลังใจ

14 ขอบคุ ณ ในความ ใส่ใจ


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ พ. ญ. ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google