งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต เมือง จร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเฉลิม รัก มาก หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1311 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 99 รวม 2826 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 55 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6001,4002,200 3,000 3,8004,6005,4006,2007,0007,8008,6009,400 1,0623,381 1.1 งานสารบรรณ 1,0232,215 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 297652 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 225501 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 253511 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 243541 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 510 1.2 การเงิน & บัญชี 2769 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1849 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 515 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 45 1.3 พัสดุ 1235 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 49 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 36 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 520

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000 รายการ 1502504005507009009001,1001,3001,5001,7002,000 110101 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 15037353 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 42050119 6.3 สำรวจ ( งาน ) 1301547 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 601635 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 1001025 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 75051225 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 651226 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 751425 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 2501848 7 งานบริการด้านผังเมือง 400306090130170200230260300330360400 1848 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 5049 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1501125 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 2001130

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 304050607075 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 17 แห่ง 17 10 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 3 11 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ -

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.3141 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04%17.00% 1.1 งบดำเนินงาน 1.3141 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04%17.00% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 25.1598 ลบ. 10.67%14.29%

10 ผังเมือง วันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต 6 ก. ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google