งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย

2 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง กระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง ธรรม 2. 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ ของ ครม. นโยบายของรัฐ ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ

3 มาตรา 82 ( ต่อ ) 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือ ความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา ประโยชน์ของราชการ 4. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา สั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง

4 มาตรา 82 ( ต่อ ) 5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มิได้ 6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 7. ต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความ สามัคคี และต้องช่วยเหลือกัน ในการ ปฏิบัติราชการ

5 มาตรา 82 ( ต่อ ) 8. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ ความเป็นธรรมและให้การ สงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้มา ติดต่อราชการ 9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการ เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม เสีย 11. กระทำการอื่นใดตามที่กำหนด ในกฎ ก. พ.

6 มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง ไม่กระทำการใดอันเป็นข้อ ห้าม ดังนี้ 1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อ ผู้บังคับบัญชา 2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการ กระทำ การ ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือ ตน 3. ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ หา ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อใน หน้าที่ราชการ

7 มาตรา 83 5. ต้องไม่กระทำการหาผลประโยชน์ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของหน้าที่ ราชการของตน 6. ต้องไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกัน ในการปฏิบัติราชการ 7. ต้องไม่ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ 8. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 9. ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนด ในกฎ ก. พ.

8 โทษทางวินัย มี 5 สถาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทาง วินัย ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก

9 จบการบรรยาย ลำไพร สนั่นเมือง THE END


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google