งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ พ. ต. อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิ วงส์ ผกก. สภ. ท่าใหม่ พ. ต. ท. อภิชาต ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ พ. ต. อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิ วงส์ ผกก. สภ. ท่าใหม่ พ. ต. ท. อภิชาต ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ พ. ต. อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิ วงส์ ผกก. สภ. ท่าใหม่ พ. ต. ท. อภิชาต ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง ผกก. สส. งาน อก. งาน ปป. งาน จร. งาน สป. งาน สส. พงส. สบ 1 - 3 นปพ. พ. ต. ท. การุณย์ เกษมราษฎร์ พ. ต. ต. จีระวัฒน์ กุลฉวะ สว. สป. พ. ต. ต. เสรี มงคลศิริ สว. สส. พ. ต. ท. สมชาย ขำ วิลัย พ. ต. ท. อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์ พ. ต. ท. บำรุง ผลพูล พ. ต. ต.. ธีระวัฒน์ ชุม จันทร์ สวป. พ. ต. ต. ปรีชา กลิ่นขจร สว. อก. - อง สว. ก ศ. - ผบ. หมู่ - ร. ต. ต. มานพ เสือส่วย รอง สวป. ฯ รอง สว. จร - ผบ. หมู่ - ร. ต. ต. บุญ เลิศ มารี รักษ์ รอง สว. สป - รอง สว. สส - ผบ. หมู่ - รอง หน. นป พ - ผบ. หมู่

2 1. งานอำนวยการ 2. งานปกครองป้องกัน 3. งานสืบสวนปราบปราม 4. งานสอบสวน 5. งานสืบสวน 6. งานจราจร

3 งานอำนวยการงานอำนวยการ พ. ต. ต. ปรีชา กลิ่นขจร สว. อก. - รอง สว. กศ. - ผบ. หมู่

4 งานป้องกันปราบปรามงานป้องกันปราบปราม พ. ต. ท. อภิชาติ ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. สวป. พ. ต. ท. การุณย์ เกษมราษฎร์ ร. ต. ต. มานพ เสือ ส่วย --- รอง สว. ป. รอง สวป.

5 งานสืบสวนปราบปรามงานสืบสวนปราบปราม พ. ต. ต. จีรวัฒน์ กุล ฉวะ สว. สป. - ร. ต. ต. บุญเลิศ มารีรักษ์ รอง สว. สป

6 งานสอบสวนงานสอบสวน พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง ผกก.( สส ) พ. ต. ท. สมชาย ขำวิลัย พงส.( สบ 3) พ. ต. ท. อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์ พงส.( สบ 3) พ. ต. ท. บำรุง ผลพูล พงส.( สบ 3) พ. ต. ต.. ธีระวัฒน์ ชุมจันทร์ พงส.( สบ 2)

7 งานสืบสวนงานสืบสวน พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง ผกก.( สส ) สว. สส. พ. ต. ต. เสรี มงคล ศิริ

8 งานจราจรงานจราจร พ. ต. ท. อภิชาติ ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. สวป. พ. ต. ท. การุณย์ เกษมราษฎร์ รอง สว. จร. ผบ. หมู่


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ พ. ต. อ. ชัชวาลย์ พิสุทธิ วงส์ ผกก. สภ. ท่าใหม่ พ. ต. ท. อภิชาต ถาวร วิริยะนันท์ รอง ผกก. ปป. พ. ต. ท. สุรพร เทพเสน รอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google