งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย 0 1 3 0 1 - Part 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย 0 1 3 0 1 - Part 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย 0 1 3 0 1 - Part 4

2 คำอธิบายก่อน เรียน 1. ในบทเรียนแต่ละ บท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำ แบบประเมิน ตนเองให้เสร็จสิ้น เสียก่อน คำอธิบาย ก่อนเรียน 2. ลองทำ โดย พิจารณาคำตอบ ด้วยตนเอง ก่อนที่ จะทำแบบทดสอบ อื่นๆ ต่อไป

3 06/11/51 1. สนับสนุนทางด้านการ บริหาร : มีเครื่องมือ สนับสนุน ( เงินทุน + อุปกรณ์ + เวลา + ทรัพยากรอื่น ๆ ) เพื่อ ช่วยลดอุปสรรค ทำให้ บรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ง่ายขึ้น + ไม่ใช้วิธีการ ข่มขู่ หรือไม่กดดัน ด้วยระบบเผด็จการที่ ก่อให้เกิดการเสีย ขวัญและกำลังใจเป็น อย่างมาก การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

4 06/11/51 2. ใช้หลักการมีส่วน ร่วม : ให้ลูกน้องมี ส่วนร่วมอย่างจริงจัง และจริงใจในการ ตั้งเป้าหมายกลุ่ม เพื่อช่วยทำให้ ลูกน้องเกิดความเต็ม ใจ ลงมือกระทำตาม เป้าหมายได้ง่ายและ รวดเร็ว การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

5 06/11/51 3. เข้าใจความสามารถ ของผู้ร่วมงาน : ควร ใช้คนให้เหมาะสมแก่ งาน และบุคคลใดรู้สึก ว่าเขายังไม่มี ความสามารถที่ เหมาะสมแก่เป้าหมาย นั้น เขาก็จำเป็นต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ทักษะนั้น ๆ เพิ่มเติม อีก การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

6 06/11/51 4. ใช้รางวัล : โดยใช้ รางวัลผูกมัดกับ เป้าหมายนั้น ๆ จนถึง ขั้นทำเพื่อตนเองเพื่อ บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ไปด้วย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

7 06/11/51 อธิษฐานบารมี หมายถึง การทำให้ใจมี พลังตั้งมั่นต่อ จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ไม่ เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมาย นั้นง่าย ๆ ถึงแม้ว่าจะมี อุปสรรคเพียงใดก็ตาม การตั้งเป้าหมายตามหลักจิตวิทยาทาง พุทธศาสนา บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

8 06/11/51 อธิษฐานบารมีนี้ ช่วยให้จิตของเรามี อำนาจต่อสู้กับกิเลส ได้ ทำให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ วางไว้ พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราอธิษฐาน 4 อย่าง ซึ่ง เป็นการอธิษฐานที่ ครอบคลุมความเป็นอยู่ทั้งทางโลก และทางธรรม 1. ปัญญาขอให้เราเป็นคนที่มีเหตุผล มี ความรอบรู้ในสภาวะที่เป็นจริงของสิ่ง ทั้งหลาย 2. สัจจะขอให้เราเป็นคนที่มีสัจจะ พูด จริงทำจริงและมีปัญญารู้เห็นใน อริยสัจ 4 3. จาคะขอให้เราเป็นคนที่มีการเสียสละ ได้ทั้งวัตถุสิ่งของและสละกิเลสได้ 4. สันติ ขอให้เราพบกับความสันติสุข คือ ความพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

9 06/11/51 อธิษฐานบารมี = ผลต่อ บุคลิกภาพ เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายของ การกระทำ มีจุดมุ่งหมายในการดำเนิน ชีวิต เป็นคนที่มุ่งมั่นต่อการกระทำ ตามที่ได้ตั้งไว้ การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตาม เป้าหมาย บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย

10 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุดสาระการเรียนรู้สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย 0 1 3 0 1 - Part 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google