งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัคซีน – 21 แฟ้ม สืบเนื่องจาก กวป. มี.ค. 56 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ผลการวิเคราะห์ปัญหา

3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา 1. การนำเสนอข้อมูล กลุ่มงานควบคุมโรคนำเสนอ “ครอบคลุมการให้บริการวัคซีน” ไม่ใช่ “ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน”

4 ครอบคลุมการให้บริการวัคซีน
ผลการวิเคราะห์ปัญหา ครอบคลุมการให้บริการวัคซีน ที่มาของข้อมูล ประชากร -> ประชากรตามกลุ่มอายุ ปี 2555 จาก แฟ้ม Person ข้อมูลวัคซีน -> นับการให้บริการ จากแฟ้ม EPI

5 สรุปผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุ < 1 ปี จังหวัดเลยปี (ข้อมูล ระหว่างเดือน ต.ค 55 – ธ.ค 55) อำเภอ เป้าหมาย BCG ร้อยละ HB ร้อยละ รพ.เลย รพ.นาด้วง รพ.เชียงคาน รพ.ปากชม รพร.ด่านซ้าย รพ.นาแห้ว รพ.ภูเรือ รพ.ท่าลี่ รพ.วังสะพุง รพ.ภูกระดึง รพ.ภูหลวง รพ.ผาขาว รพ.เอราวัณ รวม หมายเหตุ ข้อมูลการให้บริการจากฐาน 21 แฟ้ม(Hosxp)

6 สรุปผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุ < 1 ปี จังหวัดเลยปี (ข้อมูล ระหว่างเดือน ต.ค 55 – ธ.ค 55) อำเภอ เป้าหมาย DTP-HB3 ร้อยละ OPV3 ร้อยละ MMR ร้อยละ รพ.เลย สสอ.เมือง รพ.นาด้วง สสอ.นาด้วง รพ.เชียงคาน สสอ.เชียงคาน รพ.ปากชม สสอ.ปากชม รพร.ด่านซ้าย สสอ.ด่านซ้าย รพ.นาแห้ว สสอ.นาแห้ว รพ.ภูเรือ สสอ.ภูเรือ หมายเหตุ ข้อมูลการให้บริการจากฐาน 21 แฟ้ม(Hosxp)

7 2. ข้อมูลมีน้อยมาก ไม่มีข้อมูลจริง ๆ โปรแกรม
ผลการวิเคราะห์ปัญหา 2. ข้อมูลมีน้อยมาก ไม่มีข้อมูลจริง ๆ โปรแกรม การดึงข้อมูลมานำเสนอผิดพลาด

8 การแก้ไขปัญหา

9 1. ทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่องนิยามและการดึงข้อมูลมานำเสนอ
การแก้ไขปัญหา 1. ทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่องนิยามและการดึงข้อมูลมานำเสนอ 2. ศึกษาโปรแกรมว่าส่งออกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ถ้า “ไม่” ต้องทำอย่างไร 3. จัดทำโปรแกรมเพื่อนำเสนอความครอบคลุมวัคซีน

10 โปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU
การแก้ไขปัญหา โปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU หากต้องการให้ข้อมูลวัคซีนที่บันทึกย้อนหลัง หรือบันทึกการให้บริการจากที่อื่น (ความครอบคลุม) ต้อง All PP Data ตอนส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม

11 การได้รับวัคซีน เด็ก 0-5 ปี

12 ครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ที่มาของข้อมูล ข้อมูลวัคซีน -> นับจากแฟ้ม EPI ประชากร -> จากแฟ้ม Person (Type 1 และ 3) ตามกลุ่มอายุ ณ วันที่วิเคราะห์ข้อมูล จับคู่ประชากร (ตามเลขประชาชน) กับวัคซีนที่ได้รับ

13 การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 โรงพยาบาล เป้าหมาย BCG (ร้อยละ) HB1 (ร้อยละ) DTPHB3 (ร้อยละ) OPV3 (ร้อยละ) MMR (ร้อยละ) เลย 105 2 (1.90) 4 (3.81) 21 (20.00) 22 (20.95) 13 (12.38) นาด้วง 41 26 (63.41) 27 (65.85) 34 (82.93) 33 (80.49) 31 (75.61) เชียงคาน (0) 19 (61.29) 20 (54.52) (64.52) ปากชม 3 (15.79) 10 (52.63) 11 (57.89) 1 (5.26) ด่านซ้าย (100) 9 (81.82) นาแห้ว 6 5 (83.33) ภูเรือ 23 (91.30) 14 (60.87) 15 (65.22) 12 (52.17) ท่าลี่ (4.88) (7.32) วังสะพุง (68.18) 16 (72.73) ภูกระดึง ภูหลวง (56.25) (62.50) (68.75) (81.25) ผาขาว 47 7 (14.89) (6.38) (80.21) (55.32) 35 (74.47) เอราวัณ 28 25 (89.29) 24 (85.71) รวม 391 125 (31.97) 126 (32.23) 198 (50.64) 194 (49.62) 184 (47.06)

14 การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 อำเภอ เป้าหมาย BCG (ร้อยละ) HB1 (ร้อยละ) DTPHB3 (ร้อยละ) OPV3 (ร้อยละ) MMR (ร้อยละ) เลย 296 222 (75.00) 226 (76.35) 233 (78.72) 232 (78.38) นาด้วง 50 48 (96.00) 44 (88.00) 45 (90.00) 42 (84.00) เชียงคาน 127 122 (96.06) 123 (96.85) 116 (91.34) 114 (89.76) 112 (88.19) ปากชม 147 117 (79.59) 115 (78.23) 104 (70.75) 111 (75.51) ด่านซ้าย 131 82 (62.60) 94 (71.76) 95 (75.52) นาแห้ว 23 11 (47.83) 12 (52.17) 18 (78.26) 21 (91.30) ภูเรือ 52 49 (94.23) 46 (88.46) 39 35 (67.31) ท่าลี่ 77 (50.65) 41 (53.25) 65 (84.42) 68 (88.31) 64 (83.12) วังสะพุง 356 310 (87.08) 306 (85.96) 314 (88.20) 313 (87.92) 273 (76.69) ภูกระดึง 71 37 (52.11) 32 (45.07) 57 (80.28) 58 (81.69) 43 (60.56) ภูหลวง 63 (92.06) 59 (93.65) 55 (87.30) 54 (85.71) ผาขาว 126 100 (79.37) 98 (77.78) 103 (81.75) 88 (69.84) เอราวัณ 91 (57.14) 51 (56.04) (74.73) (78.02) 66 (72.53) หนองหิน 72 61 (84.72) 60 (83.33) (69.44) (79.17) 53 (73.61) รวม 1,682 1,308 (77.76) 1,299 (77.23) 1,357 (80.68) 1,371 (81.51) 1,278 (75.98)

15 การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 โรงพยาบาล เป้าหมาย DTP4 (ร้อยละ) OPV4 (ร้อยละ) JE2 (ร้อยละ) เลย 100 18 (18.00) 21 (21.00) นาด้วง 32 19 (59.38) (89.38) เชียงคาน 22 (95.45) ปากชม 13 11 (84.62) (0) ด่านซ้าย 15 (78.95) นาแห้ว 9 8 (88.89) ภูเรือ 14 4 (28.57) 2 (14.29) ท่าลี่ 16 6 (37.50) วังสะพุง (72.73) ภูกระดึง ภูหลวง 10 (80.00) (60.00) ผาขาว (84.21) (54.21) (73.68) เอราวัณ 27 25 (92.59) (82.59) 26 (96.30) รวม 292 159 (54.45) 146 (50.00)

16 การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 อำเภอ เป้าหมาย DTP4 (ร้อยละ) OPV4 (ร้อยละ) JE2 (ร้อยละ) เลย 302 228 (75.50) 229 (75.83) 210 (69.54) นาด้วง 49 35 (71.43) (41.73) 33 (67.35) เชียงคาน 129 120 (93.02) 123 (95.35) ปากชม 158 115 (72.78) (77.85) ด่านซ้าย 147 126 (85.71) 125 (85.03) 110 (74.83) นาแห้ว 23 19 (82.61) 14 (60.87) ภูเรือ 40 (82.50) 31 (77.50) ท่าลี่ 70 52 (74.29) (70.00) วังสะพุง 263 225 (85.55) (86.69) 194 (73.76) ภูกระดึง 55 (78.57) 56 (80.00) 51 (72.86) ภูหลวง 66 59 (89.39) (77.27) ผาขาว 107 77 (71.96) 82 (76.64) 79 (73.83) เอราวัณ 78 64 (82.05) 62 (79.49) 60 (76.92) หนองหิน 67 (81.71) (75.61) รวม 1,584 1,257 (80.49 1,282 (80.93) 1,190 (75.13)

17 การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 โรงพยาบาล เป้าหมาย JE3 (ร้อยละ) เลย 81 19 (23.46) นาด้วง 52 32 (61.54) เชียงคาน 25 (78.13) ปากชม 20 (0) ด่านซ้าย 23 (86.96) นาแห้ว 4 (100) ภูเรือ 10 2 (20.00) ท่าลี่ 13 (30.77) วังสะพุง 30 26 (56.67) ภูกระดึง ภูหลวง 11 (55.00) ผาขาว 41 31 (75.61) เอราวัณ 14 (73.68) รวม 345 188 (54.49)

18 การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 อำเภอ เป้าหมาย DTP4 (ร้อยละ) เลย 337 239 (70.92) นาด้วง 49 40 (81.63) เชียงคาน 165 142 (86.06) ปากชม 134 95 (70.90) ด่านซ้าย 136 97 (71.32) นาแห้ว 38 21 (55.26) ภูเรือ 62 42 (67.74) ท่าลี่ 75 57 (76.00) วังสะพุง 356 248 (69.66) ภูกระดึง 74 52 (70.27) ภูหลวง 70 51 (72.86) ผาขาว 141 106 (75.18) เอราวัณ 92 (67.39) หนองหิน 86 66 (76.74) รวม 1,815 1,318 (72.62)

19 การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 โรงพยาบาล เป้าหมาย DTP5 (ร้อยละ) OPV5 (ร้อยละ) เลย 85 11 (12.94) นาด้วง 46 25 (54.35) เชียงคาน 40 32 (80.00) 31 (77.50) ปากชม 22 (50.00) ด่านซ้าย 27 20 (74.07) 18 (66.67) นาแห้ว 6 (100) ภูเรือ 26 15 (57.69) ท่าลี่ (40.00) วังสะพุง 54 ภูกระดึง (0) ภูหลวง 23 13 (56.52) 14 (60.87) ผาขาว 17 (53.13) (46.88) เอราวัณ 30 (60.00) รวม 406 214 (82.71) 210 (51.72)

20 การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี (เกิด 1 ต. ค. –31 ธ. ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม
การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี (เกิด 1 ต.ค.–31 ธ.ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 56 อำเภอ เป้าหมาย DTP5 (ร้อยละ) OPV5 (ร้อยละ) เลย 341 240 70.38 นาด้วง 37 30 81.08 เชียงคาน 157 124 78.98 123 78.34 ปากชม 148 92 62.16 93 62.84 ด่านซ้าย 140 120 85.71 119 85.00 นาแห้ว 32 15 46.88 ภูเรือ 45 82.22 ท่าลี่ 73 61 83.56 60 82.19 วังสะพุง 300 243 81.00 242 80.67 ภูกระดึง 65 40 61.54 ภูหลวง 79 55 69.62 53 67.09 ผาขาว 133 84 63.16 83 62.41 เอราวัณ 94 43 45.74 44 46.81 หนองหิน 79.35 รวม 1,736 1,257 72.41 1,252 72.12

21 ปัญหาที่พบเมื่อวิเคราะห์การได้รับวัคซีน
การบันทึกข้อมูลวัคซีนย้อนหลังยังไม่ครบถ้วน การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม ไม่ได้ All pp data บางหน่วยบริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าข้อมูล ของการรับบริการวัคซีน กลุ่มเป้าหมายประชากร (PERSON) มีสถานะบุคคล (TYPEAREA) ไม่ถูกต้อง หน่วยบริการที่ให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมาย TYPEAREA “4” ไม่ระบุที่อยู่และเลขบัตรประชาชน ทำให้ ไม่สามารถระบุการได้รับวัคซีนจากที่อื่น ส่งกลับให้หน่วยบริการได้

22 แผนช่วยเหลือ 6 หน่วยบริการที่ใช้ HOSxP
พฤษภาคม รพ.ท่าลี่ พฤษภาคม 2556 รพ.นาด้วง มิถุนายน รพ.เชียงคาน มิถุนายน รพ.ปากชม มิถุนายน รพ.ภูกระดึง มิถุนายน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

23


ดาวน์โหลด ppt โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google