งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีน – 21 แฟ้ม สืบเนื่อง จาก กวป. มี. ค. 56 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีน – 21 แฟ้ม สืบเนื่อง จาก กวป. มี. ค. 56 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีน – 21 แฟ้ม สืบเนื่อง จาก กวป. มี. ค. 56 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 ผลการวิเคราะห์ปัญหา

3 กลุ่มงานควบคุมโรคนำเสนอ “ ครอบคลุมการให้บริการวัคซีน ” ไม่ใช่ “ ความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีน ”

4 ครอบคลุมการให้บริการวัคซีน ที่มาของข้อมูล ประชากร -> ประชากรตามกลุ่ม อายุ ปี 2555 จาก แฟ้ม Person ข้อมูลวัคซีน -> นับการให้บริการ จากแฟ้ม EPI ผลการ วิเคราะห์ปัญหา

5 สรุปผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนพื้นฐานใน เด็กอายุ < 1 ปี จังหวัดเลยปี 2556 ( ข้อมูล ระหว่างเดือน ต. ค 55 – ธ. ค 55) อำเภอ เป้าหมาย BCG ร้อยละ HB1 ร้อย ละ รพ. เลย 105 38 36.19 4240.00 รพ. นาด้วง 41 4 9.76 5 12.20 รพ. เชียงคาน 31 1 3.23 1 3.23 รพ. ปากชม 19 3 15.79 0 0.00 รพร. ด่านซ้าย 11 11 100.00 11 100.00 รพ. นาแห้ว 6 0 0.00 0 0.00 รพ. ภูเรือ 23 1 4.35 0 0.00 รพ. ท่าลี่ 41 11 26.83 921.95 รพ. วังสะพุง 22 4 18.18 3 13.64 รพ. ภูกระดึง 1 29 2900.00 26 2600.00 รพ. ภูหลวง 16 4 25.00 3 18.75 รพ. ผาขาว 47 4 8.51 3 6.38 รพ. เอราวัณ 28 5 17.86 5 17.86 รวม 391 115 5.80103 5.20 หมายเหตุ ข้อมูลการให้บริการจากฐาน 21 แฟ้ม (Hosxp)

6 สรุปผลความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนพื้นฐานใน เด็กอายุ < 1 ปี จังหวัดเลยปี 2556 ( ข้อมูล ระหว่างเดือน ต. ค 55 – ธ. ค 55) อำเภอ เป้าหมาย DTP-HB3 ร้อยละ OPV3 ร้อยละ MMR ร้อยละ รพ. เลย 105 20 19.05 19 18.10 1514.29 สสอ. เมือง 296 161 54.39 155 52.36 21672.97 รพ. นาด้วง 41 19 46.34 19 46.34 2560.98 สสอ. นาด้วง 50 29 58.00 29 58.00 3876.00 รพ. เชียงคาน 31 15 48.39 15 48.39 1445.16 สสอ. เชียงคาน 127 105 82.68 113 88.98 10582.68 รพ. ปากชม 19 3 15.79 4 21.05 0 0.00 สสอ. ปากชม 147 62 42.18 65 44.22 6544.22 รพร. ด่านซ้าย 11 2 18.18 2 18.18 872.73 สสอ. ด่านซ้าย 131 68 51.91 68 51.91 7960.31 รพ. นาแห้ว 6 1 16.67 1 16.67 233.33 สสอ. นาแห้ว 23 24 104.35 28 121.74 2191.30 รพ. ภูเรือ 23 16 69.57 10 43.48 1252.17 สสอ. ภูเรือ 52 26 50.00 25 48.08 4076.92 หมายเหตุ ข้อมูลการให้บริการจากฐาน 21 แฟ้ม (Hosxp)

7 ผลการ วิเคราะห์ปัญหา 1) ไม่มีข้อมูลจริง ๆ 2) โปรแกรม 3) การดึงข้อมูลมา นำเสนอผิดพลาด

8 การแก้ไขปัญหา

9

10 โปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU หากต้องการให้ข้อมูลวัคซีนที่บันทึกย้อนหลัง หรือบันทึกการให้บริการจากที่อื่น ( ความครอบคลุม ) ต้อง All PP Data ตอนส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม

11 การได้รับวัคซีน เด็ก 0-5 ปี

12 ครอบคลุมการได้รับวัคซีน ที่มาของข้อมูล ข้อมูลวัคซีน -> นับจากแฟ้ม EPI ประชากร -> จากแฟ้ม Person (Type 1 และ 3) ตามกลุ่มอายุ ณ วันที่ วิเคราะห์ข้อมูล จับคู่ประชากร ( ตามเลข ประชาชน ) กับวัคซีนที่ได้รับ

13 โรงพย าบาล เป้าห มาย BCG ( ร้อยละ ) HB1 ( ร้อยละ ) DTPHB3 ( ร้อยละ ) OPV3 ( ร้อยละ ) MMR ( ร้อยละ ) เลย 1052(1.9 0) 4(3.8 1) 21(20. 00) 22(20.9 5) 13(12. 38) นาด้วง 4126(63. 41) 27(65. 85) 34(82. 93) 33(80.4 9) 31(75. 61) เชียง คาน 310(0)0 19(61. 29) 20(54.5 2) 20(64. 52) ปากชม 193(15. 79) 3 10(52. 63) 11(57.8 9) 1(5.2 6) ด่าน ซ้าย 11 (10 0) 11(100 ) 9(81. 82) 9 11(100 ) นาแห้ว 66(10 0) 6 6 6 5(83. 33) ภูเรือ 2321(91. 30) 21(91. 30) 14(60. 87) 15(65.2 2) 12(52. 17) ท่าลี่ 410(0)0 2(4.8 8) 2 3(7.3 2) วังสะ พุง 2215(68. 18) 16(72. 73) 15(68. 18) 15(68.1 8) 16(72. 73) ภู กระดึง 10(0)0 0(0)(0)0(0)(0)0(0)(0) ภูหลวง 169(56. 25) 10(62. 50) 11(68. 75) 11(68.7 5) 13(81. 25) ผาขาว 477(14. 89) 3(6.3 8) 33(80. 21) 26(55.3 2) 35(74. 47) เอราวั ณ 2825(89. 29) 25(89. 29) 24(85. 71) 24(85.7 1) 24(85. 71) รวม 39112 5 (31. 97) 12 6 (32. 23) 198(50. 64) 19 4 (49.6 2) 18 4 (47. 06) การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

14 อำเภ อ เป้าห มาย BCG ( ร้อย ละ ) HB1 ( ร้อย ละ ) DTPHB3 ( ร้อยละ ) OPV3 ( ร้อยละ ) MMR ( ร้อยละ ) เลย 29622 2 (75. 00) 22 6 (76. 35) 233(78. 72) 232(78. 38) 222(75. 00) นา ด้วง 5048(96. 00) 48(96. 00) 44(88. 00) 45(90. 00) 42(84. 00) เชียง คาน 12712 2 (96. 06) 12 3 (96. 85) 116(91. 34) 114(89. 76) 112(88. 19) ปาก ชม 14711 7 (79. 59) 11 5 (78. 23) 104(70. 75) 104(70. 75) 111(75. 51) ด่าน ซ้าย 13182(62. 60) 82(62. 60) 94(71. 76) 95(75. 52) 94(71. 76) นา แห้ว 2311(47. 83) 12(52. 17) 18(78. 26) 18(78. 26) 21(91. 30) ภูเรือ 5249(94. 23) 46(88. 46) 39(75. 00) 39(75. 00) 35(67. 31) ท่าลี่ 7739(50. 65) 41(53. 25) 65(84. 42) 68(88. 31) 64(83. 12) วังสะ พุง 35631 0 (87. 08) 30 6 (85. 96) 314(88. 20) 313(87. 92) 273(76. 69) ภู กระดึ ง 7137(52. 11) 32(45. 07) 57(80. 28) 58(81. 69) 43(60. 56) ภู หลวง 6358(92. 06) 59(93. 65) 55(87. 30) 54(85. 71) 54(85. 71) ผา ขาว 12610 0 (79. 37) 98(77. 78) 100(79. 37) 103(81. 75) 88(69. 84) เอราวั ณ 9152(57. 14) 51(56. 04) 68(74. 73) 71(78. 02) 66(72. 53) หนอง หิน 7261(84. 72) 60(83. 33) 50(69. 44) 57(79. 17) 53(73. 61) รวม 1,68 2 1,3 08 (77. 76) 1,2 99 (77. 23) 1,3 57 (80. 68) 1,3 71 (81. 51) 1,2 78 (75. 98) การได้รับวัคซีน เด็ก 0-1 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 54) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

15 โรงพยาบา ล เป้าหมา ย DTP4 ( ร้อยละ )OPV4 ( ร้อยละ )JE2 ( ร้อยละ ) เลย 10018(18.00)18(18.00)21(21.00 ) นาด้วง 3219(59.38)19(89.38)19(59.38 ) เชียงคาน 2221(95.45)21(95.45)21(95.45 ) ปากชม 1311(84.62)11(84.62)0(0)(0) ด่านซ้าย 1915(78.95)15(78.95)15(78.95 ) นาแห้ว 98(88.89)8 8 ภูเรือ 144(28.57)4 2(14.29 ) ท่าลี่ 166(37.50)6 6 วังสะพุง 118(72.73)8 8 ภูกระดึง 00(0)(0)0(0)(0)0(0)(0) ภูหลวง 108(80.00)8 6(60.00 ) ผาขาว 1916(84.21)16(54.21)14(73.68 ) เอราวัณ 2725(92.59)25(82.59)26(96.30 ) รวม 292159(54.45)159(54.45)146(50.00 ) การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

16 อำเภอเป้าหมาย DTP4 ( ร้อยละ )OPV4 ( ร้อยละ )JE2 ( ร้อยละ ) เลย 302228(75.50 ) 229(75.83 ) 210(69.54) นาด้วง 4935(71.43 ) 35(41.73 ) 33(67.35) เชียงคาน 129120(93.02 ) 120(93.02 ) 123(95.35) ปากชม 158115(72.78 ) 115(72.78 ) 123(77.85) ด่านซ้าย 147126(85.71 ) 125(85.03 ) 110(74.83) นาแห้ว 2319(82.61 ) 19(82.61 ) 14(60.87) ภูเรือ 4033(82.50 ) 33(82.50 ) 31(77.50) ท่าลี่ 7052(74.29 ) 52(74.29 ) 49(70.00) วังสะพุง 263225(85.55 ) 228(86.69 ) 194(73.76) ภูกระดึง 7055(78.57 ) 56(80.00 ) 51(72.86) ภูหลวง 6659(89.39 ) 59(89.39 ) 51(77.27) ผาขาว 10777(71.96 ) 82(76.64 ) 79(73.83) เอราวัณ 7864(82.05 ) 62(79.49 ) 60(76.92) หนองหิน 8267(81.71 ) 67(81.71 ) 62(75.61) รวม 1,5841,257(80.491,282(80.93 ) 1,190(75.13) การได้รับวัคซีน เด็ก 1-2 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 53) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

17 โรงพยาบา ล เป้าหมา ย JE3 ( ร้อยละ ) เลย 8119(23.46) นาด้วง 5232(61.54) เชียงคาน 3225(78.13) ปากชม 200(0) ด่านซ้าย 2320(86.96) นาแห้ว 44(100) ภูเรือ 102(20.00) ท่าลี่ 134(30.77) วังสะพุง 3026(56.67) ภูกระดึง 00(0) ภูหลวง 2011(55.00) ผาขาว 4131(75.61) เอราวัณ 1914(73.68) รวม 345188(54.49) การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

18 อำเภอเป้าหมาย DTP4 ( ร้อยละ ) เลย 337239(70.92) นาด้วง 4940(81.63) เชียงคาน 165142(86.06) ปากชม 13495(70.90) ด่านซ้าย 13697(71.32) นาแห้ว 3821(55.26) ภูเรือ 6242(67.74) ท่าลี่ 7557(76.00) วังสะพุง 356248(69.66) ภูกระดึง 7452(70.27) ภูหลวง 7051(72.86) ผาขาว 141106(75.18) เอราวัณ 9262(67.39) หนองหิน 8666(76.74) รวม 1,8151,318(72.62) การได้รับวัคซีน เด็ก 2-3 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 52) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

19 โรงพยาบาลเป้าหมาย DTP5 ( ร้อยละ )OPV5 ( ร้อยละ ) เลย 8511(12.94)11(12.94) นาด้วง 4625(54.35)25(54.35) เชียงคาน 4032(80.00)31(77.50) ปากชม 2211(80.00)11(50.00) ด่านซ้าย 2720(74.07)18(66.67) นาแห้ว 66(100)6 ภูเรือ 2615(57.69)15(57.69) ท่าลี่ 156(40.00)6 วังสะพุง 5440(74.07)40(74.07) ภูกระดึง 00(0)0 ภูหลวง 2313(56.52)14(60.87) ผาขาว 3217(53.13)15(46.88) เอราวัณ 3018(60.00)18(60.00) รวม 406214(82.71)210(51.72) การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

20 อำเภอเป้าหมาย DTP5 ( ร้อยละ )OPV5 ( ร้อยละ ) เลย 34124070.3824070.38 นาด้วง 373081.083081.08 เชียงคาน 15712478.9812378.34 ปากชม 1489262.169362.84 ด่านซ้าย 14012085.7111985.00 นาแห้ว 321546.881546.88 ภูเรือ 453782.223782.22 ท่าลี่ 736183.566082.19 วังสะพุง 30024381.0024280.67 ภูกระดึง 654061.544061.54 ภูหลวง 795569.625367.09 ผาขาว 1338463.168362.41 เอราวัณ 944345.744446.81 หนองหิน 927379.357379.35 รวม 1,7361,25772.411,25272.12 การได้รับวัคซีน เด็ก 4-5 ปี ( เกิด 1 ต. ค.–31 ธ. ค. 50) ข้อมูล ณ 25 เม. ย. 56

21 ปัญหาที่พบเมื่อวิเคราะห์การ ได้รับวัคซีน 1. การบันทึกข้อมูลวัคซีนย้อนหลังยัง ไม่ครบถ้วน 2. การส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม ไม่ได้ All pp data 3. บางหน่วยบริการข้อมูล กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าข้อมูล ของ การรับบริการวัคซีน 4. กลุ่มเป้าหมายประชากร (PERSON) มีสถานะบุคคล (TYPEAREA) ไม่ ถูกต้อง 5. หน่วยบริการที่ให้วัคซีน กลุ่มเป้าหมาย TYPEAREA “4” ไม่ ระบุที่อยู่และเลขบัตรประชาชน ทำ ให้ ไม่สามารถระบุการได้รับวัคซีนจาก ที่อื่น ส่งกลับให้หน่วยบริการได้

22 แผนช่วยเหลือ 6 หน่วยบริการ ที่ใช้ HOSxP 9 - 10 พฤษภาคม 2556 รพ. ท่าลี่ 16 - 17 พฤษภาคม 2556 รพ. นาด้วง 3 - 4 มิถุนายน 2556 รพ. เชียงคาน 6 - 7 มิถุนายน 2556 รพ. ปากชม 10 - 11 มิถุนายน 2556 รพ. ภูกระดึง 13 - 14 มิถุนายน 2556 สอ. เฉลิมพระ เกียรติฯ

23


ดาวน์โหลด ppt วัคซีน – 21 แฟ้ม สืบเนื่อง จาก กวป. มี. ค. 56 โดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google