งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

2 มติในที่ประชุม 1. ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา เป็นที่ ปรึกษากลุ่ม 2. ตัวแทนกลุ่มที่จะเข้าร่วมอบรม “WordPress” ประกอบด้วยตัวแทน จาก สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร ร่วมอบรม ( ตามที่กลุ่มงานเทคโนโลยีที่ขอตัวแทน กลุ่มเข้าอบรม ) 3. การประชุมครั้งนี้ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ใช้โอกาสบริจาค วิทยานิพนธ์ให้กับสถาบันที่เข้าร่วมประชุม 4. การประชุมครั้งที่ 3/2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน 12 สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม. อา เบค ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระกียรติ ม. รังสิต วิทยาลัย ทองสุข ม. ศรีปทุม ม. อัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ม. เทคโนโลยีมหานคร ม. เกษม บัณฑิตย์ ม. เอเชียอาคเนย์

3 ความก้าวหน้าโครงการ 4 โครงการ 1) โครงการรวบรวมหัวเรื่องใหม่ เสนอหัวเรื่องให้ พิจารณา 27 หัวเรื่อง 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต 14 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 หัว เรื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5 หัวเรื่อง การกำหนดหมวดหมู่ให้ หัวเรื่องที่พิจารณาแล้ว เพื่อขึ้นเว็บ รอตรวจสอบความถูกต้องทั้ง 2 ระบบ โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 2) โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 อาจารย์ บุญญาพร มารุ่งเรือง จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ ถ้า ทางกลุ่มร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยได้ฝากตัวแทนที่ร่วม ประชุมแจ้งให้ทางกลุ่มจัดกิจกรรมให้เด็กด้วยก็ได้จัด ตัวแทนร่วมคิดสร้างกิจกรรม เสนอที่ประชุมครั้งต่อไปคือ ตัวแทน จาก ม. อัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ม. เอเชียอาคเนย์ เรื่อง สืบเนื่อง

4 3) โครงการปรับปรุง เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงาน Facebook ร่วมกันพิจารณา ปัญหาการใช้ facebook ของกลุ่ม พบว่า 3.1 facebook กลุ่ม มี 3 account 3.2 ตัวแทนกลุ่มสับสนการ add เป็นสมาชิกเพราะมี 3 account 3.3 username และ password ที่จัดสร้าง ยาวเกินไป จำได้ยาก 3.4 มีตัวแทนกลุ่มที่ยังไม่เป็นสมาชิก Facebook ของกลุ่ม ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังนี้ ปรับปรุงให้มี เพียง 1 account ( สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ) ให้แก้ไข username และ password ( สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ) ให้ตัวแทน add สมาชิกในที่ประชุม 4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ RDA ประธานได้เขียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ RDA เสนอที่ ประชุม ประธานทบทวนความรู้เกี่ยวกับ RDA ที่ได้เสนอ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 ให้ทราบอีกครั้ง เรื่อง RDA คืออะไร ทำไมต้องมี RDA ความแตกต่าง RDA กับ AACR2 และได้นำ ข้อตกลงการลงรายการ RDA บางส่วน บางตอน ของภาครัฐ ที่ได้ตกลงกัน ให้ทราบเป็นแนวทางการศึกษาของกลุ่มต่อไปในการประชุมครั้งที่ 4/ 2557 ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ลงรายการ RDA เรื่อง สืบเนื่อง

5 ประมวลภาพ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3-6 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google