งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์(ทรงคุณวุฒิ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์(ทรงคุณวุฒิ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์(ทรงคุณวุฒิ)

2 ความเป็นจริงในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ป่วยรายใหม่ โรคเรื้อรังไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น แนวโน้มการตายโรคสำคัญไม่ลด โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ปัญหาสังคมรุ่นแรงขึ้น มีโรคเก่าแต่กลับใหม่เป็นระยะๆ มีโรคใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ผู้คนอายุยืนขึ้น

3 ร้อยละของภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนแยกตามรายเขตสุขภาพ และจังหวัดที่มีภาวะอ้วนสูงสุด ปี 2557 ภาคเรียนที่ 2 ( ต. ค.- ธ. ค.56) ที่มา : ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม สนย. รายงาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ลำพู น สุโขทัย / อุตรดิตถ์ สิงห์บุรี ชัยนาท ขอนแก่น สมุทรปราการ ศรีษะเกษ นครปฐม พัทลุง สุราษฎร์ ธานี ร้อยละ

4

5 50 (ที่มา : Med Res Net 2556)

6 ร้อยละผู้ป่วย DM ที่สามารถคุมน้ำตาลได้ (เกณฑ์ HbA1C <7%) (ที่มา : Med Res Net 2556)

7 23 อัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อเทียบกับค่าของประเทศ (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) พบว่าในปี 56 เขต 7,8,9,10 หรือพื้นที่ภาคอิสานจะมีอัตราตายต่ำ กว่าเป้าหมายระดับประเทศ ส่วนเขต 3,4,5,6,11 และกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางและ ชายฝั่งอันดามันจะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศ เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 23 ต่อแสน

8 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี พ.ศ. 2545-2556 (ฐาน สนย.) เกณฑ์ไม่เกิน 23 ต่อ ปชก.แสนคน อันดับ 1 อุตรดิตถ์ (32.96) อัตราตายปี 56 ที่สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าระดับเขต และประเทศ มี 3 จังหวัด อันดับ 1 อุตรดิตถ์ (32.96) (อันดับ 15 ของประเทศ) อันดับ 2 พิษณุโลก (28.41) อันดับ 3 ตาก (23.81)

9 ตัวชี้วัด: อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน) Copyright 2013 © All rights reserved วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิษณุธารา สคร. 9 จ.พิษณุโลก (ใช้ Baseline ปี 2555) ข้อมูล สนย. ปี 2555 พบ 4 จังหวัด ที่อัตราตายโรคหลอดเลือด หัวใจสูงเกิน20 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ดังนี้ พื้นที่เสี่ยงจำนวนอัตรา อุตรดิตถ์18640.33 พิษณุโลก25730.13 ตาก13725.92 สุโขทัย12220.06 เพชรบูรณ์17017.13

10 Safe 193 to 280 in 5 Yrs. อัตราตาย 23.26 ใน จ.ยังไม่ผ่านเกณฑ์ < 23 10

11 +541 in 5 Yrs. PCI,Open heart ทุกวัน ดำเนินการได้ 3 เดือน 11

12 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ หัวใจและหลอดเลือด ของผู้ป่วย DM2 (ข้อมูล จาก Med Res Net : 2556)

13 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง ไต ทั้งหมดของผู้ป่วย DM2 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ทั้งหมดของผู้ป่วย DM2 (ข้อมูล จาก Med Res Net : 2556)

14 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง STROKE (เป้าหมาย ไม่เกิน 190 / แสน ปชก. ) เมือง รพ. เพชรบูรณ์ ชนแดน หล่มสัก วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน วังโป่ง หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว รวม 209207556675397651512310289 ผลการ ดำเนินงานปี 51-57 ผ่าน เกณฑ์

15 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง STROKE (เป้าหมาย ไม่เกิน 190 / แสน ปชก. )  มี รพ.แม่ข่าย สามารถให้บริการ Stroke fast track เพียง 1 แห่ง คือ รพ.พุทธชินราช ( ยังไม่มีเพิ่ม )  จำนวนผู้ป่วย Ischemic stroke เข้าถึงบริการ stroke fast track ร้อยละ 3.49 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10) ข้อเสนอแนะ ควรมีการเชื่อมประสานกับแผนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ รองรับการจัดบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มเสี่ยง สามารถส่งต่อ ผู้ป่วย และเข้าถึงบริการการรักษาอย่างทันท่วงที ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการติดตาม ฟื้นฟูสภาพลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิต

16 ตำแหน่งที่ พบ Stage รวม 01234 ไม่ ทราบ Lung051349213126406 Breast423815628108300 Head & Neck 011211696107251 Colon & Rectum 0527685168219 Liver000019129148 Cervix14531191523134 Thyroid021033339 Other025265088630819 Total5116200258513 1,22 4 2,316 ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ วินิจฉัยที่โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2556

17 ตำแหน่งโรคTotal.percentอันดับที่ Breast 11115.121 Lung7610.353 Cervix445.996 Colorectal 9512.942 liver and Intrahepatic Bile ducts7510.224 Head and Neck638.585 Thyroid121.639 Lymphoma253.417 Leukemia182.458 Other21529.29 Total. 734100 ที่มา : รายงานทะเบียนมะเร็ง รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ณ 25 มิถุนายน 2557 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2557

18 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2546-2555 ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

19 ร้อยละของการคลอดบุตรโดยมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) ร้อยละของการคลอดบุตรโดยมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)

20 สัดส่วนการตายมารดาแยกตามอำเภอ ปี 51-57 = 26 ราย สาเหตุการตาย โดยรวม

21

22 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จำแนกตามเขตบริการสุขภาพ ร้อยละ แหล่งข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2554 วิเคราะห์ข้อมูลโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

23 ค่าเฉลี่ยความชุกของนักดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2554

24 อัตราตาย 3 ปีย้อนหลังในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น และปี 56 มีอัตรา 22.89 ต่อแสน เขต 4,7,8,9 มีอัตราตายใกล้เคียงหรือต่ำเกว่าเป้าหมายประเทศ ในขณะที่เขตอื่นๆ จะสูงกว่าค่อนข้างมาก จึงควรตั้งเป้าหมายระดับเขตให้ตายลดลง 7% จากค่า 3 yrs median ดังจะแสดงในสไลด์ถัดไป

25 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต.ค. 56- มี.ค. 57 แบ่งตามเขตสุขภาพ * ค่าเป้าหมายคำนวณจากการลดจำนวนผู้เสียชีวิตลง ร้อยละ 7 จาก 3-year median (2553-2555) ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกำหนดเป้าหมายปี 57 ที่ลดลง 7% จากค่ามัธยฐาน 3 ปี แล้วถอดออกมาเป็นจำนวน ทั้งปีและในระยะ 6 เดือน ปรากฏว่ามีเพียงเขต 12 ที่จำนวนตายต่ำกว่าเป้าหมายหกเดือน และที่สูงกว่าเป้าหกเดือนค่อนข้างมาก คือ เขต 1,2,6,7,8.9

26 แหล่งข้อมูล :: ข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

27

28 เป้าหมาย 5 ประเด็น ลดระยะเวลารอคอย การบริการได้มาตรฐาน ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดค่าใช้จ่าย

29 ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อน หลอดเลือดหัวใจ สมอง ไต ตา แขน ขา มะเร็ง ระบบสุขภาพ ภาคประชาชน ปัจจัยเสี่ยง จนท.สาธารณสุข เทคนิค ใหม่ๆ เทคโนโลยี ช่วยเสริม

30 แนวโน้มการตาย โรค สำคัญไม่ลด  หลอดเลือดหัวใจ  สมอง  ไต  มะเร็ง ลดป่วยรายใหม่ อย่าให้รายเก่าเกิดภาวะแทรกซ้อน ดูแลรายเก่าอย่าให้ตาย One Region One Hospital Referral System Region/ Institute

31 11 Track 6 Node สาขาโรคหัวใจและ หลอดเลือด สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาสุขภาพจิต และจิตเวช สาขาจักษุและไต เชี่ยวชาญ 5 สาขา สาขาทันตกรรม สาขาบริการเขตเมืองและ ปฐมภูมิ สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขาบริการสุขภาพองค์รวม จักษุ แพทย์แผนไทย ฟื้นฟูสภาพ ศัลยกรรม ทันตกรรม 5 สาขาหลัก

32 ผลประเมินตนเอง(รอบที่ 1): ความสำเร็จการดำเนินการตาม Services Plan 32 จังหวัดประเมินตนเองสุโขทัยตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก สาขา โรคหัวใจ34444 สาขาโรคหลอดเลือดสมอง33343 สาขา ทารกแรกเกิด44344 สาขา อุบัติเหตุ34333 สาขา มะเร็ง43343 สาขา ไต14444 สาขา ตา44243 สาขา จิตเวช35355 สาขา ทันตกรรม44553 สาขา ศัลยกรรม43332 สาขา สูติกรรม33332 สาขา อายุรกรรม33332 สาขา เด็ก33332 สาขา NCD33343

33 แบบประเมินตนเอง: ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Services Plan 33 ความก้าวหน้าองค์ประกอบ ระดับ 1 1. มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป สถานการณ์ 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ระดับ 2 1. ความก้าวระดับ 1 และ 2. กำหนดทิศทางการพัฒนา และความสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ที่ต้องการให้ เกิดขึ้น โดยมีการระบุระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ที่ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม ระดับ 3 1. ความก้าวระดับ 2 และ 2. มีและใช้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีการจัดงบประมาณหรือเงินบำรุง รองรับชัดเจน 3. เริ่มมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว ระดับ 4 1. ความก้าวระดับ 3 และ 2. มีการดำเนินงานครอบคลุมส่วนใหญ่ของแผนปฏิบัติการ 3. มีความสำเร็จ ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ เกิดขึ้นแล้ว ระดับ 5 1. ความก้าวระดับ 4และ 2. มีการดำเนินงานครอบคลุมของแผนปฏิบัติการทุกองค์ประกอบ 3. มีความสำเร็จ จากการเชื่อมโยงการดำเนินงานสู่ District Health System (DHS) ให้เกิดส่งเสริมป้องกันโรค จนแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ในสาขานี้ลดลงได้

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์(ทรงคุณวุฒิ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google