งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การพัฒนาการ ทางสมองและการคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบของ เดอ โบโน (six Thinking klats)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การพัฒนาการ ทางสมองและการคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบของ เดอ โบโน (six Thinking klats)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 11

3 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การพัฒนาการ ทางสมองและการคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบของ เดอ โบโน (six Thinking klats)

4 เทคนิคหมวกหกใบ เป็นการใช้ สีของหมวกแต่ ละใบที่มีสีต่างกันแทนความคิดแต่ละ ด้านและความคิด แต่ละอย่างกำหนดจากสีของหมวก ซึ่ง สีของหมวกแต่ ละใบจะสอดคล้องกับแนวคิดของหมวก ในนั้นๆสีของ หมวกเป็นรูปธรรมที่สำคัญต่อการรับรู้ ช่วยให้เข้าใจ และจดจำง่ายขึ้นเพราะเป็นการสอย ด้วยสัญลักษณ์

5 ทฤษฎี / แนวคิด เทคนิคหมวกหกใบ คิดค้นขึ้นโดย ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน เขาอธิบายว่า การคิดมีอุปสรรคอยู่ที่ความ สับสน กล่าวคือ บุคคลพยายามใช้ หลายๆ สิ่งพร้อมกันมากเกินไป เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ข่าวสาร หลักของเหตุผล และความคิด สร้างสรรค์ จึงทำให้เกิดความยุ่งเหยิงไร้ ระเบียบและไม่สามารถหาทางออกได้ อย่างฉลาดหลักแหลม

6 ดังนั้น การรู้จักวิธีคิด โดยการ สามารถเลือกได้ว่าในสถานการณ์ใด ควรใช้ความความคิดแบบใด มี ลำดับก่อนหลังอย่างไร การไม่ผูก ติดกับความคิดใดความคิดหนึ่งอย่าง งมงายหรือขาดสติย่อมนำไปสู้ อิสรภาพทางปัญญา

7 Do Bono ได้เสนอแนวการคิดแบบใหม่ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “ แนวคิดหมวกหกใบ ” เพื่อเป็น แนวทางส่งเสริมให้บุคคลไม่ยึดติดกับการคิดแบบ ใดแบบหนึ่ง แต่จะช่วยให้คิดอย่างรอบด้านและ หาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน แนวความคิดหมวกใบ (six thinkin nats) คือแนวทางง่ายๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแยก ความรู้สึกออกจากเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ออกจากการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เราสามารถชัก นำและควบคุมกระบวนการทางด้านความคิด De Bono ใช้สีเป็นชื่อหมวก ก็เพื่อให้ เราสามารถมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งสีของ หมวกแต่ละใบสอดคล้องกับแนวคิด ของหมวก ดังนี้

8 1. หมวกสีขาว แสดงถึงความเป็นกลางวัตถุ นิสัย หมวกสีขาว จึงเป็นตัวแทนของข้อมูล ตัวเลข เป็นสิ่งที่ทุกคน ยอมรับ 2. หมวกสีแดง แสดงถึงความเกรี้ยวกราด อารมณ์ หมวกสีแดงจึงเป็นการมองด้านอารมณ์ ความรู้สึก และสัญชาติญาณ 3. หมวกสีดำ แสดงถึงความมือครึ้ม เป็นการ มองในด้านลบ ข้อเสียเหตุผลในการปฏิเสธ จุด ด้อย 4. หมวกสีเหลือง แสดงถึงความสอใส สว่าง เป็นการมองในด้านบวก แง่ดี ความเป็นไปได้ ความหวัง ความมั่นใจ ยอมรับ 5. หมวกสีเขียว แสดงถึงการมีชีวิต ความ เจริญ งอกงาม และความอุดมสมบูรณ์ เป็นการ มองด้วยความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ 6. หมวกสีน้ำเงิน แสดงถึงการควบคุม เปรียบ ท้องฟ้าปกคลุมอยู่เหนือทุกสิ่ง จึงเป็นการควบคุม จัดระเบียบ การประเมินและสรุป

9 แนวทางจัดการเรียนรู้ การสวมหมวก คือการคิดโดยผู้สวม หมวกเป็นสัญลักษณ์ แสดงความคิดตามสี หมวก ซึ่งโดยปกติผู้นำหรือหัวหน้ากลุ่ม จะเป็นผู้สวมหมวกสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นผู้ควบคุม หรือจัดระเบียบ ในการคิด ขั้นตอนการสอน De Bono ได้ เสนอขั้นตอนการสอนใช้หมวกคิดหกใบ ดังนี้

10 1. ขั้นนำ การแนะนำให้ทราบถึงสิ่งที่สอน 2. ขั้นชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน 3. ขั้นสาธิต เป็นการแนะนำตัวอย่างคำถาม เพื่อสร้างความเข้าใจ 4. ขั้นฝึกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก คิดให้รอบคอบทุกหมวก 5. ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม เป็นการร่วม สนทนาเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม ให้เห็น ความชัดเจนเจนในสิ่งที่คิด 6. ขั้นสรุป เป็นการทบทวน และเรียบเรียง สิ่งที่คิด โดยเน้นประเด็นสำคัญเพื่อให้เห็น ผลที่เกิดจากการคิด

11 ผู้นำในการกำหนดจุดเริ่มต้น กล่าวถึงกติกาขั้นตอนการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย การสนับสนุนความคิดที่สร้างสรรค์ ใช้เมื่อมีผู้ต้องการทราบข้อมูลเท็จจริง ต่างๆ แสดงออกของอารมณ์ และความรู้สึก ต่อความเห็นของบุคคล จะช่วยให้เกิดความสมดุลของการคิด ต่อประเด็นที่อภิปรายกัน

12 การใช้เทคนิคหมวกหกใบ พัฒนาการคิดที่ซับซ้อน ถ้าจะฝึกให้นักเรียนมีทักษะใน การประเมิน จะต้องฝึกให้นักเรียนมี มุมมองทั้งทางบวกแลทางลบแล้วจึง ตัดสินใจ นั่นคือ จะตั้งคำถามตาม หมวกสีเหลืองแล้วตามด้วยหมวกสี ดำ หรือถ้าจะฝึกให้นักเรียนมีทักษะ ในการออกแบบ จะต้องถามด้วย หมวกสีฟ้าตามด้วยหมวกสีเขียวและ สีแดง

13 ข้อค้นพบทางวิจัย มีการค้นพบที่สำคัญ 2 ประการ คือ ด้านการพัฒนาการคิด และการ พัฒนากระบวนการกลุ่ม 1. การคิด มีผลงานวิจัย ค้นพบว่า การ จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดหมวกหกใบ ช่วยพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และการคิด อย่างมีวิจารณญาณ 2. การพัฒนากระบวนการกลุ่ม วิจัยกับ นักศึกษาปริญญาโท พบว่า การใช้ เทคนิคหมวกหกใบใช้ได้ดี ในรูปของ การใช้เป็นกระบวนการกลุ่ม

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การพัฒนาการ ทางสมองและการคิด การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หมวกหกใบของ เดอ โบโน (six Thinking klats)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google