งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัน เวลา สถานที่ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 –16.00 น. ณ ห้องกองทอง โรงแรมอริสตัน ถนน สุขุมวิท 24 ค่าอบรม ( รวม VAT แล้ว, รับใบเสร็จที่หน้างาน ) เงื่อนไขพิเศษ สมัคร อบรมเป็นหมู่คณะ 10 ท่าน รับฟรีอีก 1 ท่าน สมาชิกสมาคมฯ 1,121.50 + VAT 78.50 = 1,200 บาทต่อ ท่าน (** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 33.65 บาท ) บุคคลทั่วไป 1,401.87 + VAT 98.13 = 1,500 บาทต่อท่าน (** หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 42.06 บาท ) ** ในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3108012203 สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมโดยกรุณากรอกใบสมัครและโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045 – 2 – 93778 - 0 ชื่อบัญชี “ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ” ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 และกรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯ โทรสาร 02-255-3078 หรือ E-mail : cualumni@cscoms.com ( สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่าง รออนุมัติ )cualumni@cscoms.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม เรียน คุณดุษณี ศกุนะสิงห์ โทรศัพท์ 02-255-8614 หรือ 02-218-5703 โทรสาร 02- 255-3078 E-mail : cualumni@cscoms.comcualumni@cscoms.com จากคุณ................................................................................. โทรศัพท์................................................ โทรสาร........................................ E-mail :.......................................................................................................... จำนวนเงินนำ ฝาก..................................................... บาท ออกใบเสร็จรับเงิน / กำกับภาษี ในนาม....................................................................................................................................................... ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ........................... ท่าน บุคคลทั่วไป........................... ท่าน ลำ ดับ ชื่อนามสกุล เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชี เลขที่ ผู้ทำบัญชี 1 2 3 4 5 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ รูปแบบงบการเงินที่จะประกาศใช้ในราชกิจจา นุเบกษา และปัญหาในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน ” เนื่องจากกิจการทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ. ศ. 2543 โดยต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ขณะนี้รูปแบบงบการเงินตามแบบรายการย่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและกำลังจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในเวลาอันไม่นานนี้ ประกอบกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก็ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ใคร่ ถูกต้องเหมาะสม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว เป็นอย่างดีเพื่อจะได้จัดทำงบการเงินตั้งแต่รอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย อาจารย์เกษียณของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google