งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 5 มีนาคม 2552 ดร. อภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย เครือข่าย สารสนเทศ ข้าวไทยใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 5 มีนาคม 2552 ดร. อภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย เครือข่าย สารสนเทศ ข้าวไทยใน อนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 5 มีนาคม 2552 ดร. อภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย เครือข่าย สารสนเทศ ข้าวไทยใน อนาคต

2 2  เครือข่ายภายในกรมการข้าว  เครือข่ายกรมการข้าวกับ หน่วยงานภาครัฐ  เครือข่ายกรมการข้าวกับ ภาคเอกชน  เครือข่ายกรมการข้าวกับ ชาวนา องค์กรชาวนา ประเด็นการอภิปราย

3 3 สวข. สมข. สสข. สพภ. ศูนย์บริก าร ชาวนา ศสท. สนย. ศูนย์วิจั ยข้าว ศูนย์ เมล็ด พันธุ์ ข้าว เครือข่ายภายในกรมการข้าวเครือข่ายภายในกรมการข้าว

4 4 $/Ton เครือข่ายภายในกรมการข้าวเครือข่ายภายในกรมการข้าว หน่วยงานเจ้าของ ข้อมูล รายการข้อมูล สำนักส่งเสริมการผลิต ข้าว ศัตรูพืช / ภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิต ศูนย์ข้าวชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียน ชาวนา สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวราคา / ปริมาณเมล็ดพันธุ์ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าว GAP การแปรรูป การตลาด ใน / ต่างประเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา ข้าว ผลการวิจัย เทคโนโลยีการ ผลิต ศูนย์วิจัย / ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว / ศูนย์บริการ ชาวนา การผลิต การตลาด ราคา ต้นทุน ศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ข่าวเด่น

5 5 เครือข่ายกรมการข้าวกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกรมการข้าวกับหน่วยงานภาครัฐ สศก. กวก. คต. กรมศุล ฯ อบต ศสท. คน. มหาวิท ยาลัย กสก

6 6 หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล รายการข้อมูล สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร การผลิตใน / ต่างประเทศ การตลาด ใน / ต่างประเทศ ราคา ณ ไร่นา ต้นทุน SOCIO กรมส่งเสริม การเกษตร ทะเบียนเกษตรกร ศัตรูพืช / ภัย ธรรมชาติ ศูนย์ข้าวชุมชน ข้าวนาปรัง กรมวิชาการ เกษตร เทคโนโลยี งานวิจัย กรมการค้า ต่างประเทศ ราคา FOB ปริมาณ / มูลค่า การส่งออก / นำเข้า กรมการค้า ภายใน ราคา ณ โรงงาน ราคาขายส่ง กรมศุลกากรปริมาณ / มูลค่า การส่งออก / นำเข้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี งานวิจัย อบต. การผลิต ศูนย์ข้าวชุมชน ศัตรูพืช / ภัย ธรรมชาติ ราคา ณ ไร่นา เครือข่ายกรมการข้าวกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกรมการข้าวกับหน่วยงานภาครัฐ

7 7 ชาวนา ศูนย์ฯ หลัก 700 กรมกา รข้าว มูลนิธิ ข้าวไทย เครือข่ายกรมการข้าวกับชาวนา องค์กรชาวนาและภาคเอกชน สมาคม ผู้ส่งออก ข้าว สมาคม โรงสีข้าว บริษัท เอกชน ศูนย์ฯ ขยาย 6,300 สหกรณ์ การเกษ ตร สมาคม ชาวนา

8 8 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายการข้อมูล สมาคมผู้ส่งข้าวออกราคา / ปริมาณ / มูลค่า การส่งออก / นำเข้า สมาคมโรงสีข้าวราคา ณ โรงงาน ศูนย์ข้าวชุมชนราคา / ต้นทุน ทะเบียนชาวนา การศัตรูพืช / ภัยธรรมชาติ ข่าวด่วน ชาวนาศัตรูพืช / ภัยธรรมชาติ ราคา / ต้นทุน ทะเบียนชาวนา ชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชนทะเบียนเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรราคา / ปริมาณการรับซื้อ บริษัทเอกชนเทคโนโลยี งานวิจัย เครือข่ายกรมการข้าวกับชาวนา องค์กรชาวนาและภาคเอกชน

9 9 ประเภทรายงานรายการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่องทาง รายวัน - ราคาข้าว / เมล็ดพันธุ์ - เตือนภัย - ข่าวด่วน ผู้บริหาร ศูนย์ข้าวชุมชน ชาวนา ทั่วไป Website SMS วิทยุ โทรทัศน์ รายสัปดาห์ - สถานการณ์ข้าว รายสัปดาห์ - ภัยธรรมชาติ / ศัตรูพืช ภายในกรม หน่วยงาน เครือข่าย ศูนย์ข้าวชุมชน ทั่วไป สิ่งพิมพ์ E-mail Website รายเดือน - สถานการณ์ข้าว รายเดือน - การส่งออก / นำเข้า ภายในกรม หน่วยงาน เครือข่าย ศูนย์ข้าวชุมชน ทั่วไป สิ่งพิมพ์ E-mail Website รายไตรมาส - สถานการณ์ข้าว รายไตรมาส ภายในกรม หน่วยงาน เครือข่าย ศูนย์ข้าวชุมชน ทั่วไป สิ่งพิมพ์ E-mail Website ข้อมูลขาออกข้อมูลขาออก

10 10

11 11 What makes life 100% ? If : a=1 b=2c=3d=4 e=5f=6g=7h=8i=9 j=10k=11l=12m=13n=14 o=15p=16q=17r=18s=19 t=20u=21v=22w=23x=24 y=25z=26

12 12 Then : Luck = L + u + c + k = 12 + 21 + 3 + 11 = 47% only Money = M + o + n + e + y = 13 + 15 + 14 + 5 + 25 = 72% only Knowledge = k + n + o + w + l + e + d + g + e = 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 Hardwork = h + a + r + d + w + o + r + k = 8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 +18 +11 = 96% only = 98% only

13 13 But : Attitude = a + t + t + i + t + u + d + e = 1 + 20 +20 +9 + 20 + 21 + 4 + 5 A person with the right is always a WINNER = 100 % ATTITUDE

14 14 ขอบคุณที่ กรุณาเชิญมา ด้วยความปรารถนาดี ดร. อภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย ขอให้ทุก ท่านประสบ ความสำเร็จ ( ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ )


ดาวน์โหลด ppt 1 5 มีนาคม 2552 ดร. อภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย เครือข่าย สารสนเทศ ข้าวไทยใน อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google