งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธงชัย ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีร ภาดา.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ภาค เรียน 2/2556 แตกต่างกันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธงชัย ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีร ภาดา.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ภาค เรียน 2/2556 แตกต่างกันอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธงชัย ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีร ภาดา

2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ภาค เรียน 2/2556 แตกต่างกันอย่างไร

3  เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบัญชี ต้นทุนมาตรฐาน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชา การบัญชี ให้สูงขึ้น

4  ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของนักศึกษา จำแนก ตามเพศและสาขาวิชา ข้อมูลทั่วไปจำนวน ( คน ) ร้อย ละ เพศ ชาย 218.18 หญิง 981.82 รวม 11100.00 สาขาวิชา การบัญชี 11 100.00 รวม 11100.00

5  ตารางที่ 2 จำนวนร้อยละของนักศึกษา จำแนกตาม คะแนนเฉลี่ยสะสม ข้อมูลทั่วไป จำนวน ( คน ) ร้อยละ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 3.50 – 4.0019.09 ระหว่าง 3.00 – 3.49218.18 ระหว่าง 2.50 – 2.99327.27 ระหว่าง 2.00 – 2.49545.46 ระหว่าง 1.50 – 1.99-- ระหว่าง 1.00 – 1.49-- รวม 11100.00

6  ที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ  13 12945  23 171570  31 111050  40 5525  52 11945  61 141365  79 201155  83 191680  93 201785  103 161470  112 201785 รวม 3 165136 61.82 รวม 3 165136 61.82 ค่าเฉลี่ย 2.73 15.0012.36

7  ที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนนเพิ่มขึ้นร้อย ละ  14141050  27171050  33111155  435420  55111050  64141260  79201155  86191470  9520840  104161470  11720735 รวม 5716511150.45 ค่าเฉลี่ย 5.1815.2710.09

8  ส่วนที่ 1  ผู้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( ร้อยละ 81.82) มากกว่าเพศชาย  เป็นนักศึกษาสาขาการบัญชี ( ร้อยละ 100)  วิชาการบัญชีต้นทุน 2 เป็นวิชากลุ่ม วิชาเอกบังคับ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( ร้อยละ 72.73) คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00 – 2.49 มากที่สุด

9  ส่วนที่ 2  การใช้การทดสอบย่อยก่อนการเรียน และหลังเรียนกับนักศึกษาสาขาการ บัญชี ที่เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม ดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลการทดสอบย่อย ทีมีต่อการพัฒนาทางการเรียนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับ งานวิจัยของจุไรรัตน์ สวัสดิ์, ชลชลิตา แตงนารา และวิมลพร ระแวงวัลย์ (2552 : 63)

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นายธงชัย ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีร ภาดา.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ภาค เรียน 2/2556 แตกต่างกันอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google