งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 DOSDOS “Disk Operating System”. 2 DOS DOS เป็น operating system ( ที่รวมของซอฟท์แวร์ระบบที่ควบคุม หน่วยรับและแสดงผล และจัดการเรื่อง ไฟล์ ) ของเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 DOSDOS “Disk Operating System”. 2 DOS DOS เป็น operating system ( ที่รวมของซอฟท์แวร์ระบบที่ควบคุม หน่วยรับและแสดงผล และจัดการเรื่อง ไฟล์ ) ของเครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 DOSDOS “Disk Operating System”

2 2 DOS DOS เป็น operating system ( ที่รวมของซอฟท์แวร์ระบบที่ควบคุม หน่วยรับและแสดงผล และจัดการเรื่อง ไฟล์ ) ของเครื่อง PC

3 3 การใช้แฟ้มข้อมูล ไฟล์ (File) แปลว่า แฟ้มข้อมูล จะเป็นแฟ้มที่ใช้เก็บ ข้อมูลที่เป็นภาษาหรือสัญลักษณ์ ไดเรกทอรี (Directory) คือหน่วยหรือที่อยู่ที่แสดงรายการของ ไฟล์ และไดเรกทอรีย่อย (sub directory)

4 4 กฎการตั้งชื่อ file มีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อ ไม่มีอักขระพิเศษดังนี้., “ / \ [ ] : ; |   = สามารถใช้นามสกุลหรือส่วนขยาย (Extension) ได้ แต่ไม่เกิน 3 ตัวอักษร ซึ่งต้องมีจุดคั่น ระหว่างชื่อกับนามสกุล ตัวอย่างเช่น ไฟล์ชื่อ command.com

5 5 เครื่องหมายพิเศษที่ใช้แทนชื่อ ไฟล์เป็นกลุ่ม (Wildcard Character) ? แทนอักขระใดก็ได้ 1 หรือ 0 ตัว ที่ตำแหน่ง ? นั้น เช่น TEST?.DAT อาจหมายถึงไฟล์ TEST.DAT, TEST1.DAT หรือ TEST2.DAT * แทนอักขระใดๆ ก็ได้ที่ตำแหน่ง * นั้น เช่น EXAM*.DAT อาจหมายถึงไฟล์ EXAM.DAT, EXAM1.DAT, EXAM12.DAT หรือ EXAMPLE.DAT ในกรณี *.* จะหมายถึงไฟล์ทุกไฟล์

6 6 Path คือส่วนที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของไฟล์ การ ระบุ path จะทำให้ดอสช่วยเราค้นหาไฟล์ที่เรา ต้องการค้นหาได้ง่ายขึ้น

7 7 เราจะระบุ Path นี้ไว้นำหน้าชื่อไฟล์ เราดังนี้ custo mer

8 8 การ Boot DOS การเรียก DOS ขึ้นมาใช้งานจะเรียกว่า การ Boot DOS ซึ่งมี 2 วิธี Cold Boot คือการ Boot DOS ในขณะที่เครื่องปิดอยู่ ซึ่งมีขั้นตอน คือ 1. ใส่แผ่น DOS ใน Drive A ( กรณี Boot จาก แผ่น ) 2. เปิดสวิตซ์เครื่องและจอภาพตามลำดับ Warm Boot คือการ Boot DOS ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ แล้ว ซึ่งจะใช้วิธีนี้เมื่อเครื่องเกิดอาการ hang ขณะที่กำลังใช้งาน 1. ใส่แผ่น DOS ใน Drive A ( กรณี Boot จากแผ่น ) 2. กดปุ่ม Ctrl-Alt-Del แล้วปล่อย

9 9 ประเภทของคำสั่ง DOS 1. คำสั่งภายใน (Internal Command) เป็นคำสั่ง DOS ที่อยู่ในหน่วยความจำ (RAM) ตลอดเวลาซึ่งถูกบรรจุตั้งแต่ Boot DOS ดังนั้นในการเรียกใช้คำสั่งภายใน จึงไม่ ต้องมีแผ่น DOS คำสั่งภายในจะเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ COMMAND.COM ดังนั้นเมื่อเรียกดูไฟล์ (DIR) จะไม่เห็น

10 10 ประเภทของคำสั่ง DOS ( ต่อ ) 2. คำสั่งภายนอก (External Command) เป็นคำสั่งที่เก็บในแผ่น DOS ดังนั้นเมื่อใช้ คำสั่งนี้ต้องมีแผ่น DOS ทุกครั้ง ( ในกรณี Boot จากแผ่น ) คำสั่งประเภทนี้เมื่อเรียกดูไฟล์ (DIR) จะมี ส่วนขยายเป็น COM หรือ EXE

11 11 คำสั่ง DOS 1. DIR เป็นคำสั่งในการเรียกดูชื่อและ รายละเอียดแฟ้มข้อมูล (file) ในแผ่น รูปแบบ d: ระบุไดร์ฟของแผ่น filename ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ ค้นหา.ext ส่วนขยายของชื่อแฟ้มข้อมูล ที่ต้องการค้นหา /P แสดงทีละจอภาพ /W แสดงเฉพาะรายชื่อ (I) DIR [d:] [filename[.ext]] [/P] [/W]

12 12 ตัวอย่างคำสั่ง DIR  C:\>DIR  C:\>DIR WINDOWS  C:\>DIR WINDOWS /P  C:\>DIR WINDOWS /W  C:\>DIR D:  C:\>DIR WINDOWS\*.EXE  C:\>DIR t*.???

13 13 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 2. PROMPT เป็นคำสั่งในการเปลี่ยนเครื่องหมาย เตรียมพร้อม (DOS Prompt) รูปแบบ โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้าอักษรต่อไปนี้ (I) PROMPT t เวลา d วันที่ v เวอร์ชัน DOS n ไดร์ฟ g เครื่องหมาย มากกว่า l เครื่องหมายน้อย กว่า q เครื่องหมาย เท่ากับ b เครื่องหมาย :

14 14 ตัวอย่างคำสั่ง PROMPT C:\>PROMPT $n( แสดงไดร์ฟ ) C:\>PROMPT $g( แสดงเครื่องหมาย >) C:\>PROMPT $d$q( แสดงวันที่และ ตามด้วยเครื่องหมาย = ) C:\>PROMPT $p$g( แสดงชื่อ path และตามด้วยเครื่องหมาย > )

15 15 โครงสร้างต้นไม้ (tree structure)

16 16 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 3. MD หรือ MKDIR เป็นคำสั่งในการสร้างไดเรคทอรี เป็นคำย่อ มาจาก MaKe DIRectory รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>MD SUB1 D:\>MD SUB2 D:\>MD SUB1\SUB11 (I) MD [d:] [path] หรือ MKDIR [d:] [path]

17 17 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 4. CD เป็นคำสั่งในการย้ายการทำงานเข้าสู่ ไดเรคทอรี เป็นคำย่อมาจาก Change Directory รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>CD SUB1 D:\ SUB1>CD SUB11 (I) CD [d:] [path]

18 18 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) CD.. เป็นย้ายออกจากไดเรคทอรีปัจจุบัน 1 ขั้น

19 19 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) D:\>CD SUB1\SUB11 CD\ ย้ายกลับมาที่ root directory

20 20 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 5. RD เป็นคำสั่งในการลบไดเรคทอรี ย่อมาจาก ReMove DIRectory รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>RD SUB2 (I) RD [d:] [path]

21 21 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 6. TREE เป็นคำสั่งในการขอดูโครงสร้างไดเรคทอรี รูปแบบ /F แสดงชื่อไฟล์ด้วย ตัวอย่างเช่น D:\>TREE /F D:\>TREE SUB1 (E) TREE [d:] [path] [/F]

22 22 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 7. COPY CON เป็นคำสั่งในการสร้างแฟ้มข้อมูล ( โดยรับ ข้อมูลจากคีย์บอร์ด แล้วจบด้วย Ctrl+Z ตามด้วย Enter) รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>COPY CON SUB1\test1.txt พิมพ์ This is test (I) COPY CON [d1:] [path] filename [.ext]

23 23 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 8. COPY เป็นคำสั่งในการสำเนาแฟ้มข้อมูล รูปแบบ (I)COPY [d1:] [path] filename1 [.ext] หรือ COPY [d1:] [path] filename1 [.ext] [d2:] [path] หรือ COPY [d1:] [path] filename1 [.ext] [d2:] [path] filename2 [.ext]

24 24 ตัวอย่างคำสั่ง COPY D:\>COPY SUB1\test1.txt C:exam1.txt สั่ง D:\>DIR C:exam1.txt D:\>COPY C:exam1.txt C:exam2.txt สั่ง D:\>DIR C: D:\>COPY C:ex???.txt D:SUB1\SUB11 สั่ง D:\>DIR SUB1\SUB11

25 25 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 9. REN เป็นคำสั่งในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ( ไฟล์ ยังคงเก็บอยู่ที่เดิม ) รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>REN SUB1\test1.txt new.txt สั่ง D:\>DIR SUB1 D:\>REN SUB1\SUB11\*.txt *.bat สั่ง D:\>DIR SUB1\SUB11 (I) REN [NAME] [d1:] [path] filename1[.ext] filename2 [.ext]

26 26 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 10. DEL เป็นคำสั่งในการลบแฟ้มข้อมูล DEL ย่อมาจาก DELete รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>DEL C:exam1.txt สั่ง D:\>DIR C: D:\>DEL SUB1\SUB11\?????.bat สั่ง D:\>DIR SUB1\SUB11 (I) DEL [d:] [path] filename [.ext]

27 27 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 11. TYPE เป็นคำสั่งในการขอดูข้อมูลในไฟล์ รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>TYPE SUB1\new.txt (I) TYPE [d:] [path] filename [.ext]

28 28 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 12. DATE เป็นคำสั่งในการขอดูหรือแก้ไขวันที่ ตามรูปแบบ mm-dd-yy รูปแบบ 13. TIME เป็นคำสั่งในการขอดูหรือแก้ไขเวลา ตาม รูปแบบ hh-mm[:ss[.xx]] รูปแบบ (I) DATE (I) TIME

29 29 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 14. VER เป็นคำสั่งในการขอดูเวอร์ชันของ DOS ที่ใช้ รูปแบบ 15. VOL เป็นคำสั่งในการขอดูชื่อแผ่น (volume label) และหมายเลขประจำแผ่นข้อมูล (serial number) รูปแบบ (I) VER (I) VOL [d:]

30 30 คำสั่ง DOS ( ต่อ ) 16. LABEL เป็นคำสั่งในการขอดูหรือแก้ไขชื่อแผ่น รูปแบบ ตัวอย่างเช่น D:\>LABEL พิมพ์ diligence (E) LABEL [d:] [path]

31 31 ตัวอย่าง DOS จงทำการสร้างโครงสร้างต่อไปนี้

32 32 ตัวอย่าง DOS ( ต่อ ) 1. ให้สร้าง file ที่ชื่อ Test ใน drive D โดย กำหนดให้มีข้อมูลเป็นดังนี้ LAB204105 คำสั่งที่ใช้ D:\>COPY CON test จบการป้อนข้อมูลด้วยการกด CTRL+Z แล้ว Enter

33 33 ตัวอย่าง DOS ( ต่อ ) 2. สร้าง directory XXX คำสั่งที่ใช้คือ D:\>MD XXX 3. ย้ายการทำงานเข้าสู่ directory XXX คำสั่งที่ใช้คือ D:\>CD XXX

34 34 ตัวอย่าง DOS ( ต่อ ) 4. สร้าง directory YYY คำสั่งที่ใช้คือ D:\ XXX >MD YYY 5. ย้ายการทำงานเข้าสู่ directory YYY คำสั่งที่ใช้คือ D:\ XXX >CD YYY

35 35 ตัวอย่าง DOS ( ต่อ ) 6. สร้าง directory ZZZ คำสั่งที่ใช้คือ D:\ XXX\YYY>MD ZZZ 7. ย้ายการทำงานกลับไปยัง root directory คำสั่งที่ใช้คือ D:\ XXX\YYY>CD\

36 36 ตัวอย่าง DOS ( ต่อ ) 8. สำเนาไฟล์ Test ไปไว้ใน directory YYY ใช้ชื่อ Test1 คำสั่งที่ใช้คือ D:\ >COPY Test XXX\YYY\Test1 9. แสดงโครงสร้างของ directory และ file ที่ สร้างขี้นจากคำสั่ง DOS คำสั่งที่ใช้คือ D:\ >TREE /F


ดาวน์โหลด ppt 1 DOSDOS “Disk Operating System”. 2 DOS DOS เป็น operating system ( ที่รวมของซอฟท์แวร์ระบบที่ควบคุม หน่วยรับและแสดงผล และจัดการเรื่อง ไฟล์ ) ของเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google