งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 `1 Cost control - Cash flow for construction project Assistant Professor Dr. Santi Charoenpornpattana King Mongkut's University of Technology Thonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 `1 Cost control - Cash flow for construction project Assistant Professor Dr. Santi Charoenpornpattana King Mongkut's University of Technology Thonburi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 `1 Cost control - Cash flow for construction project Assistant Professor Dr. Santi Charoenpornpattana King Mongkut's University of Technology Thonburi

2 2 `1 Buildin g Contract or OwnerProfit from utilizing building Profit from contracting Income - Expenses Cost control Conc ept

3 3 อุปสรรคทางด้านการเงินของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ขาดทุน ขาดสภาพคล่อง

4 4 `1 Cash flow

5 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 1234567891010 Month 11 0 1 1212 Value Value Curve เส้นแสดงมูลค่าของ โครงการที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

6 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 1234567891010 Month 11 0 1 1212 Cos t Cost Curve เส้นแสดงต้นทุนของ โครงการ โดย ผู้รับเหมา

7 7 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 11 0 12345678910101 1212 Payment Curve Payme nt Month เส้นแสดงรายจ่าย ของโครงการ

8 8 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 1234567891010 Month Receive Curve 11 0 Receive 1 1212 เส้นแสดงแนวโน้ม รายรับ ของโครงการ

9 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 11 0 ความสัมพัน ธ์ 12345678910101 1212 Cos t slowly pick up speed Payme nt Profit Value Receive Month

10 10 `1 Develop cash flow project

11 11 Cash flow for project with progress payment กระแสเงินสดสำหรับการรายงานความก้าวหน้าด้าน ค่าใช้จ่ายโครงการ รายรับของโครงการโดยปกติเกิดขึ้นครั้งเดียวในแต่ละ เดือน (payment จากเจ้าของโครงการ ) บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายเงินแต่ละ อย่างไม่เหมือนกัน ( เช่น ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่า เครื่องจักร ฯลฯ ) เจ้าของจะเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนของการก่อสร้างไว้อยู่ใน รูปของ เงินประกันผลงาน เก็บไว้จนกระทั่งงานเสร็จ สมบูรณ์

12 12 `1 Cash flow for project with progress payment ได้รับจาก Owner ค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือน เงินประกัน ผลงาน 0 1 เดือน 2 เดือน

13 13 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 Percentage of cost 1234567891010 Month Receipt Curve 11 0 Cos t Receive 1 1212 หากโครงการ เจ้าของชำระเงินที่ เรียกเก็บเงิน 15 วัน. Payme nt

14 14 The important that managers accurately project both the amount and timing of the cash required by a construction project. An understanding of the cash flow for a construction project is a prerequisite to preparing a cash flow for an entire construction company สิ่งสำคัญคือ การบริหารจัดการโครงการต้องมีความ แม่นยำ มีความถูกต้องในสัดส่วนที่จำเป็นระหว่าง จำนวน ( ปริมาณ ) และ ช่วงเวลาที่ต้องการ. การทำความเข้าใจ ของกระแสเงินสดสำหรับก่อสร้างโครงการ จำเป็นต้องมี การเตรียมการ กระแสเงินสดสำหรับทั้งการก่อสร้าง Develop cash flow project (Con.)

15 15 Example บริษัทก่อสร้างบริษัทหนึ่งรับจ้างก่อสร้างโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน โดยในแต่ละเดือนจะมีใบแจ้งหนี้ไปยัง Owner ในวัน สุดท้ายของเดือน และจะได้รับการชำระในเดือนถัดไป บริษัทจะต้องจ่ายค่าแรงคนงานทุกสิ้นเดือน ค่าวัสดุ ค่า ผู้รับเหมาย่อย บริษัทจะต้องทำการชำระในเดือนถัดไปหลัง การทำงาน ในทุกงวดการชำระเงิน Owner จะเก็บเงินประกัน ผลงานเท่ากับ 10% โดยหักจากเงินที่ชำระในแต่ละงวด และ บริษัทดังกล่าวก็จะหักเงินประกันผลงาน 10% จากทาง ผู้รับเหมาย่อยเช่นกัน และท้ายที่สุดจะทำการชำระคืนหลัง ได้รับการชำระจากทางผู้รับเหมาเมื่อโครงการเสร็จสิ้น โครงการนี้บริษัทคิดกำไรรวมกับ overhead cost รวมกับ เท่ากับ 8% จงตรวจสอบกระแสเงินในแต่ละเดือน และทำการวิเคราะห์ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสำรองเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสภาพ คล่องทางการเงิน หรือ ขาดเงินทุนหมุนเวียน

16 16 123456123456 30,40 0 57,30 0 80,50 0 29,20 0 27,80 0 15,40 0 34,90 0 48,90 0 73,10 0 34,00 0 26,20 0 11,30 0 54,70 0 123,8 00 136,4 00 106,8 00 66,00 0 43,30 0 129,6 00 248,4 00 313,2 00 183,6 00 129,6 00 75,60 0 Total 240,600 228,400 531,000 1,080,000 Month Material $ Labor $ Subcontractor $ Bill to owner $ Cost Table ; Monthly Costs and billings for example (Material + Labor + Subcontractor) x 1.08

17 17 Clash flow = Cash receipt – Cash payment = Cash receipt – (Material payment + Labor payment + Subcontractor payment) Clash flow = $0 –($0 + $34,900 + $0) = - $34,900 Cash 1 = Cash 0 + Cash Flow 1 Cash 1 = $0 + (-$34,900) = -$34,900 Cash flow for the first month At the end of the first month the construction company will have $ 34,900 of cash invest in the project. Material $ Labor $ Subcontractor $

18 18 121456121456 30,40 0 57,30 0 80,50 0 29,20 0 27,80 0 15,40 0 34,90 0 48,90 0 73,10 0 34,00 0 26,20 0 11,30 0 54,70 0 123,8 00 136,4 00 106,8 00 66,00 0 43,30 0 129,6 00 248,4 00 313,2 00 183,6 00 129,6 00 75,60 0 Total 240,600 228,400 531,000 1,080,000 Month Material $ Labor $ Subcontractor $ Bill to owner $ Cost Table ; Monthly Costs and billings for example 54,700 x 0.9 = $49,230 The cash flow for the second month is calculated using Cash flow 2 = 116,640 – ($30,400 + $48,900 + $49,230) = -11,890 The cash flow for the second month is calculated using Cash flow 2 = 116,640 – ($30,400 + $48,900 + $49,230) = -11,890 Cash ReceiptMaterial $ Labor $ Subcontractor $

19 Monthly 12345671234567 - 34,90 0 - 48,90 0 - 73,10 0 - 34,00 0 - 26,20 0 - 11,30 0 0 - 34,90 0 - 11,89 0 - 18,26 0 44,62 0 13,72 0 18,14 0 68,57 0 - 34,90 0 - 46,79 0 - 65,05 0 - 20,43 0 - 6,710 11,43 0 80,00 0 ค่าแรงงาน CASH FLOW CASH

20 20 `1 Retentio n 121456121456 30,40 0 57,30 0 80,50 0 29,20 0 27,80 0 15,40 0 34,90 0 48,90 0 73,10 0 34,00 0 26,20 0 11,30 0 54,70 0 123,8 00 136,4 00 106,8 00 66,00 0 43,30 0 Total 240,600 228,400 531,000 1,080,000 Month Material $ Labor $ Subcontractor $ Bill to owner $ Cost Sixth month x 0.1+ Last month 129,6 00 248,4 00 313,2 00 183,6 00 129,6 00 75,60 0 Sixth month x 0.1+ Last month

21 21 The seven month’s payment from the owner is a follows : Retention = $0 + $129,600(0.1) + $248,400(0.1) + $313,200(0.1) + $183,600(0.1) $129,600(0.1) = $100,440 Cash receipt 7 = $100,440 + $75,600 = $176,040 Sixth monthLast month

22 22 The seven month’s payment to the subcontractors is a follows : Retention= $0 + $54,700(0.1) + $123,800(0.1) + $136,400(0.1) + $106,800(0.1) + $66,000(0.1) = $48,770 Subcontractor payment 7 = $48,770 + $43,300 = $92,070 Cash flow 7 = $176,040 – ($15,400 + $0 + $92,070) = $68,570 Total cash = $11,430 + $68,570 = $80,000 Sixth monthLast month

23 Retention rate 10 % Mont h 1 234567 Cost Material Labor Subcontr actor 30,400 57,300 80,500 29,200 27,800 15,400 34,900 48,900 73,100 34,000 26,200 11,300 54,700123,800 136,400 106,800 66,000 43,300 120,000 230,000 290,000 170,000 120,000 70,000 Total Cost P&Q9,600 18,400 23,200 13,600 9,600 5,600 Receipt - 116,640 223,560 281,880 165,240 116,640 176,400 Payment Material Labor Subcontr actor - 30,400 57,300 80,500 29,200 27,800 15,400 34,900 48,900 73,100 34,000 26,200 11,300 - 49,230 111,420 122,760 96,120 59,400 92,070 Total Payment 34,900 128,530 241,820 237,260 151,520 98,500 107,470 Cash flow at the Month’s End Total cash at the Month’s End (34,900) (11,890) (18,260) 44,620 13,720 18,140 68,570 (34,900) (46,790) (65,050) (20,430) (6,710) 11,430 80,000 Bill to Owner 129,000248,400313,200 183,600 129,600 75,600

24 24 `1 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระแสเงินสด Cash Flow ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าจ้างผู้รับเหมาย่อย ค่าประกันผลงาน ค่ากำไร และ โสหุ้ย

25 25 ลักษณะที่สำคัญของ Cash flow ( กระแสเงินสด ) ภาระการชำระเงินของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ( ค่าแรง ค่า วัสดุ ค่าผู้รับเหมาย่อย ฯลฯ ) มีลักษณะที่ แตกต่างกัน แต่ การได้รับการชำระจากเจ้าของ เพียงครั้งเดียว เมื่อเมื่อ ครบรอบเดือน รายจ่ายของบริษัท จะเกิดก่อน ได้รับ การชำระจาก ทางผู้ว่าจ้าง ฉะนั้น การพิจารณาจำนวนเงินสำรอง เพื่อให้ เพียงพอต่อการหมุนเวียนของค่าใช้จ่ายภายในบริษัทซึ่งเป็น เงื่อนไขทางการเงินที่สำคัญในการควบคุมแผนของ โครงการให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่น้อยลง ค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงมี อัตรา และ ปริมาณไม่เท่ากัน ทางผู้รับเหมาต้องพิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานะ โครงการ การชำระเงินของทางเจ้าของจะน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะถูกหักเป็นเงินประกันผลงาน

26 26  เวลาในการผลิตและขายสินค้า (Inventory conversion period)(1)  ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Receivable collection period)(2)  ระยะเวลาในการชำระหนี้ (Payable deferral period)(3)  วงจรเงินสด (Cash conversion cycle) (4) (1) + (2) - (3) = (4) Cash convention cycle model รูป แบบจำลองวงจรเงิน สด

27 27 Inventory conversion period Payabl e deferr al period Cash Convention Cycle Model รูป แบบจำลองวงจรเงิน สด Receiva ble collecti on period Cash conversion cycle Da ys Receive Raw Materia l Pay Cash for purchased Material Collect account receivab le

28 28 การลดวงจรเงินสดให้ สั้นลง 1. ลดระยะเวลาในการผลิตและขายสินค้า (Reducing the inventory conversion period) โดยพยายาม เร่งกระบวนการผลิต และขาย สินค้า ให้เร็วขึ้น 2. ลดระยะเวลาการเก็บหนี้ (Reducing the receivable collection period) โดย เร่งการเก็บ หนี้ ให้เร็วขึ้น 3. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้สิน (Lengthening the payables deferral period)


ดาวน์โหลด ppt 1 `1 Cost control - Cash flow for construction project Assistant Professor Dr. Santi Charoenpornpattana King Mongkut's University of Technology Thonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google