งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.ริค กริฟฟิธ, สิงคโปร์ ไบเบิ้ล คอลลเลจ ฟีลิปปี 1.ชื่น ใจกับพี่น้อง 2.ชม ความถ่อมใจ 3.ยิน ยอมรู้จักพระคริสต์ 4.ดีใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.ริค กริฟฟิธ, สิงคโปร์ ไบเบิ้ล คอลลเลจ ฟีลิปปี 1.ชื่น ใจกับพี่น้อง 2.ชม ความถ่อมใจ 3.ยิน ยอมรู้จักพระคริสต์ 4.ดีใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดร.ริค กริฟฟิธ, สิงคโปร์ ไบเบิ้ล คอลลเลจ ฟีลิปปี 1.ชื่น ใจกับพี่น้อง 2.ชม ความถ่อมใจ 3.ยิน ยอมรู้จักพระคริสต์ 4.ดีใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า

3 โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ารักจะร้องเพลงสรรเสริญ พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดีพระองค์ช่วยให้รอด ทรงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดง หนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด (ซ้ำ)

4 ทรงจากสวรรค์สู่โลกา สำแดง หนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด (ซ้ำ)

5 เราเป็นคนแบบไหน? 1.ในการอภิปรายภายในกลุ่ม หน้าต่อหน้า 2.ในการอภิปรายกลุ่ม ทางอินเทอเน็ต

6 181 ฟีลิปปี ผลแห่งการเลียนแบบพระคริสต์ ยินดี ถ่อมใจ การปกป้อง สันติสุข บทที่ 1 บทที่ 2บทที่ 3 บทที่ 4 ยินดี (5x) ยินดี (7x) ยินดี (1x) ยินดี (4x) ทัศนคติ (1x)ทัศนคติ (7x) ทัศนคติ (8x) ทัศนคติ (4x) การทนทุกข์ การยอมจำนน ความรอด การชำระให้บริสุทธิ์ คำ ทักทาย 1:1-2 คำ ขอบคุณ และคำ อธิษฐาน 1:3-11 พันธกิจ ในคุก 1:12-30 ขอร้อง 2:1-4 ตัวอย่าง 2:5-30 จากพวก ถือกฎ 3:1-16 จากพวก ปล่อยตัว 3:17-21 กับผู้คน 4:1-3 กับ พระ เจ้า 4:4-9 เสมอๆ 4:10-20 ทักทาย 4:21-23 โรม ต้นฤดูหนาว ปีค.ศ. 62 (ช่วงติดคุกในกรุงโรมครั้งแรก)

7 181 ฟีลิปปี คำสำคัญ ทัศนคติ ข้อพระคัมภีร์สำคัญ “ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีใน พระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 2:5)

8 181 ฟีลิปปี เนื้อหาหลัก อ.เปาโลขอร้องผู้เชื่อชาวฟีลิปปี ให้เลียนแบบทัศนคติ ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะทำให้มีประสบการ์แห่งความ ชื่นชมยินดี ความถ่อมใจ และสันติสุข เพื่อที่จะได้รับ การปกป้องจากผู้สอนผิด และ การแตกแยกใน คริสตจักร การประยุกต์ใช้ เราจะสำแดงทัศนคติอย่างพระคริสต์ ท่ามกลางความทุกข์ยากได้อย่างไร?

9 182 ผู้เขียน หลักฐานภายนอก นักวิชาการพระคัมภีร์ที่ น่าเชื่อถือเกือบทั้งหมด เชื่อว่าเปาโลเป็นผู้เขียน พระธรรมฟีลิปปี ยกเว้น เอฟ. เบาเออร์ นักวิจารณ์ หัวรุนแรง ชาวเยอรมัน สมัยศตวรรษที่ 19 หลักฐานภายใน ในจดหมายอ้างถึงเปาโล ว่าเป็นผู้เขียน (1:1). ทั้ง ยังย้ำถึงเพื่อนร่วมงานคือ ทิโมธี (1:1; กิจการ 16) และคำชี้แจงของผู้เขียน เองในจดหมาย (3:4-6)

10 186ข เมืองฟีลิปปีในสมัยของเปาโล จาก Bible Visual Resource Book, 247

11 182 วันเวลาที่เขียน  เปาโลกล่าวถึงการติดคุกในกรุงโรม ซึ่งเป็นช่วงที่ ท่านเขียนจดหมายฝากในการติดคุกในกรุงโรม ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 60-62).  ฟีลิปปี เป็นจดหมายฝากจากในคุกฉบับสุดท้าย จากสี่ฉบับ เนื่องจาก จดหมายฝากเอเฟซัส ไม่ได้ กล่าวถึงความคาดหวังที่จะถูกปล่อย ส่วนจดหมาย ฝากโคโลสี และ ฟีเลโมน เขียนช่วงเวลาเดียวกับ เอเฟซัส หรือ หลังจากนั้นไม่นาน (ค.ศ. 60-61).  เวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับจดหมายฝากฟีลิป ปี คือ ต้นฤดูหนาว ปีค.ศ. 62 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ เปาโลถูกปล่อยตัว ตามคำอธิษฐานของคริสตจักร ข้อมูลจำเพาะ

12 โรม ฟีลิปปี เปาโลเขียนจดหมายฟีลิปปี ในช่วงสุดท้ายของการถูก จำคุกที่กรุงโรมครั้งที่ 1 ในปีค.ศ. 62 ก่อนหน้านี้ท่าน เขียนจดหมายฝากจากในคุกฉบับอื่น คือ เอเฟซัส โคโลสี และ ฟีเลโมน สถานที่และวันเวลาที่เขียน

13 182  เสียงเรียกร้องจากชาวมาซิโดเนียในการเดินทาง ประกาศครั้งที่สองชักนำให้เปาโลตั้งคริสตจักรที่ เมืองฟีลิปปี  เปาโลกลับไปที่เมืองฟีลิปปีอีกใน 6 ปีต่อมาแต่อยู่ที่ นั่นเพียงไม่กี่วัน  6 ปีถัดจากนั้น (ปีค.ศ. 62) เปาโลเขียนจดหมาย ฉบับนี้ถึงคริสตจักรฟิลิปปี ภายหลังจากที่คริสตจักร ได้ส่งเอปาโฟรดิทัสไปพร้อมกับของฝาก เป้าหมาย หลักคือ เพื่อที่จะแสดงความรักและคำขอบคุณ สำหรับน้ำใจที่คริสตจักรมีต่อท่าน  เปาโลยังหนุนใจให้คริสตจักรบากบั่นต่อสู้กับลัทธิ ยูดายที่สอนให้รักษากฎบัญญัติของโมเสส เบื้องหลัง

14 182 ลักษณะพิเศษ จดหมายฟีลิปปี ไม่ใช่ข้อเขียนเชิงศาสน ศาสตร์เกี่ยวกับหลักข้อเชื่อ แต่เป็นจดหมายที่ บรรยายถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่ สำคัญที่สุดในจดหมายฝาก (2:5-11) เพื่อ เป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจ จดหมาย ตอนนี้เรียกว่า “เคโนซีส” เนื่องจากเนื้อหา กล่าวถึง การที่พระคริสต์สละสิทธิแห่งการเป็น พระเจ้า (ไม่ใช่สละสภาวะการเป็นพระเจ้า) ภายใน 7 ข้อนี้ได้สอนความล้ำลึกเกี่ยวกับการ ทรงสถิตอยู่ก่อนของพระองค์ การเสด็จลงมา บังเกิด การถ่อมใจ และ การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องผู้เขียนไม่ค่อย มีการโต้แย้งมากแต่กลับมีการ โต้แย้งเรื่องเอกภาพของเนื้อหา โดยเฉพาะ เรื่อง 1)การเปลี่ยน น้ำเสียงจากความรักเป็นการ ตักเตือน และจากการเป็นเพื่อน ร่วมงานเป็นการอ้างถึงสิทธิอำนาจ และ 2) ตอนที่เป็นบทกวี(ร้อย กรอง) ที่แทรกระหว่างบทความ (ร้อยแก้ว) (2:6-11).

15 หัวข้อหลัก 183-184 การดำเนินชีวิตคริสเตียน การอภิบาล ชื่นชมยินดี พระคริสต์

16 พระคริสต์เป็นใจความสำคัญของพระธรรมฟีลิปปี 183 พระลักษณะ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 เป็นพระเจ้า 2:6 สูงสุด (เจ้านาย)1:2, 202:9-113:20-21 กลับมาด้วยฤทธานุภาพ1:6, 102:10, 163:20-214:5 ถวายบูชา (ไม้กางเขน)1:292:83:18 ช่วยให้รอด 3:20 สง่าราศี (การเป็นขึ้นจากความตาย) 3:10, 21 บังเกิด (มนุษย์) 2:6-8 ถ่อมใจ 2:6-8 เชื่อฟัง 2:8 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (ผู้รับ ใช้) 2:6, 21 มีแผนในพันธกิจ 2:21, 30 จัดเตรียมแก่ผู้ขัดสน 4:19 ผู้ช่วย (โดยพระวิญญาณ)1:19 ตอบคำอธิษฐาน1:19 ประทานความเชื่อ1:29 มอบสิทธิพิเศษในการรับใช้ 1:1, 14-18, 22 ให้ความสามารถเพื่อจะถวายเกียรติ 3:3

17 183 พระลักษณะ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 ให้ความรักแก่ผู้อื่น1:82:29 ให้ความชอบธรรม (ธรรมิกชน)1:1, 10-11 3:94:21 ให้การหนุนใจ 2:19 ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์เอง 3:8, 10 ถวายเกียรติแด่พระเจ้า1:11 ให้พระคุณ1:2 4:23 ให้การปลอบประโลมใจแก่เรา 2:1 ให้การปลอบประโลมใจแก่ผู้อื่น 2:1 ให้เป้าหมายในการรับใช้ 2:16 ให้ชีวิต1:21 ให้ความสามารถในการทำทุกสิ่ง 4:13 ให้ความยินดี (ในสิ่งที่มี)1:18, 262:293:1 4:4, 10-13 ให้ความมั่นใจ (ในจุดยืน)1:13-142:19, 24 4:1, 19 ให้สันติสุข1:2 4:2, 7 ให้การทนทุกข์1:13, 29 3:10 ให้บำเหน็จ1:21, 23 3:7-8, 14 ให้ความถ่อมใจ 2:5 ให้ความเป็นหนึ่ง1:15-172:1-2 4:21-22 ให้กายใหม่ (การเป็นขึ้น) 3:11, 21 ให้ลักษณะของพระคริสต์ 1:20, 272:53:10-14 พระคริสต์เป็นใจความสำคัญของพระธรรมฟีลิปปี

18 หัวข้อหลัก 183-184 การดำเนินชีวิตคริสเตียน การอภิบาล ชื่นชมยินดี พระคริสต์ เป้าหมายอื่นๆ เลียนแบบทัศนคติ ของพระคริสต์

19 184-185 สังเคราะห์เนื้อหา 1 ยินดี ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์

20 ความสุข กับ ความยินดี ความสุขJoy ภายนอกภายใน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปฏิกิริยาทางอารมณ์การแสดงความตั้งใจ การมีสิ่งที่ตนต้องการการต้องการสิ่งที่ตนมี ดีใจพึงพอใจ ผลเหตุ ผลลัพธ์รากฐาน ไม่สม่ำเสมอสม่ำเสมอ ชั่วคราวนิรันดร์ ความยินดี 186ค

21 184-185 2 ถ่อมใจ 1 ยินดี สังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์

22 เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ตัว ก่อให้เกิดการบ่น (2:14) ก่อให้เกิดความยินดี (2:2ก) นำไปสู่การแตกแยก (4:2)นำไปสู่การเป็นหนึ่ง (2:2b) หยิ่ง (2:3ก)ถ่อมใจ (2:3ข) ถือว่าตนดีกว่าคนอื่น (2:3ก)ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน (2:3ข) หาประโยชน์แก่ตน (2:4ก)หาประโยชน์แก่ผู้อื่น (2:4ข) เป็นอย่างซาตานเป็นอย่างพระคริสต์ (2:5) 186ง การสัมพันธ์กับผู้อื่น (ฟีลิปปี 2:1-4)

23 186 Philippians 2:6- 11 ฟีลิปปี 2:6-11 —ตัดสินใจสละสิทธิความเป็นพระเจ้า —ดำรงอยู่ในสภาพพระเจ้า —สละสิทธิการเท่าเทียมกับพระเจ้า —ยอมรับสภาพทาสโดยบังเกิดเป็นมนุษย์ —ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา —มรณาที่กางเขน พระคริสต์ สง่าราศี 2:6-8 ความถ่อมใจ 2:9-11 การยกชูขึ้น ความเป็นพระเจ้า จะได้รับการยอมรับ

24 186จ ผลแห่งการมีทัศนคติที่ไม่ดี ฟีลิปปี 2:14-16 คนที่ลงทุนในชีวิตเราจะเริ่มคิดว่าเขา น่าจะไปลงทุนชีวิตกับคนอื่นแทนดีกว่า ถ้าเราบ่นและทุ่มเถียง เราจะไม่เป็นคนปราศจาก ตำหนิและไม่เป็นฝ่ายถูก เราจะไม่มีอิทธิพลในแง่บวกต่อ ผู้อื่น

25 186ฉ ผลแห่งการมีทัศนคติที่ดี ฟีลิปปี 2:14-16 คนที่ลงทุนชีวิตจะเห็นผลและภูมิใจในสิ่ง ที่ลงทุนลงแรงไป เราจะบริสุทธิ์ ปราศจากความผิด ไม่ถูกตำหนิ เป็นบุตรของพระเจ้า ถ้าเราทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและ ทุ่มถียงกัน เราจะส่องสว่างดังแสงใน จักรวาล

26 184-185 2 ความถ่อมใจ 1 ยินดี 3 การปกป้อง สังเคราะห์เนื้อหา ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์

27 186ฉ ความสมดุลในชีวิตคริสเตียน ฟีลิปปี 3:1-3 ฟีลิปปี 3:4-16 ฟีลิปปี 3:17-20 ถือกฎ=กฎเท่านั้นเกณฑ์และเสรีภาพเสรี=ไม่มีกฎ มีกฎมากมายกฎของพระคัมภีร์เท่านั้นเสรีในการทำทุกสิ่ง การกระทำสำคัญที่สุดการกระทำสำคัญการกระทำไม่สำคัญ โครงสร้างซับซ้อนมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้าง เป็นอย่างฟาริสีเป็นอย่างพระคริสต์เป็นอย่างคนตะกละ ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ “พระเจ้า”พระคริสต์ คือพระเจ้าปากท้องคือ พระเจ้า ปฏิเสธเนื้อหนังควบคุมเนื้อหนังบำเรอเนื้อหนัง ความสมบูรณ์แบบอยู่ในกระบวนการ (3:12-13)แล้วแต่เวรกรรม คิดว่ามาถึงแล้วรู้ว่ายังไม่ถึงไม่ใส่ใจ มั่นใจในเนื้อหนัง (3:3)มั่นใจในพระคริสต์ (3:7)มั่นใจในสิ่งน่าละอาย (3:19ค) ชอบธรรมโดยกฎบัญญัติ (3:9ก)ชอบธรรมโดยความเชื่อ (3:9ข) ไม่แสวงหาความชอบธรรม (3:19ง) ห้ามดูหนังดูหนังที่เป็นประโยชน์ดูหนังทุกประเภท ห้ามดูรายการโทรทัศน์ดูรายการที่เป็นประโยชน์ดูรายการโทรทัศน์ทุกประเภท ห้ามฟังเพลงฟังดนตรีที่เป็นประโยชน์ฟังเพลงทุกประเภท ไม่ดื่มเหล้า/ไวน์ เนื่องจากกฎไม่ดื่ม/ยับยั้ง/ควบคุมดื่มจนเมามาย ไม่กินอาหารมลทินควบคุมอย่างเหมาะสมตระกละตระกราม ถือ “สะบาโตคริสเตียน”พักผ่อนปล่อยตัวตามใจ ห้ามแต่งงานเป็นโสดเพื่อรับใช้ปล่อยตัว/ผิดประเวณี พวกถือกฎความสมดุล เสรีนิยม เราอาจสูญเสียความรอดได้ความรอดมั่นคงนิรันดร์เราไม่สามารถรอดได้

28 186ช เชื้อตระกูลของเปาโล (ฟีลิปปี 3:4-6) เข้าสุหนัตในวันที่แปด สัญลักษณ์แห่งเข้าส่วนในพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่ออับ ราฮัมแยกเปาโลจากคนต่างชาติและเปาโลทำพิธีนี้ตาม วันที่กำหนดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (ปฐมกาล 17:11- 12) เป็นประชากรแห่งอิสราเอล เปาโลเป็นคนเชื้อสายอิสราเอลแท้ ชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ ไ (ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นยิวซึ่งถือเป็นกลุ่มคนชั้นสอง) อยู่ในเผ่าเบนยามิน เผ่านี้เป็นเผ่าที่เล็กที่สุดเผ่าหนึ่งแต่อวดได้ว่ามีกษัตริย์องค์ แรกของอิสราเอล(ซาอูล) เปาโลไม่ได้มาจากเผ่าที่ไม่มี ชื่อเสียงเช่นดานหรือรูเบน เป็นชาวฮีบรูขนานแท้ เปาโลไม่ได้รับธรรมเนียมกรีกแม้ว่าตัวเขาเองเติบโต ในเมืองของชาวกรีก(ทาร์ซัส) ในด้านบัญญัติ: อยู่ในคณะฟาริสี คณะนี้เคร่งครัดในกฎบัญญัติของโมเสสยิ่งกว่าคณะ อื่นๆในสังคม ในด้านความกระตือรือร้น: ข่มเหงคริสตจักร พวกฟาริสีส่วนมากไม่ได้กระตือรือร้นที่จะกำจัดพวกที่ เชื่อในพระเยซู ในด้านความชอบธรรมโดย บัญญัติ: ไม่มีที่ติ เปาโลรักษาบัญญัติ 613 ข้อของฟาริสีโดยไม่มี ข้อยกเว้น

29 186ฌ หยากเยื่อ(ขยะมูลฝอย)เพื่อพระคริสต์ ฟีลิปปี 3:7-8 เปาโลถือว่าความสำเร็จสูงสุดของท่านเป็นเหมือนมูลสัตว์ เมื่อเปรียบกับการรู้จักกับพระ คริสต์ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของเรา? ชีวิตส่วนตัว ตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือน อำนาจ การศึกษา/ปริญญา อื่นๆ ด้านสังคม ฐานะทางสังคม เพื่อนฝูง คู่ครอง บ้าน รถ เพื่อนบ้าน สโมสรที่เข้าร่วม กอล์ฟ/กีฬา ลูกๆ อื่นๆ ด้านจิตวิญญาณ ตำแหน่งในคริสตจักร สิบลด/ถวาย/ความสามารถ สมาชิกภาพในคริสตจักร ประสบการณ์ในการับใช้/ของประทาน ความรู้ทางพระคัมภีร์ ความถ่อมใจ อื่นๆ ด้านร่างกาย รูปลักษณ์ภายนอก ความเข้มแข็งกำยำ สุขภาพ ความสามารถ อื่นๆ ทัศนคติของเราเป็นเหมือนเปาโลหรือไม่? เหล่านี้เป็นเพียงมูลสัตว์ในสายตาเราหรือไม่?

30 186ญ การล่วงล้ำสมัยใหม่ ฟีลิปปี 3:18-19 พระคัมภีร์ การตีความหมาย ลัทธิมอร์มอน ลัทธิโฮลี่ ลาฟเตอร์ ประพฤติตัวเป็น เป็นศัตรูต่อกางเขน พวกนี้ต่อต้านความ รอดโดยความเชื่อ ความรอดโดยการ กระทำ ไม่สอนเรื่องพระ คริสต์ ปลายทางของคน เหล่านั้นคือความ พินาศ พวกนี้ไม่ได้รับความ รอด อ้างว่าได้รับความรอด แต่แท้จริงช่วยตัวเอง ให้รอดไม่ได้ อ้างว่าเป็นคริสเตียน แต่ทำไมไม่สอนเรื่อง พระคริสต์? พระของเขาคือ กระเพาะ เป้าหมายชีวิตคือความ พึงพอใจ เป้าหมายคือการเป็นพระ เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์กับ พระเพศหญิงได้มาก เท่าที่ต้องการ เป้าหมายคือการมี ความรู้สึกดีๆ เขายกความที่น่า อับอายของเขา ขึ้นมาโอ้อวด พวกนี้ภูมิใจในสิ่งที่น่า ละอาย วิหารที่มีสามีภรรยา ได้หลายๆคน เป็น เป้าหมายสูงสุด ความสูงส่งฝ่าย วิญญาณคือการหัวเราะ จนคุมไม่อยู่ และส่ง เสียงเหมือนไก่ เขาสนใจในวัตถุ ทางโลก พวกนี้มีมุมมองชีวิต แบบ ที่นี่-เดี๋ยวนี้ “เป็นพระแห่งอัตตา (ตนเอง) และเพศ” “อย่าใช้ความคิด แล้วคุณจะรู้สึกดี!”

31 184-185 สังเคราะห์เนื้อหา 2 ความถ่อมใจ 1 ยินดี 3 การปกป้อง 4 สันติสุข ผลจากการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์

32 185-186ก โครงเรื่อง (บทที่1) เปาโลขอบคุณและอธิษฐานเพื่อพี่น้องชาวฟีลิปปีและยินดีเมื่อทราบว่า การถูกจำคุกของท่านเป็นเหตุให้พระกิตติคุณแพร่ขยายออกไป และหนุนใจพวก เขาให้เห็นว่าการต่อสู้กับผู้ที่ข่มเหงเพื่อพระคริสต์นั้นจะนำความยินดีมาสู่ชิวิตของ เขาด้วยเช่นกัน (บทที่2) เปาโลยกตัวอย่างความถ่อมใจจากชีวิตของสี่บุคคล (พระคริสต์, เปาโล เอง, ทิโมธี และเอปาโฟรดิทัส) ในฐานะที่เป็นแบบอย่างแห่งทัศนคติของพระคริสต์ เพื่อขอร้องให้คริสตจักรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยทางความถ่อมใจของ สมาชิกแต่ละคน (บทที่3) เปาโลขอให้คริสตจักรเอาอย่างท่านในการอยากเป็นเหมือนพระคริสต์ แทนที่จะวางใจในคุณความดีของตนเองเพื่อพวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองจาก ผู้สอนที่ยึดถือกฎบัญญัติและเสรีนิยมโดยการรักษาชีวิตที่สมดุลระหว่างบัญญัติ กับเสรีภาพ (บทที่4) เปาโลย้ำว่าการมีทัศนคติอย่างพระคริสต์นำสันติสุขกับพระเจ้าและกับ มนุษย์ในทุกสถานการณ์เพื่อคริสตจักรจะได้พึ่งพาพระกำลังของพระคริสต์ใน ความเป็นหนึ่งและในการร่วมต่อสู้ในคริสตจักร

33 186ฎ เลียนแบบพระคริสต์ ในการยินดีในความทุกข์ (1เธสะโลนิกา 1:6) ในพระลักษณะ (โรม 8:29) ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (เอเฟซัส 4:13) ในความอดทน (1ทิโมธี 1:16) ในความบริบูรณ์ (โคโลสี 1:28; มัทธิว 6:33) ในการยอมต่อความทุกข์ที่ไม่เป็นธรรม (1เปโตร 2:21) ในทุกสิ่ง (ยอห์น 3:30)


ดาวน์โหลด ppt ดร.ริค กริฟฟิธ, สิงคโปร์ ไบเบิ้ล คอลลเลจ ฟีลิปปี 1.ชื่น ใจกับพี่น้อง 2.ชม ความถ่อมใจ 3.ยิน ยอมรู้จักพระคริสต์ 4.ดีใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google